Senglao content (728×90)

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ?

ມີຫຼາຍໆທ່ານຜູ້ອ່ານ ວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ໂທລະສັບຫາຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ເລື້ອຍໆວ່າ: “ຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ?” ຍ້ອນວ່າມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ສປປ ລາວ ເຮົາກໍມີລັດຖະທຳມະນູນແລ້ວ, ໄດ້ຖືກປັບປຸງມາຄັ້ງໜຶ່ງແລ້ວ ແລະ ກຳລັງຖືກພິຈາລະນາປັບປຸງຢູ່ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆກໍມີຄົບຖ້ວນ ຫຼື ເກືອບຈະຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ແຕ່ກໍຍັງສັງເກດເຫັນການເມີນເສີຍ ແລະ ການຕັ້ງໃຈລະເມີດກົດໝາຍຢ່າງບໍ່ລະອາຍໃຈຢູ່. ການເຈດຕະນາລະເມີດກົດໝາຍເກີດມີຂຶ້ນໃນຫຼາຍຂົງເຂດຂອງສັງຄົມ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກເອົາບາງຕົວຢ່າງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າພົບເຫັນໃນທຸກວັນນີ້ມາໃຫ້ທ່ານຮູ້ນຳ. ຄິດວ່າບັນດາທ່ານກໍຄົງພົບເຫັນຄືກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າເຊັ່ນດຽວກັນ,ເຊັ່ນ: ຫ້າມຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ແຕ່ກໍຍັງປະກົດເຫັນຫຼາຍໆຄົນເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໄປລັກຖິ້ມຢູ່ຕາມແຄມທາງ, ທັງຢູ່ໃນເຂດເທສະບານກໍມີ, ນອກເທສະບານກໍມີຫຼາຍ ບາງເທື່ອກໍເຫັນຄົນໂດຍສານກິນອາຫານຢູ່ເທິງລົດແລ້ວກໍຖິ້ມເຄື່ອງເສດໄປຕາມໃຈໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກແນວໃດເລີຍ. ທຸກໆເຊົ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຂັບລົດອອກໄປເຮັດວຽກກໍໄດ້ພົບເຫັນການກະທຳຂອງຄົນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ທີ່ຈຸດສີ່ແຍກໄຟແດງ ມີໄຟແດງໃຫ້ຢຸດລໍແຕ່ເຂົາກໍບໍ່ສົນໃຈ ແລະ ແລ່ນລົດຜ່ານໄປຄືບໍ່ມີສິ່ງໃດເລີຍ ,ບ່ອນທີ່ມີປ້າຍຫ້າມຈອດລົດຢ່າງຈະແຈ້ງເຂົາກໍຍັງຈອດລົດຢູ່ບ່ອນນັ້ນຕາມສະບາຍ. ຢູ່ຕາມຄຸ້ມ ໜ່ວຍ ແລະ ບ້ານ, ກໍມີການລັກ ຂາຍ-ຊື້ ຢາບ້າ ຢ່າງບໍ່ຢ້ານຕໍ່ກົດໝາຍກໍມີຫຼາຍ ທັ້ງໆທີ່ທາງການພວກເຮົາໄດ້ທຳການຈັບກຸມຢ່າງບໍ່ລົດລະ .ຕາມສະຖານທີ່ກັກຕົວ, ສະຖານທີ່ກັກຂັງ ກໍພົບເຫັນແຕ່ບັນດາກໍາລັງແຮງງານໜຸ່ມແຕ່ອາຍຸ 40 ປີ ລົງມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຈະເລົ່າຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດໝາຍ ກໍຈະເປັນບັນຊີທີ່ຍືດຍາວກິນຫຼາຍໆໜ້າເຈ້ຍ, ຈຶ່ງຂໍສະຫຼຸບວ່າການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆໃນສັງຄົມຍັງມີແຜ່ຫຼາຍຢູ່. ຍ້ອນແນວນີ້ຈຶ່ງພາໃຫ້ຫຼາຍໆທ່ານໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ: “ຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຮົາມີສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ”

ເນື່ອງຈາກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ຫາກເປັນພຽງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກົດໝາຍ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຈຶ່ງສັງເກດເຫັນວ່າ: ສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສັງຄົມເຮົາຍັງບໍ່ທັນສູງ ຍັງບໍ່ທັນຖືກົດໝາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນ ບ່ອນໃດມີຕຳຫຼວດ ຫຼື ພະນັກງານຂອງລັດ ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ລະເມີດກົດໝາຍ ບ່ອນໃດບໍ່ມີພະນັກງານດັ່ງກ່າວປະຈຳຢູ່ ພວກເຂົາກໍເຮັດຕາມໃຈມັກ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງວ່າຈະຜິດ ຫຼື ຖືກ.

ເພື່ອຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງທ່ານຜູ້ຖາມມາ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄວນນຳໃຊ້ 2 ວິທີການໄປພ້ອມໆກັນຄື: 1. ຕ້ອງໄດ້ສະພາສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍໃຫ້ສັງຄົມທັງທາງກວ້າງ ແລະ ທາງເລິກ ເລີ່ມແຕ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານຂຶ້ນເມືອ. 2. ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາ ການລະເມີດກົດໝາຍຢ່າງສະໜ່ຳສະເໝີ ແລະ ຕັກເຕືອນອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ບໍ່ທັນຮູ້ ແລະ ຊາບຊຶມກົດໝາຍ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງເດັດຂາດຕໍ່ຜູ້ດື້ດ້ານໂດຍສົ່ງໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສິນໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງ.

What can be done to get people to respect and abide by the law?

(Phivat Vorachak, attorney of the Lao PDR)

Many Target readers have phoned in to ask me about what can be done to get people to respect and abide by the law because the Lao PDR now has its constitution in place, which has already been amended once, and discussions are underway for further amendments to our laws and regulations to ensure they are complete, which they almost already are. It is impossible, however, not to notice the brazen neglect people have for the law and their intentional violations thereto. Intentional violations of the law are taking place in many sectors of our society. An example I personally witness on a daily basis is littering. People simply throw their litter along roadsides in both urban and rural areas. It is not uncommon to see passengers throwing their litter out of the window of the vehicle in which they are traveling without any sense of guilt. Every morning when I go to work, I observe multiple instances of people breaking the law. You are supposed to stop at a red light but some people do not seem to care about this and go straight through without a care in the world. People seem perfectly comfortable about parking in areas where there are signs clearly prohibiting it. Theft is prevalent and supported by an avid trade in methamphetamines by people who appear to have no fear for the potential legal consequences of their actions despite the numbers of arrests made and our detention facilities are overflowing with adolescents through to 40-year-olds. If I was to write out a record of every legal infraction occurring, I would use up a significant proportion of the world’s paper supply so let us just come to the correct assumption that violations of our laws and regulations are rampant in our society. It is for this reason that all these people have asked me what can be done to get people to respect and abide by the law.

Given my love for researching matters at the relevant institutions and in my role as a provider of legal services, I have noticed that respect and adherence to the law in our society remains low and little importance is attached to the law. People only follow the law when there is a police officer or State official watching over but in their absence, people do as they please, giving no consideration to whether their actions are right or wrong.

So, in response to this question, I think there are two methods we can apply – firstly, we should educate people about the law broadly and deeply starting right from kindergarten and secondly, we should be consistent in our following-up on legal violations and issue warnings to those who remain unaware of the laws so that they may understand. In addition, I believe that we should crack down on those who stubbornly refuse to abide by the law by using the courts to make examples of offenders in the issuance of their verdicts.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ