Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ກໍານົດເວລາສໍາລັບການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີຢູ່ສານ

ຫຼາຍໆເທື່ອທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປທ້ອງຖິ່ນ, ມີຫຼາຍຄົນສົນໃຈຕັ້ງຄໍາຖາມມາວ່າ ‘’ ເມື່ອມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ, ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໄປຖາມນໍາຜູ້ໃດ? ບາງຄົນວ່າໃຫ້ໄປສະເໜີກັບນາຍບ້ານໆທີ່ຕົນຢູ່, ບາງຄົນກໍບອກວ່າໄປຫາຕໍາຫຼວດ. ແຕ່ໂດຍພື້ນຖານມັນກໍເໝາະສົມແລ້ວ. ນາຍບ້ານແຕ່ລະບ້ານກໍໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມກົດ  ໝາຍຊັ້ນຕົ້ນແລ້ວ, ເພິ່ນສາມາດແນະນໍາໄດ້ ແລະ ບາງກໍລະນີ, ນາຍບ້ານສາມາດໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງນັ້ນໄດ້. ແຕ່ຖ້າຫາກແມ່ນເປັນຄະດີອາຍາເຊັ່ນ: ປຸ້ນຊັບ, ລັກຊັບ ຫຼື ຄາດຕະກໍາ, ກໍຕ້ອງແຈ້ງຄວາມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ.

ເມື່ອມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງ ແລະ ຄະດີອາຍາເກີດຂຶ້ນ ກໍມີແຕ່ສານປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນທີ່ມີອໍານາດພິຈາລະນາຕັດສິນໄດ້. ທຸກໆຄົນໃນສັງຄົມກໍຄວນຮູ້ໄວ້ວ່າ: ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງສານປະຊາຊົນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄືແນວໃດ.

 • ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ (ມີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ).
 • ສານປະຊາຊົນພາກ (ມີ 3 ພາກ: ກາງ, ເໜືອ ແລະ ໃຕ້).
 • ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ສານເດັກ.
 • ສານປະຊາຊົນເຂດ (ໃນແຕ່ລະເມືອງ ຫຼື ຫຼາຍເມືອງ).
 • ສານທະຫານ.

ສານປະຊາຊົນຕັດສິນມີຢູ່ 3 ຂັ້ນຄື:

 • ຂັ້ນຕົ້ນ.
 • ຂັ້ນອຸທອນ.
 • ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງ.
 • ສານປະຊາຊົນເຂດຕັດສິນເປັນຂັ້ນຕົ້ນຕາມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ຕາມກົດໝາຍ.
 • ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນ ຕັດສິນຕາມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ຕາມກົດໝາຍ.
 • ສານປະຊາຊົນພາກ ພິພາກສາ ເປັນຂັ້ນອຸທອນຕາມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ຕາມກົດໝາຍ.
 • ສານປະຊົນສູງສຸດ, ພິພາກສາ ເປັນຂັ້ນລົບລ້າງທາງດ້ານກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ.

ເພື່ອຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງທ່ານຜູ້ທີ່ຖາມມາ ”ຢາກຮູ້ກຽວກັບກໍານົດເວລາສໍາລັບການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີຢູ່ສານ” , ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນມາດຕາ 30 (ໃໝ່) ດັ່ງນີ້ຄື: ‘’ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕັດສິນຄະດີຕ້ອງດໍາເນີນ ແລະ ພິຈາລະນາໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນກໍານົດເວລາດັ່ງນີ້:

 1. ຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ (9) ເກົ້າເດືອນນັບແຕ່ວັນຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຮັບສໍານວນຄະດີເປັນຕົ້ນໄປ.
 2. ຢູ່ສານຂັ້ນອຸທອນໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ (4) ສີ່ເດືອນ ນັບແຕ່ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຮັບສໍານວນຄະດີເປັນຕົ້ນໄປ.
 3. ຢູ່ສານຂັ້ນລົບລ້າງໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ (3) ສາມເດືອນ, ສໍາລັບຄະດີຮື້ຟື້ນຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນເວລາ (2) ສອງເດືອນ ນັບແຕ່ວັນຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຮັບສໍານວນຄະດີເປັນຕົ້ນໄປ.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ສະບັບທີ 129 ເດືອນເມສາ  2017 ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Duration of Court Trials

Most of the time when I visit local areas, many people like to ask me “who should I consult with when a conflict arises?” Some say that a village head is the right person to talk to, while some suggest going to a police officer. Basically, village heads are usually trained with a basic legal education which enables them to provide consultation and even mediate in some small cases. However, when it comes to criminal cases like robbery, theft, or murder, these have to be reported to the police.

When a civil and criminal conflict arises, only the people’s courts have jurisdiction over such cases. Everyone in society should be familiar with the organizational structure of the people’s courts in the Lao PDR as listed below:

 • The People’s Supreme Court (located in Vientiane Capital);
 • The Regional People’s Courts (consisting of three parts: central, northern, and southern);
 • The Provincial, Vientiane Capital, and Juvenile Courts;
 • The District People’s Courts (located in each district or several districts);
 • Courts-Martial.

There are three trial levels for people’s courts:

 • Court of First Instance;
 • Court of Appeals;
 • Court of Last Resort.
 • The District People’s Court tries first instance cases based on evidence and laws.
 • The Provincial and Vientiane Capital People’s Court tries cases based on evidence and laws.
 • The Regional People’s Court tries appeal cases based on evidence and laws.
 • The People’s Supreme Court tries last-resort cases based on evidence and laws.

For questions regarding the “duration of court trials,” the Law on Civil Procedures of the Lao PDR states in Article 30 (new) that “study, judgment and trial shall be done based on the following time limits:

 1. A court trial at the first instance shall be completed within (9) nine months after the judge receives the case file;
 2. A court trial at the appeal stage shall be completed within (4) four months after the judge receives the case file;
 3. A court trial at the last resort stage shall be completed within (3) three months. For a reopened case, the trial shall be completed within (2) two months after the judge receives the case file.”

 

Comments