ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.

ທ່ານນາງ ແອນນາ ກຣີນ ປະທານສະພາການຄ້າ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳລາວ ໄດ້ມີວິໄສທັດໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານຂອງ Austcham ໃນລາວແມ່ນ: ເພື່ອສະໜັບ
ສະໜູນ ແລະ ຂະຫຍາຍຊຸມຊົນທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ທຸລະກິດຂອງອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຊຸມຊົນທຸລະກິດຕ່າງປະເທດໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ. ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງການຊ່ວຍໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນລາວ ໂດຍນໍາເອົາ
ມາດຕະຖານສາກົນເຂົ້າມານໍາໃຊ້ໃນຂອດທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ (ລາວ) ຈຳກັດ (ANZ Bank (Lao) Limited) ເຊິ່ງເປັນ ທະນາຄານສາກົນ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານໃນຖານະເປັນທະນາຍຄວາມທາງດ້ານການເງິນສາກົນໃນ 5 ພາກພື້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ສາມາດເຫັນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດອັນທໍາອິດຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງທີ່ສາມາດປະຍຸກ ແລະ ນໍາໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນງານ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ຂອງຕົນໂດຍ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ.

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 130 ເດືອນພຶດສະພາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

We help in connecting and expanding business opportunities.

My vision as the President of Austcham in Lao PDR is to help to support and grow a truly international business community and operating environment here in Lao PDR for Australian business and for the international business community more broadly. For me that means helping the local environment to adopt international standards where ever possible.

In my current role as the CEO of ANZ Bank Lao, which is a truly international bank, and also in my time practicing as an international finance lawyer across 5 geographies, I have been able to see first hand the benefits for a country when it is able to align its operating environment with international standards.

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

error: Content is protected !!