Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຊື້ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຄຳ ນ້ຳມັນ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ແມ່ນຫຍັງ?

ຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ໂຟຣເຣັກຊ໌, FX, ຫລື ຕະຫຼາດເງິນຕາ)ແມ່ນຕະຫຼາດການເງິນສຳລັບຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນໃນທົ່ວໂລກ,ມີການກະຈາຍຈາກສູນກາງ, ການຊື້ຂາຍໂດຍກົງກັບຄູ່ຄ້າ. ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດການເງິນທີ່ໃຫ່ຍສຸດໃນໂລກທີ່ມີປະລິມານການເທຣດຫລາຍກວ່າ 5.3 ລ້ານໂດລາຕໍ່ວັນໃນທົ່ວໂລກ.ປະລິມານການ ເທຣດໂຟຣເຣັກຊ໌ທັງໝົດມີຈຳນວນຫລາຍກວ່າຜົນລວມທັງໝົດຂອງປະລິມານການເທຣດໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນ ແລະ ຕະຫຼາດຕາສານອະນາຄົດສາມເທົ່າ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຟຣເຣັກຊ໌:

ໃນອະດີດ, ນັກຊື້ຂາຍລາຍບຸກຄົນພຽງສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜ່ານທະນາຄານເທົ່ານັ້ນເຊິ່ງໄດ້ຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນໃນປະລິມານຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຫວັງຄ້າຂາຍ ແລະ ການລົງທຶນ.ປະລິມານການຊື້ຂາຍໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍສະເພາະ,ຫລັງຈາກໄດ້ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນລອຍ ຕົວຢ່າງອິດສະຫຼະໃນປີ 1971. ໃນປະຈຸບັນນີ້ນັກນຳເຂົ້າສິນຄ້າ,ນັກສົ່ງອອກ ແລະ ຜູ້ຈັດການຫລັກຊັບການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິສັດຂ້າມຊາດ,ນັກເກ໊ງກຳໄລ,
ນັກຄ້າເງິນໄລຍະສັ້ນ,ນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວ,ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນຕາສານສ່ຽງສູງພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ໃຊ້ຕະຫຼາດໂຟຣເຣັກຊ໌ເພື່ອຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ,ຊື້ຂາຍຕາສານທາງການເງິນຫລືເພື່ອຫລຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາສະກຸນເງິນໂດຍການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາໃນຕະຫຼາດອື່ນໆ.

ສຳລັບການຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນແມ່ນບໍ່ມີຕະຫຼາດທີ່ເປັນສູນກາງ; ການເທຣດດຳເນີນຜ່ານຄູ່ຄ້າໂດຍກົງ ( over the counter). ຕະຫຼາດໂຟຣເຣັກຊ໌ເປີດການເທຣດຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ /ມື້,5ມື້/ອາທິດແລະສະກຸນງານໄດ້ມີການຊື້ຂາຍທົ່ວໂລກຜ່ານສູນກາງຊື້ຂາຍດ້ານການເງິນທີ່ໃຫ່ຍ ລະດັບ ໂລກທີ່ເມືອງລອນດອນ, ໂຕກຽວ,ຊູຣິຊ, ແຟຣງເຟີດທ໌, ຮົງກົງ, ສິງກະໂປ໋ໍ,ປາຣິ ແລະ ຊີດນີ.ໃນຕະຫຼາດການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດບັນຫາເລື່ອງ ຂໍ້ມູນວົງໃນແມ່ນ ບໍ່ມີ ຫລື ຖ້າມີກໍນ້ອຍຫລາຍ. ປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນມີການຜັນປ່ຽນທຳມະດາແລ້ວເກີດຈາກການໄຫຼວຽນຂອງເງິນຕາຕົວຈິງ ແລະ ການຄາດຄະເນສະພາບ ເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນທົ່ວໂລກ. ຂ່າວສານສຳຄັນຕ່າງໆໄດ້ເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະໂດຍທຸກຄົນໃນໂລກໄດ້ຮັບຂ່າວສານອັນດຽວກັນ ໃນເວລາດຽວກັນ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດ:

ນັກຊື້ຂາຍເພື່ອການຄ້າ:ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫ່ຍໄດ້ເຮັດການເທຣດໃນຕະຫຼາດFXເພື່ອຄວບຄຸມລາຍຮັບແລະການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດມີໃນຫລາຍໆສະກຸນເງິນຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ (hedging)ໃຫ້ແກ່ການຊື້ຂາຍໜຶ່ງຫລືການຊື້ຂາຍຈຳນວນຫລວງຫລາຍທີ່ໄດ້ດຳເນີນແລ້ວເພື່ອທີ່ຈະພະຍາຍາມ ແລະຫລຸດການຂາດທຶນ ໃນການເທຣດອຶ່ນໆໃຫ້ນ້ອຍສຸດ.

ນັກຊື້ຂາຍເພື່ອເກ໊ງກຳໄລ:

ນັກລົງທຶນໄດ້ຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນຕ່າງໆເພື່ອຫວັງກຳໄລ. ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ສ່ວນຫຼາຍເກ໊ງກຳໄລຈາກການວິເຄາະຕະຫຼາດ ແລະ ຂ່າວສານການເມືອງ (ການວິເຄາະພື້ນຖານ) ຫລືການສືກສາຂໍ້ມູນຄືນຫລັງຂອງກຣາຟສຳລັບຕາສານໜຶ່ງ( ການວິເຄາະທາງເຕັກນິກ).ຕະຫຼາດໂຟຣເຣັກຊ໌ແມ່ນແຕກ
ຕ່າງຈາກຕະຫຼາດຕາສານອື່ນໆ, ເພາະວ່າມັນມີຄວາມເປັນໄດ້ໃນການໄດ້ກຳໄລຈາກການເພີ່ມ ແລະ ຫລຸດຄ່າຂອງສະກຸນເງິນ.

ປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກຕະຫລາດໂຟຣເຣັກຊ໌:

 • ການລົງທຶນໂຟຣເຣັກຊ໌ໃຫ້ທ່ານໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ດີສຸດ ຫລື ຄວາມສ່ຽງຂອງຕະ
  ຫຼາດທາງການເງິນໃດນຶ່ງ.
 • ເວລາສຳລັບຊື້ຂາຍຂອງຕະຫຼາດໂຟຣເຣັກຊ໌ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.
 • ປະລິມານການເທຣດມະຫາສານ,ເປັນຜົນໃຫ້ມີລະດັບສະພາບຄ່ອງສູງ(ຄວາມສາມາດຂອງຕະຫຼາດ
  ເພື່ອຮອງຮັບການຊື້ຂາຍຂະໜາດໃຫ່ຍ).
 • ບໍ່ມີໃຜສາມາດຄວບຄຸມຕະຫຼາດໄດ້.
 • ໃນດ້ານເງິນແລະເວລາ, ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເລີ່ມຕົ້ນຕ່ຳສຸດ.
 • ນັກຊື້ຂາຍສາມາດໄດ້ກຳໄລຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນລະດັບນ້ອຍສຸດຜ່ານການ
  ໃຊ້ລີເວີຣເຣຈ.
 • ນັກຊື້ຂາຍສາມາດໄດ້ລາຍຮັບສະໝ່ຳສະເໝີຈາກໂພຊີຊັ່ນເປີດຢູ່ໂດຍຜ່ານ rollovers/swaps. • ຟຣີສຳລັບບັນຊີ “ເດໂມ”, ຂ່າວສານ, ກຣາຟແລະການວິເຄາະ.
 • ຜ່ານແພລຕຟອມການເທຣດ Meta-Trader 4

ຄວາມສ່ຽງຈາກການເທຣດ FX:

ຈຳນວນລີເວຣເຣຈທີ່ເພີ່ມຂື້ນໝາຍເຖິງນັກຊື້ຂາຍສາມາດເສຍເງິນທຶນທັງໝົດຫລືເງິນສ່ວນໃຫ່ຍຖ້າຕະຫລາດເຄື່ອນໄຫວໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບໂພຊີຊັ່ນທີ່ເປີດຢູ່ຂອງນັກຊື້ຂາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, margin FXເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແລະມັນອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມກັບທຸກໆນັກຊື້ຂາຍທັງໝົດເພາະວ່ານັກຊື້ຂາຍອາດເສຍເງິນຫລາຍກວ່າ ຈຳນວນທີ່ລົງທຶນໃນເວລາທຳອິດ. ແຜນພູມລຸ່ມນີ້ຄືກິດຈະກຳການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນທົ່ວໂລກ. ໂດລາແມ່ນເປັນສະກຸນເງິນທີ່ມີການເທຣດຫລາຍ ກວ່າໝູ່ເຊິ່ງກວມປະມານ 86% ຂອງການຊື້ຂາຍທັງໝົດ. ມາເປັນອັນດັບສອງແມ່ນຢູໂຣກວມ 37% ໃນຂະນະທີ່ເງິນເຢນເປັນອັນດັບສາມກວມ 16.5 %. Pepperstone ເປັນໂບຣກເກີ້ຊື້ຂາຍ FX ອອນໄລ໌ເຊິ່ງສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນທົ່ວໂລກ ພ້ອມກັບສະໜອງເທັກໂນໂລຊີການຊື້ຂາຍໂຟເຣັກຊ໌ທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອໃຫ້ສະພາບຄ່ອງທີ່ດີກວ່າແຫຼ່ງຂຶ້ນ, ສະເປຣດໃນລະດັບດຽວທີ່ໃຫ້ບໍລິການສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງກົດລະບຽບດ້ານການເງິນທີ່ເຂັ້ມງວດ. Pepperstone ສະໜອງການບໍລິການຊື້ຂາຍໂຟເຣັກຊ໌ອອນໄລ໌ໂດຍຜ່ານແພລດຟອມການຊື້ຂາຍ FX ຫຼາຍຊະນິດລວມທັງ Meta Trade 4, Webtrade ແລະ Apps ສໍາລັບ iphone ແລະ Android. ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ [email protected] ຫຼື www.pepperstone.com/lo

 

ONLINE FOREX & CFD TRADING

What is Forex Trading?

The foreign exchange market (forex, FX, or currency market) is a worldwide, decentralised, over-the-counter financial market for trading currencies. It is the largest financial market in the world with a volume of over $5.3 trillion a day worldwide. Total forex trading volume is well over three times the total of the stocks and futures markets combined.

History of Forex

Traditionally, retail investors’ only means of gaining access to the foreign exchange market was through banks that transacted large amounts of currencies for commercial and investment purposes. Trading volume has increased rapidly over time, especially after exchange rates were allowed to float freely in 1971. Today, importers and exporters, international portfolio managers, multinational corporations, speculators, day traders, long-term holders and hedge funds all use the FOREX market to pay for goods and services, transact in financial assets or to reduce the risk of currency movements by hedging their exposure in other markets.

There is no central marketplace for currency exchange; trade is conducted over the counter. The forex market is open 24 hours a day, five days a week and currencies are traded worldwide among the major financial centers of London, New York, Tokyo, Zürich, Frankfurt, Hong Kong, Singapore, Paris and Sydney. In the foreign exchange market there is little or no ‘inside information’. Exchange rate fluctuations are usually caused by actual monetary flows as well as anticipations on global macroeconomic conditions. Significant news is released publicly so, at least in theory, everyone in the world receives the same news at the same time.

Market Participants

Commercial Traders: Large corporations trade on the FX market to control revenues and expenses incurred in various currencies through hedging whereby a trade or multiple trades are opened in order to try and minimize on the losses in other trades.

Speculative Traders:

Investors trade currencies for profit. Most forex trading is speculative by analyzing market and political news (fundamental analysis) and/or studying the chart history of an instrument (technical analysis). Unlike other asset markets, in forex it is possible to profit from a currency losing value as it is from the currency rising in value.

Advantages of the Forex Market

 • Forex investing offers some of the best reward/risk opportunities of any financial market.
 • Forex market hours are the most flexible of any financial market.
 • Massive trading volume, resulting in a high level of liquidity (the ability of a market to accept large transactions).
 • No-one can corner the market.
 • Forex trading has among the lowest start-up costs in terms of money and time, of any financial market.
 • Traders can profit from the smallest movements in the exchange rate through the use of leverage.
 • Traders can earn steady income on open positions through rollovers/swaps.
 • Free “Demo” Accounts, News, Charts, and Analysis.

Risks of Trading FX

The increased amount of leverage means that traders can lose all, or a large portion, of their trading capital if the market makes a significant move against the trader’s current open position/s. Therefore, margin FX is a high risk product and may not be suitable for all investors as traders can lose more than their initial investment amount.

Which Currencies are Traded?

There are many currencies and combinations of currency pairs that are traded on the market. The chart below shows global foreign exchange activity. The dollar is the most traded currency with roughly 86% of all transactions. The euro’s share is second at 37%, while that of the yen is third at 16.5%.

Pepperstone is an online Forex and CFD Broker providing traders across the globe with cutting edge technology to trade the world’s markets. Since 2010, our focus has been to change the way people trade forex. We are driven to provide traders with incredibly low-cost pricing across all FX, CFDs and Commodities with the security of tight financial regulation and industry leading customer support. Pepperstone offers a range of online trading platforms including MetaTrader 4, cTrader, WebTrader and mobile apps for iPhone, Android and tablets.

If you have any questions or queries, please do not hesitate to contact our Lao Support Team at [email protected] or find more detail at www.pepperstone.com/lo.

Comments