Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

“ຜົນສັກສິດຂອງນິຕິກໍາ”

ໂດຍ: ທ່ານ ພິວາດ ວໍຣະຈັກ ທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ມີຫຼາຍໆທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ເລື້ອຍໆວ່າ: ກົດໝາຍມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ເວລາໃດໄປ? ເພື່ອຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງທ່ານຜູ້ອ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ນໍາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງນິຕິກໍາມາອ່ານ, ຊຶ່ງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຈາກກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ ທີ III  ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII. ຂອງວັນທີ 12/07/2012 ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ໂດຍລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດເລກທີ່ 234/ປປທ ລົງວັນທີ 01/08/2012.

ກ່ອນຈະຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະທິບາຍຄໍາສັບທີ່ນັກວິຊາການໃຊ້ກັນຢູ່ທຸກວັນນີ້ຄື: ນິຕິກໍາແມ່ນເອກະສານທາງກົດໝາຍທີ່ດັດປັບສາຍພົວພັນສັງຄົມມີຜົນບັງຄັບທົ່ວໄປ ຫຼື ມີຜົນບັງຄັບສະເພາະ, ຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ (ມາດຕາ2) . ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນນິຕິກໍາແມ່ນກວມເອົາທຸກໆກົດໝາຍລວມທັງລັດຖະທໍາມະນູນອີກດ້ວຍ.

ຂະບວນການກ່ອນຈະມີກົດໝາຍອອກມານໍາໃຊ້ໃນສັງຄົມແມ່ນລັດຖະບານສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍໃຫ້ຄະນະປະຈໍາແຫ່ງຊາດ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນຄະນະປະຈໍາໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາກວດກາແລ້ວສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມສະພາພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແລ້ວຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີກົດໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົານັ້ນຕໍ່ປະທານປະເທດພາຍໃນກໍານົດເວລາ 20 ວັນ ນັບແຕ່ວັນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດປິດຮັບຮອງເອົາເປັນຕົ້ນໄປເພື່ອພິຈາລະນາປະກາດໃຊ້ (ມາດຕາ 56,57). ຈາກນັ້ນປະທານປະເທດພິຈາລະນາອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ຢ່າງຊ້າ 10 ວັນ. ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບກົດໝາຍຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ (ມາດຕາ58).

ເພື່ອຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງທ່ານທີ່ຖາມມາ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາເນື້ອໃນຂອງມາດຕາ 80 ຂອງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງນິຕິກໍາທີ່ວ່າ: ລັດຖະທໍາມະນູນ,ກົດໝາຍ ແລະ ລັດຖະບັນຍັດທີ່ປະກາດໃຊ້ແລ້ວມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງ 15 ວັນ ນັບແຕ່ໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການເປັນຕົ້ນໄປ.

ສ່ວນນິຕິກໍາອື່ນມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນພິມລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການເປັນຕົ້ນໄປ, ຍົກເວັ້ນນິຕິກໍາຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ຊຶ່ງສາມາດເອົາລົງໃນສື່ສົ່ງພິມອື່ນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຕິດປະກາດດ້ວຍຮູບການທີ່ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ.

(ທາງວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 127 ເດືອນກຸມພາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

 

Entry into Force of Legislation

Many readers have asked me when laws come into effect. In order to respond to your question, let’s take a look at the Law on Making Legislation, which was approved at the 3rd Ordinary Session of the 7th Legislature of the National Assembly (NA) on 12 July 20112 and promulgated by Presidential Decree 234/NP,dated 1 August 2012.

Before I respond to this query, I would like to explain this currently used technical term. Legislation refers to a law which alters the individual’s relationship with society and can be enforceable on a general or specific basis. It is created, approved, and promulgated by an organization with national or local State authority (Article 2). Generally speaking, legislation covers all laws, even the Constitution.

The process to bring a law into force in society involves the government making a request to the NA Standing Committee. This committee then looks into it and proposes at an NA session for approval. If it is approved, the committee then takes is to be approved by the National President, something which it must do within twenty days of its being approved at the NA session, so that it may then be promulgated (Articles 56 and 57). Following this, the National President then considers it and issues a decree for its promulgation within ten days of receiving it from the NA (Article 58).

In response to further queries about which I have been asked, I would like to raise Article 80 of the Law on Making Legislation, which states that “The Constitution, laws, and presidential decrees promulgated enter into force fifteen days following the issuance of a letter from the relevant civil servant”.

Other forms of legislation enter into force fifteen days following their inclusion in a government letter unless it is district- or village-level legislation, in which case it shall be published locally or promulgated in such a way that it reaches the public easily.

 

 

Comments