ສຄອ ວາງເປົ້າໝາຍສົ່ງເສີມພາກທຸລະລິດ SME ໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງ.

ສະພາການຄ້າໄດ້ສ້າງຕັ້ງມາແຕ່ປີ1989ເປັນຕົ້ນມາເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງພາກທຸລະກິດກັບພາກລັດຖະບານໂດຍສາຍຕັ້ງຂຶ້ນກັບກະຊວງການຄ້າໜ້າທີ່ຶ ຫຼັກໆກໍແມ່ນການອອກໃບກໍາເນີດສິນຄ້າ, ການອອກໃບມາດຕະຖານ, ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ,ການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານຕ່າງໆ. ມາຮອດໄລຍະຊຸມປີ 2004 ອີງຕາມດໍາລັດເລກທີ 316 ໄດ້ຫັນປ່ຽນ ສຄອ ມາເປັນອົງກອນເອກະລາດເພື່ອ ເປັນອົງກອນຕົວແທນຕາງໜ້າໃຫ້ນັກທຸລະກິດເຊິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ລະບຸ 3 ໜ້າທີ່ໃຫຍ່ຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ:

  1. ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງພາກທຸລະກິດກັບພາກລັດຖະບານ.
  2. ມີໜ້າທີ່ໃນການສົ່ງເສີມພາກທຸລະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.
  3. ຄຸ້ມຄອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 129 ເດືອນເມສາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

LNCCI sets targets to promote the integration efforts of SMEs.

The Lao National Chamber of Commerce and Industry was established in 1989 and acts as a bridge between the private and public sectors. Under the administration of the Ministry of Industry and Commerce, the LNCCI is responsibly mainly for issuing products’ certificates of origin, certifying standards, involvement in Government projects, developing small- and medium-size enterprises, and fostering capacity building. In 2004, Decree No. 316 turned the LNCCI into an independent organization to represent business people with the following main duties: 1. to act as a bridge between the private and public sectors. 2. to promote and strengthen the business sector. 3. to oversee business units and ensure they implement laws and regulations.

 

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

error: Content is protected !!