ກໍານົດເວລາສໍາລັບການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີຢູ່ສານ

ຫຼາຍໆເທື່ອທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປທ້ອງຖິ່ນ, ມີຫຼາຍຄົນສົນໃຈຕັ້ງຄໍາຖາມມາວ່າ ‘’ ເມື່ອມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ, ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໄປຖາມນໍາຜູ້ໃດ? ບາງຄົນວ່າໃຫ້ໄປສະເໜີກັບນາຍບ້ານໆທີ່ຕົນຢູ່, ບາງຄົນກໍບອກວ່າໄປຫາຕໍາຫຼວດ. ແຕ່ໂດຍພື້ນຖານມັນກໍເໝາະສົມແລ້ວ. ນາຍບ້ານແຕ່ລະບ້ານກໍໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນແລ້ວ, ເພິ່ນສາມາດແນະນໍາໄດ້ ແລະ ບາງກໍລະນີ, ນາຍບ້ານສາມາດໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງນັ້ນໄດ້. ແຕ່ຖ້າຫາກແມ່ນເປັນຄະດີອາຍາເຊັ່ນ: ປຸ້ນຊັບ, ລັກຊັບ ຫຼື ຄາດຕະກໍາ, ກໍຕ້ອງແຈ້ງຄວາມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ. (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 129 ເດືອນເມສາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Duration of Court Trials

Most of the time when I visit local areas, many people like to ask me “who should I consult with when a conflict arises?” Some say that a village head is the right person to talk to, while some suggest going to a police officer. Basically, village heads are usually trained with a basic legal education which enables them to provide consultation and even mediate in some small cases. However, when it comes to criminal cases like robbery, theft, or murder, these have to be reported to the police.

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

error: Content is protected !!