ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015) ໃນດຳລັດເລກທີ 288/ນຍ

Written by  //  August 20, 2012  //  Macro Economic Target  //  No comments

mississippi_cotton_large

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015) ໃນດຳລັດເລກທີ 288/ນຍ

18.4.  ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ.

  • ມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ, ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນແຕ່ລະງວດ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ, ເຄິ່ງສະໄໝ ແລະ 5 ປີ ແລ້ວສົ່ງເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
  • ມີໜ້າທີ່ຕິດຕາມການບັນລຸບັນດາຕົວເລກຄາດໝາຍຂອງຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນແຕ່ລະປີ ໂດຍສົມທຽບໃສ່ຄາດໝາຍແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII.  ເມື່ອເຫັນວ່າ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄາດ ໝາຍວາງໄວ້ນັ້ນ  ກໍ່ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ມີມາດຕະການ, ສຸມທຶນຮອນ ແລະ ກຳລັງແຮງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໃຫ້ບັນລຸຜົນໃນປີຕ່ໍໄປ.
  • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນຂັ້ນຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ດຳລັດ, ບົດແນະນຳການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.
  • ຕ້ອງຖືເອົາບັນດາຄາດໝາຍຕົວເລກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ເປັນຂອບທິດທາງ  ແລ້ວດັດປັບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ; ຖືເອົາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 5 ປີ ເປັນຂອບໃນການສັບຊ້ອນເອົາໂຄງການເຂົ້າໃສ່ແຜນການລົງທຶນປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ພິຈາລະນາສັງລວມ ແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອສະເໜີຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ຈຶ່ງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະປີໄດ້. ສຳລັບໂຄງການສຸກເສີນທີ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສັງລວມໂຄງການ ແລ້ວນຳສະເໜີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານພິຈາລະນາ.

18.5.  ຮັບປະກັນການບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ບັນດາເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເຈົ້າ ຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊີ້ນຳໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ ເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ; ຊີ້ນຳໂດຍກົງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຄົງຄ້າງ, ຂໍ້ສະເໜີ ແລະບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຮາກຖານສະເໜີຂຶ້ນມາ.

18.6.  ມີການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງດ້ວຍກັນ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນດ້ວຍກັນ  ຢ່າງເປັນລະບົບປົກກະຕິ, ມີການປະສານຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງຂະແໜງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ບັນດາຂະແໜງການຕ້ອງກຳນົດນະໂຍບາຍພັດທະນາຂະແໜງການຂອງຕົນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບ, ມີແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສາຍຕັ້ງແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານຂັ້ນບ້ານ.

18.7.  ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງລະບົບທົບທວນ, ຕິດຕາມ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ກໍ່ຄືບັນດາຄາດໝາຍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງຂະແໜງການຕົນຢ່າງເປັນລະບົບ ໃນແຕ່ລະສົກປີ ແລະໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ເພື່ອໃຫ້ສາມາດລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງສະພາບການພົ້ນເດັ່ນ ທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ ໃຫ້ແກ່ອົງການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກໍ່ຄືລັດຖະບານຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ເພື່ອຈະໄດ້ກຳນົດມາດຕະການ ແຜນການທ້າຍໄລຍະທີ່ເຫຼືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສາມາດບັນລຸແຜນທີ່ວາງໄວ້.

18.8.  ອີງໃສ່ກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ, ກົດໝາຍງົບປະມານ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິຕ່າງໆ ໂດຍຂັ້ນເທິງເປັນຜູ້ຕິດ ຕາມຂັ້ນລຸ່ມຂອງຕົນຕາມສາຍຕ້ັງ ແລະ ສາຍຂວາງ.

18.9.  ອົງການກວດກາແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເປັນຜູ້ດຳເນີນການກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລ້ວສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ.

ມາດຕາ 19: ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

19.1.  ໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ລວມທັງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ) ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແຕ່ລະສົກປີ, ເຄິ່ງສະໄໝ ແລະ 5 ປີ ແລ້ວປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍງົບປະມານ, ກົດ ໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ, ດຳລັດ 135/ນຍ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ.

19.2.  ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ, ກະຊວງການເງິນ  ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ການເງິນ-ເງິນຕາ ເປັນແຕ່ລະສົກປີ, ເຄິ່ງສະໄໝ ແລະ 5 ປີ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ.

19.3.  ໃຫ້ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ດຳເນີນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລ້ວສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານໃນແຕ່ລະປີ.

 

Managing the Implementation of the 7th Five-Year NSEDP (2011-2015) through Decree 288/PM 

18.4 Ministries, Central Organizations, the Capital, and the Provinces

  • They have the duty of managing, monitoring, summarizing, and reporting the implementation of the National Socio-Economic Development Plan (NSEDP), budget plans, and State investment plans within their respective scopes of responsibility on a quarterly, biannual, annual, midterm, and five-year basis and submit [the associated documents] to the Ministry of Planning and Investment.
  • They have the duty of monitoring the achievement of targets in the sector for which they are responsible on an annual basis by comparing figures with the expectations laid out in the 7th Five-Year NSEDP. When they see that a given target is unachievable, they must research into mechanisms and concentrate funding and labor so that such targets are achieved the following year.
  • They are directly responsible for the implementation of State investment plans at their respective levels so that it takes place in accordance with the laws, regulations, decrees, and instructions concerning State investment and in an effective manner.
  • They must consider the targets of the 7th Five-Year NSEDP as a policy framework, make adjustments, and adopt them in harmony with the actual circumstances of their respective sectors and localities. They must consider the Five-Year State Project Investment Plan as a framework for selecting projects for the annual investment plans of their sectors and provinces to be proposed to the Ministry of Planning and Investment for their consideration and summary before being passed on the government for further proposal to the National Assembly (NA) for approval, which must be granted before their implementation may take place. Urgent and essential projects must be summarized and proposed to the Ministry of Planning and Investment for their proposal to the government for consideration.

18.5 It must be ensured that the targets laid out in the NSEDP are achieved and bear fruit. Ministers and directors of organizations operating under the government, provincial governors, and the Governor of the Capital must raise their responsibility in leading the various units operating under them to succeed in the duties assigned to them and must take direct leadership in resolving difficulties, outstanding issues, suggestions, and problems raised by subordinate levels.

18.6 Coordination must take place between different sectors at central levels and between different sectors at local levels according to a regular system. Smooth coordination must take place between socio-economic sectors. Sectors must specify clear policies for their own development. Information must be exchanged systematically and sector development plans must be put in place from central to village levels.

18.7 All sectors and localities must create review and monitoring systems for the implementation of the 7th Five-Year NSEDP, the attainment of targets, and the systematic annual implementation of projects within their respective sectors and conduct midterm evaluations of the 7th Five-Year NSEDP in order to report on implementation that has taken place so far along with specific strengths and weaknesses to their respective central management bodies and the government clearly and in full so that they may specify measures and planning for the remaining period which are consistent with actual conditions and enable the attainment of the targets planned.

18.8 Based on the Laws on State Investment, the State Budget, and other laws relating to the implementation of State investment planning and spending, superior levels monitor their respective subordinate bodies and the equivalent bodies of other sectors.

18.9 The State Inspection Agency and the State Audit Agency are to carry out inspections and audits of the implementation of the socio-economic development plans and State budget plans according to their respective roles and responsibilities and report on these to the government.

Article 19:           Reporting must take place as follows:

19.1 Ministries, organizations, the Capital, and the provinces must create summary reports on the implementation of socio-economic development plans (including State investment plans) and budget plans on an annual, midterm, and five-year basis and conduct such reporting according to the specifications laid out in the Law on the State Budget, the Law on State Investment, and Decree 135/PM on the Creation and Management of Socio-Economic Plans.

19.2 The Ministry of Planning and Investment is to summarize the implementation of the NSEDP and State investment plans. The Ministry of Finance is to summarize the implementation of the State Budget. The Bank of the Lao PDR is to create summary reports on the implementation of fiscal and currency policies on an annual, midterm, and five-year basis and submit these reports to the government.

19.3 The State Inspection Agency and the State Audit Agency are to conduct monitoring, inspections, and audits of the implementation of socio-economic development plans, State budget plans, and State investment projects according to their respective roles and responsibilities and report on these to the government each year.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.