Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.

  • Austcham ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ປີໃດ? ມີພາລະບົດບາດແນວໃດ? ເປັນອົງກອນເພື່ອສະໜອງດ້ານໃດແກ່ ສປປ ລາວ? ຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຂົງເຂດໃດແດ່ໃນ ສປປ ລາວ?

Austcham ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນງານໃນ ສປປ ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2005 ໃນເບື້ອງຕົ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນລາວ. ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາພວກຂ້າພະເຈົ້າມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກວ້າງຂວາງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວກາຍເປັນສະພາການຄ້າຕ່າງປະເທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີການເຄື່ອນ


ໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຍົກລະດັບສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ສະມາຊິກຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າກວມເອົາບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາຊື່ງລວມທັງຂະແໜງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ກະສິກໍາ, ທະນາຄານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ, ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ໂຮງແຮມ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ນໍ້າຕົກ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ Austcham ຈາກຂະແໜງການອື່ນໆ.

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພາລະບົດບາດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ພາກລັດຖະບານທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມກ່ຽວກັບບັນດາອຸດສາຫະກໍາທີ່ພວກເຮົາດໍາເນີນງານ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຕະຫຼາດ ຫຼື ທຸລະກິດໃໝ່ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ໃນຖານະເປັນຄົນອົດສະຕຣາລີ-ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະແໜງການທຸລະກິດຂອງ ສປປ
ລາວ ທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ.

  • ຖ້າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Austcham ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ແລະ ການທີ່ຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ Austcham ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂແນວໃດ?

ວຽກງານ Austcham ແມ່ນຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ລາວ. ນອກຈາກນີ້ Austcham ຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດວຽກເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວພາກພື້ນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບການພົບປະສົນທະນາກັບບັນດາສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໂອກາດທາງທຸລະກິດອື່ນໆໃນລາວ. ພວກເຮົາມີສະພາບໍລິຫານ ແລະ ທີມງານທີ່ເກັ່ງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນລາວສາມາດຕິດຕໍ່ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບສະມາຄົມຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຄື: ທ່ານນາງ ອິລິສຊາ ເທເລີມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງບັນດາທ່ານ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດຂອງອົດສະຕຣາລີໃນຂົງເຂດ ແລະສະມາຊິກຫຼັກໆຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມາຈາກຊຸມຊົນທຸລະກິດອົດສະຕຣາລີ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ ບັນດາສະມາຊິກຈາກຊຸມຊົນທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າເປັນສະພາລວມ ແລະ ເນື່ອງຈາກຂະຫນາດຂອງຊຸມຊົນທຸລະກິດລາວພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບສະມາຊິກທັງຫມົດ, ຖ້າຫາກວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້າມີສະມາຊິກຈາກທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

  • ຫຼາຍປີຜ່ານມາ Austcham ເນັ້ນສົ່ງເສີມ ແລະຊ່ວຍພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບົດບາດຍິງຊາຍໃນ ສປປ ລາວ ເຫດຜົນຍ້ອຍຫຍັງ? ມີກິດຈະກໍາໃດແດ່ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ? ແລະ ແຜນການໃນອະນາຄົດວາງໄວ້ແນວໃດ?

Austcham ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເທົ່ານັ້ນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ແນະນໍາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອມານໍາໃຊ້ໃນສະພາຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ໜຶ່ງໃນວຽກງານທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກເພື່ອສຸມໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງໃນລາວຢ່າງມືອາຊີບ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນດາຫຼັກການທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບແມ່ຍິງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຊື່ງເປັນຂອດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບວຽກງານທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດສໍາເລັດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.ໃນປີຜ່ານມາພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ 3 ກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສະເຫມີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມຍິງ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງແມ່ຍິງອາຊຽນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ DFAT ແລະ ອີກສອງກິດຈະກໍາເພີ່ມທີ່ມີຜູ້ບັນລະຍາຍອະວຸໂສຈາກພາກບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ກູໂກ(Google)ແລະ Lonely Planet ພ້ອມດຽວກັນກັບພະນັກງານພາກລັດຖະບານລະດັບສູງຈາກລາວ ແລະ ອົດສະຕຮາລີ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາໃນລາວ.

ໃນງານນີ້ມີບັນດາແມ່ຍິງຈາກລາວແລະອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດເພື່ອການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃນການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ນໍາແມ່ຍິງ. ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ເປັນວິທີທີ່ດີຫຼາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງທ້ອງຖິ່ນເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ແລະ Austcham ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້.

ໃນປີນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີແຜນ ແລະ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອທີ່ຈະນໍາເອົາມາດຕະຖານການປະຕິບັດຈາກສາກົນທີ່ດີທີ່ສຸດເຂົ້າມາສູ່ພາກທຸລະກິດຂອງລາວ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຍິ່ງເພື່ອໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ແລະ ພາກລັດຖະບານຂອງລາວມີສ່ວນຮ່ວມໃນເລື່ອງນີ້. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີແຜນທີ່ຈະຈັດສໍາມະນາທີ່ນໍາສະເໜີໂດຍບັນດາສະມາຊິກຂອງ Austchamໃຫ້ກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ (LNCCI) ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຈາກພາກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງທຸລະກິດລາວເຊັ່ນ: ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ (LNCCI) ແລະ ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ແລະສະພາການຄ້າຕ່າງປະເທດອື່ນໆເພື່ອສົ່ງເສີມການການຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານງານກັບພາກທຸລະກິດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆໂດຍຜ່ານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ(LNCCI) ຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ (Lao Business Forum) ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ(LNCCI) ເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ສະເໜີແນະນຳເພີ່ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບວິທີການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນໃນລາວ.

  • ຂໍໃຫ້ທ່ານສະເໜີປະຫວັດຫຍໍ້ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກ່ອນຈະມາເຮັດວຽກຢູ່ Austcham ພ້ອມທັງວິໄສທັດຂອງທ່ານຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ? ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງເຂົ້າ AEC?

ວິໄສທັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານຂອງ Austcham ໃນລາວແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຂະຫຍາຍຊຸມຊົນທຸລະກິດຕ່າງປະເທດແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ທຸລະກິດຂອງອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຊຸມຊົນທຸລະກິດຕ່າງປະເທດໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ. ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງການຊ່ວຍໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນລາວ ໂດຍນໍາເອົາມາດຕະຖານສາກົນເຂົ້າມານໍາໃຊ້ໃນຂອດທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ (ລາວ)ຈຳກັດ (ANZ Bank(Lao) Limited) ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານສາກົນ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານໃນຖານະເປັນທະນາຍຄວາມທາງດ້ານການເງິນສາກົນໃນ 5 ພາກພື້ນຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດອັນທໍາອິດຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງທີ່ສາມາດປະຍຸກ ແລະ ນໍາໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນງານເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ.

ເມື່ອທຸລະກິດມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດນີ້ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດກໍເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ແນ່ນອນທີ່ສຸດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດ  ແລະ ເສດຖະກິດຈະເລີນເຕີບໂຕ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສປປ ລາວ ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ດີ ທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະດີໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເດີນທາງຂອງ ສປປລາວ ກ່ຽວກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຂັ້ມແຂງແລະເປັນສະມາຊິກ AEC ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 130 ເດືອນພຶດສະພາ  2017 ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

We help in connecting and expanding business opportunities.

  1. When did Austcham establish in Lao? What is its role? Which sectors does it support in Lao? From its many years in Lao what sectors does it support?

The Australia Chamber of Commerce Lao PDR was established, as the first foreign chamber of commerce in the Lao PDR, in September 2005. Austcham Lao was set up to represent Australian and New Zealand business interests to government and non-government agencies in Laos whilst delivering a range of services to its members. But over the years we have become more than that. We have grown to be one of the largest and most active foreign chambers in Lao PDR. And we work across the business community to help to support and grow the Lao PDR economy and uplift the operating environment. Our membership spans companies in a diverse range of industries including mining, legal and professional services firms, banking, tourism, UXO clearance, wine and consumer goods distribution, hospitality and hydropower and we continue to see more interest in membership with Austcham from other sectors.

I like to think our role is to bring the business community of Lao PDR together, whether that be individuals doing business, government officials wanting to know more about the industries we represent, existing businesses wanting to grow their interests in the market or new business wanting to enter for the first time. And being Australian – we like to welcome everyone to what we see as a growing and exciting business community here in the Lao PDR.

  1. If we need support for Austcham what should we do? And what are the conditions to become a member?

At Austcham our job is to help connect and grow business opportunities between Australian and Lao business but we also like to work to support business expand across the region more broadly. I often have people reaching out to ask how they might talk to our members about doing business in Lao and about other business opportunities that come up in that context. We have a great board and a great team at Austcham and I would encourage people who are interested in doing business in Lao to reach out to touch base with the Austcham community. Our Executive Director, Elissa Taylor, is always available to answer questions about how Austcham can help and how you can become a member.

As to conditions for membership of Austcham, as discussed above, whilst we were set up to support Australian business in the Laos, and our core members still come from the Australian business community, we also welcome members from across the international business community to join us. We are an inclusive Chamber and given the size of the Lao business community we see it as a value add for all members if we encourage membership from as many parts of the international business community as possible. We have both corporate and individual membership options available for those interested in joining.

 

  1. In the past years Austcham have focused on Lao women’s development and empowerment especially women’s rights. What is the reason? What was the outstanding activities? And what is the future plan?

Austcham stands for more than just helping business to grow. We stand for growing business in the right way, responsibly and in line with international standards. We recently endorsed the UN Sustainable Development Guidelines for our use as a Chamber and one of the areas we which have chosen to focus our efforts is to help to uplift women in Lao professionally. We also endorsed the UN Women’s Empowerment Principles which were a key driver for the work that we completed in the last year around this issue.

We have completed 3 major events relating to gender equality and women’s empowerment in the last year. We have run the ASEAN Women’s Leadership Forum in conjunction with DFAT and two further events featuring senior international speakers from major multinational companies such as Google and Lonely Planet as well as senior government officials from both Lao and Australia to help women to develop themselves as leaders in Lao.

We had women from around Lao and ASEAN attend these functions to help them to learn about how to be successful leaders in business and to help them grow out their own network of women leaders. These events were a great way to help local women grow their skills in a meaningful way and Austcham was extremely proud to be associated with these events.

We plan to do more this year to bring international best practice standards to the Lao business community and work across various stakeholder groups to do this.

We are keen to include and engage the Lao business community and the Lao government in this regard. We plan to run seminars presented by Austcham members for members of the LNCCI and other interested members of the business community on key topics of interest and do more with local Lao business organisations such as the LNCCI and the Lao Bankers Association and other foreign chambers to promote further co-operation and collaboration in the business community.

We have already been able to provide submissions via the LNCCI to the Lao Business Forum and are actively engaged with the LNCCI to provide more feedback on how to promote more foreign direct investment in Lao.

Please introduce your short bio before working with Austcham. Also your vision in supporting Lao. Especially after joining AEC.

My vision as the President of Austcham in Lao PDR is to help to support and grow a truly international business community and operating environment here in Lao PDR for Australian business and for the international business community more broadly. For me that means helping the local environment to adopt international standards where ever possible.

In my current role as the CEO of ANZ Bank Lao, which is a truly international bank, and also in my time practicing as an international finance lawyer across 5 geographies, I have been able to see first hand the benefits for a country when it is able to align its operating environment with international standards.

When business understands and can be certain of the environment in which it operates this promotes economic growth and increases foreign direct investment and ultimately helps the community and economy to thrive. I believe Lao is making good progress towards this goal and I am excited to be leading Austcham in taking part in the Lao PDR’s journey of growth to become a strong and active member of the AEC.

Comments