Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຜົນຮ້າຍຂອງການນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ

ຜົນຮ້າຍຂອງການນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາຄຸມແກ່ນ, ຢາຂ້າແມງໄມ້ ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊາວສວນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ສາລະຄະດີເລື່ອງນີ້ ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອລົນນະລົງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງການນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາຄຸມແກ່ນ, ຢາຂ້າແມງໄມ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອຂ້າງ. ຂໍ້ມູນໃນສາລະຄະດີເລື່ອງນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຈາກການສຳພາດຊາວກະສິກອນໃນແຂວງ ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: LaoFAB moderator

Comments