ຊອກຮູ້ດໍາລັດ 445/ນຍ

  • ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເໜີແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມມາຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແຕ່ສະບັບນີ້ຢາກໃຫ້ນັກທຸລະກິດກໍາໄດ້ບາງຈຸດຂອງ ດໍາລັດເລກທີ 445/ນຍ ລົງວັນທີ 19/12/2016 ເຊິ່ງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາປະຈໍາປີ 2017.

ພວກເຮົາຕ່າງຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ປີ 2017 ນີ້ເປັນປີທໍາອິດນີ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈໍາປີຕາມປີປະຕິທິນ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ສະນັ້ນ, ໃນດໍາລັດດັ່ງກ່າວຈຶ່ງວາງຈຸດປະສົງ, ທິດທາງລວມ, ວຽກງານຈຸດສຸມ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນອອກມາ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ ວາລະສານສະບັບນີ້ຈຶ່ງຂໍນໍາເອົາຄາດໝາຍສູ້ຊົນມາລົງພິມເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:…(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 130 ເດືອນພຶດສະພາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Getting to know Decree No. 445/PM

  • We have been discussing the socio-economic plan quite a lot. For this issue of the business column, we are bringing you some points of Decree No. 445/PM dated December 19, 2016 on the Implementation of the National Socio-Economic Development Plan, and the State Budget and Fiscal Annual Plan for 2017.

We all know that 2017 is the first year for the implementation of the annual plan based on a calendar year. Therefore, the plan must be uniformly implemented to ensure its effectiveness and the achievement of set goals. Because of that, the Decree defines objectives, overall guidelines, concentrated tasks, and expected targets as information for business people. This issue of our magazine, therefore, would like to introduce some expected targets as follows:….

Main expected targets:

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

error: Content is protected !!