Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ບັນດານະໂຍບາຍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດປີ 2017

ໃນສະບັບຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປີ 2017 ແລະ ມາດຕະການຈໍານວນໜຶ່ງ. ສໍາລັບສະບັບນີ້ຢາກເວົ້າເຖິງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸສິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຜ່ານມາວ່າ: ໃນປີ 2017, ລັດຖະບານຈະດໍາເນີນ 8 ນະໂຍບາຍເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິເທື່ອລະກ້າວຄື: (1) ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບໝັ້ນທ່ຽງ ໂດຍດໍາເນີນມາດຕະການການເງິນ-ເງິນຕາໃຫ້ກົມກຽວເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ຫຼຸດ7% ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາສີ-ອາກອນຢ່າງໃກ້ຊິດ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ, ແກ້ໄຂການສໍາລະສະສາງໃຫ້ມີສະພາບຄ່ອງ, ຊອກວິທີແກ້ໄຂການຊໍ້າລະໜີ້ ແລະ ພັນທະບັດໃຫ້ໄດ້ຈໍານວນໜຶ່ງ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ຂອງທະນະຄານທຸລະກິດໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃຫ້ແຂງແຮງ (2) ຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍປະຕິຮູບກົນໄກເກັບລາຍຮັບໃຫ້ເປັນລະບົບ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຮັບປະກັນດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ, ປັບປຸງກົນໄກງົບປະມານ ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດມາດຕາການຕ້ານການຟູມເຟືອຍຢ່າງແຂງແຮງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ອັດຊ່ອງຫວ່າງຮົ່ວໄຫຼຂອງງົບປະມານ (3) ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄ້ວານໍາໃຊ້ທ່າແຮງຂອງຕົນ ເພື່ອສ້າງເປັນໂຄງການລະອຽດແນໃສ່ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທັງປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ (4) ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຍາກາດຂອງການລົງທຶນ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໂດຍແກ້ໄຂຂັ້ນຕອນ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ບໍ່ສະດວກ, ກົດໜ່ວງທ່ວງດຶງ ແລະ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແກ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ເພື່ອໃຫ້ການພິຈາລະນາອະນຸມັດລົງທຶນມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສບົນພື້ນຖານປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ

 (ວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ສະບັບທີ 127 ເດືອນກຸມພາ  2017. ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານວາເກັດແຕ່ລະບັບແຕ່ລະເດືອນໄດ້ທີ່  M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Comments