ນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ

ປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການຊຸກຍູ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາກໍຄື ນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງລາວ ແລະ ການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ການເຊື່ອມໂຍງການຄ້າກັບພາພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຍັງເປັນການສ້າງທ່າແຮງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການພັດທະນາລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງສາກົນ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອໂຍງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວວ່າ:….. (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 130 ເດືອນພຶດສະພາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Foreign trade policy and economic integration of the Lao PDR

Another factor contributing to the socio-economic development of our country refers to foreign trade policy and regional and international economic integration, especially the creation of opportunities for Lao exports to penetrate foreign markets and the attracting of foreign investment. Regional and international trade integration will also encourage the improvement of domestic laws ensuring transparency and correspondence with the international legal system. All of these serve as favorable conditions for the economic and trade development of the Lao PDR.

Mr. Bountheung Douangsavanh, Deputy Director-General of the Foreign Trade Policy Department, Ministry of Industry and Commerce, said that…

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

error: Content is protected !!