Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

“ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຜົວ-ເມຍຈະຂໍຢ່າຮ້າງກັນໄດ້ບໍ່?”

ຍັງມີຫລາຍໆຄົນທີ່ຍັງເຂົ້າໃຈວ່າເມື່ຶອແຕ່ງດອງເປັນຜົວເມຍກັນແລ້ວ ຈະບໍ່ສາມາດຢ່າຮ້າງກັນໄດ້. ສະພາບນີ້ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປຫຼາຍແລ້ວ, ນັບແຕ່ປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍແຕ່ວັນທີ2 ທັນວາ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ, ຍິງ-ຊາຍ ໃນບັນດາຊົນຊາດ-ຊົນເຜົ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງທ່ານຜູ້ຖາມມາ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກເອົາບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 98/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26/07/2008 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍລັດຖະດໍາລັດເລກທີ 112/ປປທ, ລົງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2008 ຂອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ,​ ມາດຕາ 21 (ໃໝ່) ໄດ້ບົ່ງໄວ້ວ່າ: “ການຢ່າຮ້າງມີສອງປະເພດ” ດັ່ງນີ້:

  • ໜຶ່ງການຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ (2) ສອງ ການຢ່າຮ້າງດ້ວຍການຕັດສິນຂອງສານ. ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊື້ຮ້າງ, ເມື່ອອ່ານເນື້ອໃນຂອງມາດຕາດັ່ງກ່າວນີ້, ກໍເຂົ້າໃຈວ່າ ຜົວ-ເມຍ ມີສິດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂໍຢ່າຮ້າງກັນໄດ້. ໃນສອງປະເພດນີ້ການຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈແມ່ນຈະດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄູ່ຜົວເມຍ. ເມື່ອຄູ່ຜົວ-ເມຍເຫັນວ່າຢູ່ເປັນຜົວເມຍບໍ່ມີຄວາມສຸກ, ບໍ່ມີຄວາມຮັກ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ… ກໍຄວນຕົກລົງກັນຢ່າງເປັນທາງການ (ຢ່າຮ້າງ).
  • ເງື່ອນໄຂໃນການຂໍຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈມາດຕາ 21/1 (ໃໝ່) ໄດ້ບົ່ງໄວ້ວ່າ: “ການຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ” ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ 4 ຢ່າງຄື: 1. ຄູ່ຜົວເມຍມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢ່າຮ້າງກັນ, 2. ຄູ່ຜັວເມຍບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບບັນຫາລູກເປັນຕົ້ນການລ້ຽງດູລູກ, 3. ຄູ່ຜົວເມຍບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບສິນສົມສ້າງ ແລະ 4. ຄູ່ຜົວເມຍບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບໜີ້ສິນ. ຈະຂໍຢ່າດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ຄູ່ຜົວເມຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂອງມາດຕາ 21/2 (ໃໝ່) ຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວດັ່ງນີ້ຄື: “ເມື່ອຄູ່ຜົວເມຍມີຈຸດປະສົງຢ່າຮ້າງກັນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 21/1 ເທີງນີ້ ຕ້ອງເຮັດຄໍາຮ້ອງຂໍຢ່າຮ້າງໂດຍຊ່ອງໜ້າພໍ່ແມ່ເຖົ້າແກ່ທັງສອງຝ່າຍພ້ອມດ້ວຍພະຍານຢ່າງໜ້ອຍ (3)ສາມຄົນ, ແລ້ວຍື່ນຕໍ່ນາຍບ້ານບ່ອນທີ່ພວກຕົນອາໃສຢູ່. ເມື່ອໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຢ່າຮ້າງນັ້ນແລ້ວ ນາຍບ້ານຕ້ອງສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຜົວເມຍຄືນດີກັນ, ຖ້າພວກກ່ຽວຫາກບໍ່ສົມຍອມຄືນດີກັນໃນທັນໃດ, ກໍຕ້ອງໃຫ້ເວລາໄປຄົ້ນຄິດໃນກໍານົດ (3)ເດືອນ. ພາຍຫຼັງທີ່ຜົວເມຍໄດ້ຄົ້ນຄິດ ແລະ ບໍ່ຕົກລົງຄືນດີກັນແລ້ວ, ນາຍບ້ານຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກການຢ່າຮ້າງແລ້ວສົ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນຄອບຄົວເມືອງ, ເທສະບານ ເພື່ອຈົດທະບຽນການຢ່າຮ້າງແລ້ວອອກໃບຢ່າຮ້າງໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍຜູ້ລະສະບັບເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ.

 

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມສະດວກ, ກໍຄວນຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຮູ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານນີ້ໂດຍສະເພາະຄືທະນາຍຄວາມນັ້ນເອງ.

(ວາລະສານ ທາເກັດ  ໃນສະບັບທີ 130 ເດືອນພຶດສະພາ  2017 ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

“Can married couples get divorced in the Lao PDR?”

 There are still many people who believe they cannot get divorced after marrying but this is not true. Since our country regained its independence on December 02, 1975, the Lao PDR has been promoting gender equality for all ethnic groups as defined in the Constitution of the Lao PDR.

In order to clear up any confusion people may have, I would like to point out Article 21 (new) in the Law on Family (amended) No. 98/NA, dated July 26, 2008 adopted by the National Assembly and promulgated by the President’s Decree No. 112/PRE, dated August 18, 2008, which indicates that there are “two types of divorce,”

  • a voluntary divorce and (2) a court judgment divorce, whatever the circumstances, a divorce should not be bought. According to this Article, a husband and wife have the legal right to get divorced. Based on these two types of divorce, voluntary divorce is considered the best option for a married couple. When the married couple find themselves in an unhappy, unloved, and insecure situation, they should attempt to reach an official conclusion (divorce).
  • Article 21/1 (new) defines conditions for a voluntary divorce as follows: “a voluntary divorce” shall be carried out based on the following four conditions: 1. Both husband and wife reach mutual agreement to get divorced; 2. There is no disagreement on child custody; 3. There is no conflict over marital property; and 4. There is no argument over debt.” In addition, a husband and wife who intend to get divorced voluntarily must comply with Article 21/2 (new) of the Law on Family as follows:

“When a married couple intends to get divorced voluntarily as defined in Article 21/1 above, they must draft a request form before their parents and senior relatives together with at least (3) three witnesses. The request form will then be submitted to their village heads. After receiving such divorce request form, the village heads will try to resolve the disagreements between the husband and wife. If such reconciliation attempt fails, the married couple will be given (3) months for reconsideration. After the reconsideration and if the married couple still insist on getting divorced, the village heads will issue a divorce memorandum before submitting it further to a district/municipal family registration office for a divorce registration and issuance of divorce certificate for the married couple as evidence. For correctness and convenience, it is recommended that advice be sought from specialists in this field, such as a lawyer. ”

 

 

Comments