Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ບັນດານະໂຍບາຍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດປີ 2017 ຕໍ່

(5) ຊຸ້ກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕາມທ່າແຮງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເປັນຕົ້ນ: ຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ປອດສານພິດ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ການບໍລິການທາງຜ່ານ ແລະ ໂລຈິສຕິກ, ຊຸ້ກຍູ້ການສົ່ງເສີມຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບ,ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ສູງເພື່ອແນ່ໃສ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ (6) ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາ ໂຄງການລົງທຶນທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຜະລິດທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍກວດກາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລົງທຶນບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວນັ້ນໂດຍສະເພາະໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫ່ຍໃນຂົງເຂດພະລັງງານບໍ່ແຮ່ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາທີ່ມີຜົນກະທົບສູງຕໍ່ເສດຖະກິດໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ ຮັບປະກັນແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດໂດຍໄວເພື່ອເປັນກໍາລັງແຮງຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ (7) ປັບປຸງວິສາຫະກິດລັດໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິທິຜົນ ສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງໜັກແໜັ້ນໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການກວດຄືນເປົ້າໝາຍການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນໄລຍະໃໝ່, ຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂັນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດບົນພື້ນຖານປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ (8) ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົນຈັກ, ກົນໄກການບໍລິຫານລັດໃຫ້ຮັດກຸມ, ໂປ່ງໃສ, ວ່ອງໄວ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍການສືບຕໍ່ສັບຊ້ອນພາລະບົດບາດຂອງບາງຂະແໜງການທີ່ເຫັນວ່າຍັງມີການທັບຊ້ອນ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍ່ຈະແຈ້ງ, ອັນສໍາຄັນແມ່ນລັດຖະບານຈະເນັ້ນໃສ່ການບໍລິຫານລັດດ້ວຍກົດໝາຍໃຫ້ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ເຊິ່ງຜ່ານມາສັງເກດເຫັນວ່າພາກເອກະຊົນຍັງມີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງຫຼາຍດ້ານໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດ, ດໍາເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆ ຖ້າປັບປຸງບັນດາກົນໄກຂອງລັດໄດ້ດີ, ມີນໍ້າໃຈຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໂປ່ງໃສກໍຈະເປັນກໍາລັງແຮງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ຕາມແຜນປີ 2017 ຕົວເລກຄາດໝາຍລາຍຮັບແມ່ນ 23,941ຕື້ກີບ ຫຼື ທຽບເທົ່າປະມານ 18,46% ຂອງ GDP ສ່ວນຄາດໝາຍລາຍຈ່າຍບໍ່ເກີນ 32,402 ຕື້ກີບໃນສ່ວນລາຍຈ່າຍຖືສໍາຄັນລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນເທົ່າກັບ 10,500 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍຊໍາລະໜີ້ສິນເທົ່າກັບ 1,897 ຕື້ກີບ, ສ່ວນລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 2,341ໂດລາສະຫາລັດ.

ທັງໝົດນັ້ນຄືແຜນກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ ຢາກໃຫ້ນັກທຸລະກິດເຮົາກໍາໄດ້.

2017 Policies to Stimulate the Economy

 (5) To encourage and promote the production of goods and provision of services in accordance with the potentials of each sector and locality in order to increase diversity – for example, clean and organic agricultural products, processing industries, ecotourism, historical and cultural tourism, and transit and logistical services – and encourage and promote research and the exchange of technologies in order to boost capacities, production and the quality of domestic products so as to increase the functionality of our goods and services so that they are able to compete regionally and internationally; (6) To support and assist approved investment projects so that they are able to operate and produce effective businesses by inspecting, supporting, and assisting investors based on legal regulations so as to allow licensed investors, especially those investing in large projects in the energy and mines, industry, and agriculture sectors and which have a considerable impact on the economy, to be able to operate normally while ensuring that social and environmental impacts are resolved and ensure that they adhere to their contracts and move towards fast production processes in order that they may act as a force to support economic growth; (7) To  improve enterprises so that they are able to operate effectively and make a strong contribution to the national economy by re-checking the purposes of their business operations and their capacity for their business operations to compete amidst market forces and based on the enforcement of legal regulations; and (8) To continue to improve the structure and mechanisms of State administration to make it simpler, more transparent, faster, and more effective and efficient by continuing to shake up the roles and responsibilities of certain sectors where there are seen to be overlaps and to re-demarcate responsibilities which are unclear. Most importantly, the government must place emphasis on ensuring that State administration takes place in stricter accordance with the law and is effective as in the past, it has been observed that the private sector has had all kinds of capacities and potentials to expand production and run business operations provided that State mechanisms can be properly improved and we have the compassion to make use of the people transparently and properly as a force for economic growth.

According to the 2017 plan, the income figures were 23,941 billion kip, equal to 18.46% of GDP with expenditures not to exceed 32,402 billion kip. Expenditures considered to be important are salaries and allowances, which are to reach 10,500 billion kip while the settlement of debts is to reach 1,897 billion kip and the per capita income to reach 2,341 US dollars.

All of the above is the government’s plan to stimulate the economy and we hope that the business community will be able to gain a solid grasp of it.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 128 ເດືອນມີນາ  2017 ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານທຸກໆເດືອນໄດ້ ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Comments