Senglao content (728×90)

6 ເດືອນຕົ້ນປີສາມາດ ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດບັນລຸ 3.283 ໂຄງການ

ຖືວ່າເປັນຜົນສຳເລັດໃນການລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະການລົງທືນຂອງລັດ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ມາຈາກບົດລາຍງານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄມສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ຄັ້ງວັນທີ 1-21 ກໍລະກົດ 2015 ໂດຍມີລາຍອະອຽດດັ່ງນີ້:

ການຈັດຕັ້ງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ 5.661 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 65.9779,80 ຕື້ກີບ ສຳລັບງົບປະມານໄດ້ຮັບໃນສົກປີມີ 7.904,25 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນເປັນທຶນພາຍໃນ ຈຳນວນ 3.300 ຕື້ກີບ.

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທັງໝົດ 3.283 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 2.834,35 ຕື້ກີບ.. ໃນນັ້ນທຶນພາຍໃນ 1.914 ຕື້ກີບ (ເທົ່າກັບ 58% ຂອງແຜນການ). ໂຄງການທີຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ ມີ 2.378 ໂຄງການ ລວມທຶນທັງໝົດ 5.069,90 ຕື້ກີບ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາ ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 100 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງສາມາດໂຈະ ແລະ ຫຼຸດມູນຄ່າໂຄງການລົງທຶນທັງໝົດ 296,47 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນມີ 4 ໂຄງການທີ່ຖືກໂຈະ ມູນຄ່າ 226,86 ຕື້ກີບ ແລະ ມີ 4 ໂຄງການຫຼຸດມູນຄ່າ   ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດໄດ້ 69,61 ຕື້ກີບ.

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫຍ່ທີ່ສຳເລັດມີ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ເຊສະລະລອງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງດອນໂຂງ, ຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງລາວ-ມຽນມາ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບີນອັດຕະປື, ໂຄງການຍົກຍ້າຍເທສະບານເມືອງກະລືມໃໝ່ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທັງໝົດ 405 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 306,75 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 2.464 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 46.36% ຂອງແຜນການໃນນັ້ນ:

  • ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 327 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 156,42 ລ້ານໂດລາ.
  • ໂຄງການກູ້ຢືມ 778 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 150,33 ລ້ານໂດລາ

ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ໆທີ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບໃໝ່ໃນ 6 ເດືອນ ມີໂຄງການຂະຫຍາຍສະໜາມບີນວັດໄຕ ໄລຍະ 3 ມູນຄ່າ 90,19 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເລກ 9 ມູນຄ່າ 32,85 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍໄຟຟ້າຫີນເຫີບ-ຫຼວງພະບາງ ມູນຄ່າ 126,35 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງຂອງຕົວເມືອງວຽງຈັນ ມູນຄ່າ 332,84 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ.

ສ່ວນການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີດັ່ງນີ້:

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2014-2015 ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ 1.092 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ1.572,5 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 12.631 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ: ມີໂຄງການສຳປະທານ ຈຳນວນ 9 ໂຄງການ ມູນຄ່າທັງໝົດ 168,4 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການລົງທຶນທົ່ວໄປ ຈຳນວນ1.025 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1.327,6 ລ້ານໂດລາ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ-ເສດຖະກິດສະເພາະ ຈຳນວນ 58 ໂຄງການນ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 76,5 ລ້ານໂດລາ ການນຳທຶນເຂົ້າຕົວຈິງ ມີ 2.073,8 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ ເປັນເງິນສົດຜ່ານທະນາຄານ (ທັງໝົດ 3 ພາກສ່ວນ) 269,3 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເປັນວັດຖຸ ອຸປະກອນ 1.804,5 ລ້ານໂດລາ.

ຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນຂະໝາດໃຫຍ່ພວມສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ມີໂຄງການຂະໝາດໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ກຳລັງເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

3,283 State investment projects implemented in first six months

This can be considered an investment achievement, especially for State investment. This figure comes from the report given by Minister for Planning and Investment Somdy Douangdy to the 9th Ordinary Session of the 7th Legislature of the National Assembly (NA) on 1-21 July 2015, detailed as follows:

Implementation of State investment projects

The 2014-2015 State investment plan approved by the NA contained a total of 5,661 projects requiring and investment of 65,9779.80 billion kip. There was a budget of 7,904.25 billion kip, 3,300 billion of which was for domestic investment.

Over the last six months, 3,283 State investment projects have been implemented, requiring an investment of 2,834.35 billion kip, 1,914 billion kip being domestic investment (equal to 58% of the figure in the plan). There are 2,378 projects for which implementation is to continue through the final six months of the year, amounting to a total investment of 5,069.90 billion kip.

Acting under the guidance of the Minister for Planning and Investment, monitoring and inspections have taken place of large projects of 100 billion kip and over and suspensions and cuts have been made to investment projects, amounting to 296.47 billion kip, with four suspended projects amounting to a saving of 226.86 billion kip and cuts to a further four projects leading to a saving of 69.61 billion kip.

Large State investment projects completed include the Xe Salalong irrigation project, the Done Khong Mekong bridge, the Laos-Myanmar Friendship Bridge, Attapeu airport, the Kaleum district municipality relocation project, and so forth.

Aid and loans

Over these six months, a total of 405 projects were implemented with an investment of 306.75 million dollars or 2,464 billion kip, equal to 46.36% of the figure in the plan, of which there were:

  • 327 aid projects with an investment of 156.46 million dollars; and
  • 778 loan projects with an investment of 150.33 million dollars.

Large projects to be continued and new projects to be implemented during the final six months of the year include:

  • the expansion of Vattay airport with an investment of 90.19 million dollars, the National Road No. 9 improvement project with an investment of 32.85 million dollars;
  • the Hin Heup – Luang Prabang transmission line project with an investment of 126.35 million dollars;
  • the Vientiane sustainable urban transport system with an investment of 332.84 million dollars; and
  • the health sector assistance project.

Domestic and foreign private investment

Over the first six months of 2014-2015, 1,572.5 million dollars or 12,631 billion kip of domestic and foreign private investment was made into 1,092 projects. There were nine concession projects with a total investment of 168.4 million dollars, 1,025 general investment projects with an investment of 1,327.6 million dollars, and 58 investment projects in Special and Specific Economic Zones (SEZs) with an investment of 76.5 million dollars, the actual capital being brought into the country being 2,073.8 million dollars, of which 269.3 million dollars was in cash and brought in through the banking system (total of 3 projects) and 1,804.5 million dollars came in the form of materials and equipment.

The implementation of many large investment projects continues and implementation is getting underway for a number of large projects for which approval has now been granted.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ