ຊອກຮູ້ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2011-2012

Written by  //  August 17, 2011  //  Macro Economic Target  //  No comments

agriculture_01

ຊອກຮູ້ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2011-2012

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2011-2012 ທີ່ຈະນຳສະເໜີຕໍ່ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ແມ່ນໄດ້ຄັດຈ້ອນມາຈາກບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 6 ເດືອນ ຕົ້ນສົກປີ 2010-2011 ແລະ ຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2011 -2012 ທີ່ສະເໜີໂດຍ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ຄັ້ງວັນທີ 15-24 /06/2011.

ສຳລັບຂົງເຂດເສດຖະກິດມີດັ່ງນີ້:

ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ:

• ສະເໜີທາງເລືອກຂອງການເຕີບໂຕ (GDP) ບັນລຸ 8,3% ໂດຍສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃນລາຄາປະຈຸບັນ ປະ
ມານ 70.000 ຕື້ກີບ; ໃນນັ້ນ:

• ຂະແໜງກະສິກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ   3,5%   ກວມເອົາປະມານ 26,5% ຂອງ GDP.

• ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,8 %, ກວມເອົາປະມານ 29,6% ຂອງ GDP.

• ຂະແໜງການບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,7%, ກວມເອົາປະມານ 38,2% ຂອງ GDP.

• ການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 33% ຂອງ GDP ຫຼືຶ ເທົ່າກັບບໍ່ຫຼຸດ 23.300 ຕື້ກີບ: ທຶນງົບປະມານຂອງລັດ 2.200 ຕື້ກີບ, ODA 5.700 ຕື້ກີບ, ທະນາຄານ 3.000 ຕື້ກີບ ແລະ FDI 12.400 ຕື້ກີບ.

• ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີ້ບໍ່ໃຫ້ເກີນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ.

• ເງິນກີບແຂງຄ່າ ຫຼືອ່ອນຄ່າຢູ່ໃນລະຫວ່າງ  5%  ທຽບໃສ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫຼັກ.

• ຮັບປະກັນຄັງສຳຮອງທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸ້ມການນຳເຂົ້າແຕ່ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.

• ການຈັດເກັບງົບປະມານທັງໝົດພາຍໃນບໍ່ຫຼຸດ 15.436,59 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບພາຍໃນບໍ່ຫຼຸດ 11.226,66 ຕື້ກີບ.

• ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກບັນລຸໄດ້ປະມານ 1.620 ລ້ານໂດລາ ແລະມູນຄ່າການນຳເຂົ້າປະມານ 1.418 ລ້ານໂດລາ.

ຄາດໝາຍສູ້ຊົນດ້ານຂະແໜງການເສດຖະກິດ:

• ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3,6 ລ້ານໂຕນ.

• ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 14%ແລະ 30% ຕາມລຳດັບທຽບໃສ່ສົກປີ 2010-2011.
• ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 37% ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພີ່ມຂຶ້ນ 49,11% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ.

• ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ 200.000 ຕອນ ( 1 ລ້ານຕອນ/5 ປີ)

• ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໂຄງການທາງລົດໄຟ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ, ແຮງກາງຢູ່ພາກເໜືອ, ໂຄງການຊົນລະກະເສດຢູ່ລຸ່ມນ້ຳເທີນ 2 ແລະ ນ້ຳມັງ 3…

• ຄາດຄະເນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຕັ້ງໂຕະເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ແສນເລກໝາຍ ລວມເປັນ 5,8 ລ້ານເລກໝາຍ.

• ດູດດຶງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາປະເທດປະມານ    2.86ລ້ານຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ 427,39 ລ້ານໂດລາ.

 

ສະບັບໜ້າຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການລົງທຶນ.

 

National Socio-Economic Development Plan for 2011-2012

The National Socio-Economic Development Plan for 2011-2012 was based on the biannual report on the implementation of the National Socio-Economic Development Plan for the first six months of 2010-2011 and the draft National Socio-Economic Development Plan for 2011-2012, proposed by the Minister for Planning and Investment to the First Session of the Seventh National Assembly from 15th to 24th June 2011.

 

The economy:

Overall economic targets:

• the agricultural sector is to rise by 3.5%, accounting for 26.5% of GDP;

• the industrial sector is to rise by 16.8%, accounting for 29.6% of GDP; and

• the services sector is to rise by 6.7%, accounting for 38.2% of GDP.

• Investment is expected to be over 33% of GDP or 23.3 trillion kip, 2.2 trillion coming from the state budget, 5.7 trillion coming from ODA, 3 trillion from banks, and 12.4 trillion from FDI.

• Inflation must not exceed economic growth.

• The value of the kip must not deviate more than 5% against major currencies.

• Foreign reserves must cover imports for six months or more.

• The total national income shall not fall below 15,439.59 billion kip, 11,226.66 of which will be domestic.

• Exports will reach 1.62 billion dollars and imports 1.418 billion.

 

Economic targets:

• Production will rise to no less than 3.6 million tons.

• The processing and agricultural sectors will rise by 14% and 30% respectively.

• Electrical equipment will rise 37% and mining 49.11%.

• Title deeds will be issued for 200,000 plots of land (one million plots each five years).

• Implementation will begin for the rail project, the high- and medium-voltage power cables in the north, and the Namtheun 2 and Nammang 3 lowland irrigation projects.

• Mobile and landline telephone numbers will rise by 200,000 thousand to a total of 5.8 million.

• Tourist numbers will hit 2.86 million, generating an income of 427.39 million dollars.

In next month’s issue, we will be taking a look at investment.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.