ສົກປີ 2014-2015 ການພັດທະນາໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດມີຫຍັງແດ່?

ໃນບົດລາຍງານຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນ ແຜນວຽກຈຸດສຸມໄລະຍະ 6ເດືອນທ້າຍສົກປີ 2013-14 ແລະ ແຜນການສົກປີ 2014-15 ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ VII ມີບາງຕອນທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງ ແຜນພັດທນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນສົກປີ 2014-2015 ໂດຍເນັ້ນການພັດໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດວ່າມີຫຍັງແດ່?

  • ດ້ານກະສິກຳ: ໃນສົກປີ 2014-2015 ນີ້ ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າລວມໃຫ້ໄດ້ 4 ລ້ານໂຕນໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ04 ລ້ານເຮັກຕາ, ໃນນີ້ຜະລິດເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 3.15 ລ້ານໂຕນ, ເຂົ້າໄຮ່ໃຫ້ໄດ້ 0.2 ລ້ານໂຕນ ແລະ ເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 0.65 ລ້ານໂຕນ ສູ້ຊົນຜະລິດ ຊີ້ນ-ປາ ໃຫ້ໄດ້ 53 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ຊົນລະປະທານ ສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ໄດ້ 180.000 ເຮັກຕາ ແລະ ລະດູຝົນໃຫ້ໄດ້ 260.000 ເຮັກຕາ ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຈັດແບ່ງ ແລະ ສ້າງອາຊີບຄົງທີ່ ຢູ່ຊົນນະບົດ, ສູ້ຊົນໃຫ້ສາມາດປະກາດຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ໃນບາງເມືອງ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກຳ-ປາໄມ້ ໃຫ້ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຢູ່ທົ່ງຮາບແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ເລີ່ມດຳເນີນການເປັນກ້າວໆ. ຕັ້ງໜ້າອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຜະລິດສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ (ຢາງພາລາ, ນ້ຳຕານ, ກາເຟ, ຊາ, ມັນຕົ້ນ…) ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທື່ອລະກ້າວ.
  • ດ້ານໄຟຟ້າ: ສູ້ຊົນຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້968.14 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ຈຳໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ 3.012.61 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ຈຳໜ່າຍຕ່າງປະເທດ 11.793.68 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ຊື້ກະແສໄຟຟ້າເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 2.847.26 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ. ໂຄງການທີ່ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈະເລີ່ມເຂົ້າສູການຜະລິດ ໃນສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ແກ່: ໂຄງການເຊກະໝານ 3 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 250 mw, ໂຄງການເຊນ້ຳນ້ອຍ 1 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 15 mw, ໂຄງການນ້ຳລອງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 5 mw, ໂຄງການຕາດສະແລນ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 3.2 mw ແລະ ອື່ນໆ.
  • ດ້ານບໍ່ແຮ່: ເນື່ອງຈາກສະພາບທາງດ້ານລາຄາແຮ່ທາດຢູ່ຕະຫຼາດໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຄາຄຳຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວໃນແງ່ມູນຄ່າຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ອາດຈະບໍ່ໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສະພາບການຜະລິດຂອງບັນດາແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ການຂຸດຄົ້ນ ແມ່ນສືບຕໍ່ຕາມແຜນການທີ່ວ່າງໄວ້ ເຊັ່ນ: ໂລຫະຄຳປະສົມ (ພູເບ້ຍ) 25 ໂຕນ, ທອງແຜ່ນເຊໂປນ 700 ໂຕນ, ທອງຝຸ່ນເຂັ້ມຂຸ້ນພູເບ້ຍ 270.000 ໂຕນ, ຖ່ານຫີນລິກໄນ 200.000 ໂຕນ, ເກືອກາລີ 646 ພັນໂຕນ ແລະ ແຮ່ ອື່ນໆ. ໂຄງການພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າສູ່ການຜະລິດໃໝ່ໄດ້ແກ່: ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງເກືອກາລີ ຢູ່ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ອື່ນໆ.
  • ດ້ານການຄ້າ: ຄາດຄະເນມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ໃຫ້ໄດ້168 ລ້ານໂດລາ ແລະ ການນຳເຂົ້າ ໃຫ້ໄດ້ 4.700 ລ້ານໂດລາ, ຂາດດຸນການຄ້າ 532 ລ້ານໂດລາ. ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ຂະຫຍາຍຕົວ 12% ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ. ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດສີນຄ້າພາຍໃນ ທີ່ເປັນທ່າແຮງເພື່ອສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ, ໄຟຟ້າ, ກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ (ປຸງແຕ່ງໄມ້, ສະບຽງອາຫານ,, ຕັດຫຍິບ ແລະ ຫັດຖະກຳຕ່ຳແຜ່ນ   ໄໝ-ຝ້າຍ) ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິໂພກພາຍໃນ.
  • ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບລາວ-ມຽນມາ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 16 B ເຊກອງ-ດັກຈຶງ, ໂຄງການກໍ່ໍ່ສ້າງທາງເລກ 1 A ບຸນເໜືອ-ລານຕຸຍ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວປາກແບ່ງ, ໂຄງການຂະຫຍາຍນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ (ດົງໝາກຄາຍໄລຍະ 2) ແລະ ອື່ນໆ. ສຸມໃສ່ຍົກລະດັບ, ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ, ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈໍລະຈອນທີ່ສະດວກ ສວຍງາມ, ຈັດສັນຕົວເມືອງເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ແກ້ໄຂບັນດານ້ຳເປື້ອນ, ຂີ້ຝຸ່ນ-ມົນລະພິດ, ການຂົນສົ່ງ, ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນຕົວເມືອງ ພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມທິດທາງການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ບັນຫາສຳຄັນຕ້ອງໄດ້ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງໃນຕົວເມືອງ ໃຫ້ຮັບປະກັນການສັນຈອນໄປ-ມາ ມີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ສ້າງມົນລະພິດ ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນໃນບໍລິເວນກໍ່ສ້າງ.

ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນໃນການພັດທະນາຂົງເຂດເສດຖະກິດ ທີ່ນັກທຸລະກິດ ຄວນກຳໄດ້.

2014-2015 economic developments

In the presentation on the socio-economic development plan for the first six months and action plan for the final six months of 2013-2014 and the plan for 2014-2015 given by the Minister of Planning and Investment to 7th Ordinary Session of the 7th Legislature of the National Assembly (NA), he talks about the 2014-2015 socio-economic development plan and emphasizes the economic developments which have taken place:

  • Agriculture: In 2014-2015, a total of 4 million tons of rice was produced over 1.04 million hectares, 3.15 million tons of which was wet season rice, 200,000 tons upland rice, and 650,000 tons dry season rice. Meat and fish production reached 53kg per person per year. There were 180,000 hectares of irrigated land for dry season production and 260,000 for wet season production. The agriculture and forestry sector has participated actively in allocating and creating permanent jobs in rural areas. We have been able to eradicate slash-and-burn agriculture in certain districts and supported the entire process right from the production of agriculture and forestry goods through to their processing. Support has also continued for the implementation of food security projects in the Khammouane and Savannakhet plateaus so that these may gradually get off the ground. Strong efforts have been made to facilitate and manage the production of our main exports (rubber, sugar, coffee, tea, and cassava…) so that these may progressively bear fruit.
  • Electricity: A total of 14,968.14 million kWh was generated, 3,012.61 million of which was distributed domestically and 11,793.68 million exported. Domestic and foreign private electricity purchases amounted to 2,847.26 million kWh. Projects completed in 2014-2015 and set to start generating electricity include the 250 MW Xe Kamane project, the 15 MW Xe-Namnoy project, the 5 MW Nam Long project, and the 3.2 MW Tat Salen project.
  • Mining: Owing to the uncertain global mineral prices, especially for gold, the expansion of the mining sector in economic terms has not gone according to the set plan but production volumes have stayed on track with 25 tons of mixed metal-gold (Phu Bia), 86,700 tons of Sepon copper plating, 270,000 tons of Phu Bia copper concentrate, 200,000 tons of lignite, 646,000 tons of potash, and other minerals being produced. Major new projects include the gold excavation project in Attapeu province, the potash excavation and processing project in Xaythany district, Vientiane Capital, and the iron ore excavation project in Houaphan province.
  • Trade: Exports were forecast to be 4,168 million dollars and imports 4,700 million dollars, making for a trade deficit of 532 million dollars. Industrial processing and handicrafts grew 12% from last year. The domestic production of high potential commodities, such as mining products, electricity, agricultural produce, and processed goods (processed timber, food, garments, and silk and cotton handicrafts) was promoted and supported and imports were restricted to exclusively those which are essential to development and domestic consumption.
  • Infrastructure: The implementation of various projects continued, including the Laos-Myanmar Friendship Bridge project, the project to build Road 16B linking Xekong with Dakcheung, the project to build Road 1A linking Boun Neua with Lantui, the Pakbeng Bridge construction project, and the Vientiane Capital water supply expansion project (Donmakkhay Phase 2). Efforts have been made to upgrade and repair roads and drainage ditches in order to ensure convenient transportation and attractiveness. Urban planning has taken place to keep towns orderly and resolve the problems of waste water, dust, pollution, transportation, and waste disposal as a means of raising the quality of these towns and make them greener. The key issue is the management of urban construction projects to ensure that they do not affect safe transportation or create pollution or waste near the construction sites.

This is the economic development data which should be understood by the business community.

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ