“ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຜົວ-ເມຍຈະຂໍຢ່າຮ້າງກັນໄດ້ບໍ່?”

ຍັງມີຫລາຍໆຄົນທີ່ຍັງເຂົ້າໃຈວ່າເມື່ຶອແຕ່ງດອງເປັນຜົວເມຍກັນແລ້ວ ຈະບໍ່ສາມາດຢ່າຮ້າງກັນໄດ້. ສະພາບນີ້ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປຫຼາຍແລ້ວ, ນັບແຕ່ປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍແຕ່ວັນທີ2 ທັນວາ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ, ຍິງ-ຊາຍ ໃນບັນດາຊົນຊາດ-ຊົນເຜົ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງທ່ານຜູ້ຖາມມາ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກເອົາບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 98/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26/07/2008 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍລັດຖະດໍາລັດເລກທີ 112/ປປທ, ລົງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2008 ຂອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ,​ ມາດຕາ 21 (ໃໝ່) ໄດ້ບົ່ງໄວ້ວ່າ: “ການຢ່າຮ້າງມີສອງປະເພດ” ດັ່ງນີ້:…(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 130 ເດືອນພຶດສະພາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

“Can married couples get divorced in the Lao PDR?”

There are still many people who believe they cannot get divorced after marrying but this is not true. Since our country regained its independence on December 02, 1975, the Lao PDR has been promoting gender equality for all ethnic groups as defined in the Constitution of the Lao PDR.

In order to clear up any confusion people may have, I would like to point out Article 21 (new) in the Law on Family (amended) No. 98/NA, dated July 26, 2008 adopted by the National Assembly and promulgated by the President’s Decree No. 112/PRE, dated August 18, 2008, which indicates that there are “two types of divorce,”

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

error: Content is protected !!