Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຊອກຮູ້ດໍາລັດ 445/ນຍ

 • ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເໜີແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມມາຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແຕ່ສະບັບນີ້ຢາກໃຫ້ນັກທຸລະກິດກໍາໄດ້ບາງຈຸດຂອງ ດໍາລັດເລກທີ 445/ນຍ ລົງວັນທີ 19/12/2016 ເຊິ່ງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາປະຈໍາປີ 2017.

ພວກເຮົາຕ່າງຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ປີ 2017 ນີ້ເປັນປີທໍາອິດນີ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈໍາປີຕາມປີປະຕິທິນ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ສະນັ້ນ, ໃນດໍາລັດດັ່ງກ່າວຈຶ່ງວາງຈຸດປະສົງ, ທິດທາງລວມ, ວຽກງານຈຸດສຸມ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນອອກມາ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ ວາລະສານສະບັບນີ້ຈຶ່ງຂໍນໍາເອົາຄາດໝາຍສູ້ຊົນມາລົງພິມເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຕົ້ນຕໍ:

 • ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 7%, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 2,341ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້ໂຄງປະກອບ GDP: ຂະແໜງກະສິກໍາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,1%; ກວມເອົາປະມານ 18,8%; ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,9%; ກວມເອົາປະມານ 37,2%. ຂະແໜງການບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,8%; ກວມເອົາປະມານ 34,7%; ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນໍາເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 5,0% ກວມເອົາປະມານ 9,3% ຂອງ GDP.
 • ຄຸ້ມຄອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 5%.
 • ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ (M2) ເພີ່ມຂຶ້ນສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
 • ຮັບປະກັນຄັງສໍາຮອງເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ກຸ້ມການນໍາເຂົ້າ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.
 • ເກັບລາຍຮັບງົບປະມານລວມ ໃຫ້ໄດ້ 23,941 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 32,402 ຕື້ກີບ ແລະ ຂາດດຸນລວມບໍ່ໃຫ້ເກີນ 8,461 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 6,52% ຂອງ GDP.
 • ຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 4,35 ລ້ານໂຕນ.
 • ຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 30,000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ.
 • ຍູ້ແຮງມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 4,459 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າປະມານ 4,482 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຂາດດູນການຄ້າບໍ່ເກີນ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
 • ເພີ່ມມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ (ພາຍໃນ) ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 49.420,75ຕື້ກີບ.
 • ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5,4 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 875 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
 • ອັດຕາການລອດເຫຼືອຂອງນັກຮຽນ ປໍ1-ປໍ5 ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 79,6% ເປັນ 82%, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຈາກ 82,2% ເປັນ 85% ແລະ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຈາກ 47,8% ເປັນ 51%.
 • ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1ປີ ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 43 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000ຄົນ, ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 22%, ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5ປີ ທີ່ເຕ້ຍ ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 35%.
 • ສົ່ງເສີມສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີການພັດທະນາດ້ານສີມືແຮງງານ ໃຫ້ໄດ້ 131.600 ຄົນ.
 • ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 5.580 ຄອບຄົວ, ບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ຫຼຸດລົງ 178 ບ້ານ.

ນັ້ນຄືບາງຂໍ້ມູນສໍາຄັນທີ່ນັກທຸລະກິດຄວນເກັບກໍາ.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 130 ເດືອນພຶດສະພາ  2017 ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Getting to know Decree No. 445/PM

 • We have been discussing the socio-economic plan quite a lot. For this issue of the business column, we are bringing you some points of Decree No. 445/PM dated December 19, 2016 on the Implementation of the National Socio-Economic Development Plan, and the State Budget and Fiscal Annual Plan for 2017.

 

We all know that 2017 is the first year for the implementation of the annual plan based on a calendar year. Therefore, the plan must be uniformly implemented to ensure its effectiveness and the achievement of set goals. Because of that, the Decree defines objectives, overall guidelines, concentrated tasks, and expected targets as information for business people. This issue of our magazine, therefore, would like to introduce some expected targets as follows:

 

Main expected targets:

 

 • Achieve gross domestic product (GDP) growth of at least 7% and an income per capita of not less than 2,341 dollars. In the make up of total GDP, the agricultural sector will increase by 3.1% covering 18.8% of total GDP; the industrial sector by 8.9%, covering 37.2%; the service sector by 7.8%, making up 34.7%; and taxes–tariffs collected from products and imports will increase by 5.0%, covering approximately 9.3% of the total.

 

 • Maintain an average inflation rate not exceeding 5%.

 

 • Control the M2 money supply to ensure it increases in line with national economic growth.

 

 • Ensure sufficient foreign currency reserves to support imports for up to five months.

 

 • Collect 23,941 billion kip of income for the total budget; expenses should not exceed 32,402 billion kip; and the total trade deficit should not exceed 8,461 billion kip or equivalent to 6.52% of GDP.

 

 • Rice production of 4.35 million tons

 

 • Electricity production of 30,000 GWh

 

 • Push export volumes to reach 4,459 million US dollars, import volumes of approximately 4,482 million US dollars, and a maximum trade deficit of 23 million US dollars.
 • Add value to the circulation of products (domestically) to a total of 49,420.75 billion kip.

 

 • Attract 5.4 million people and generate income of approximately 875 million US dollars.
 • Ensure an increase in the rate of students continuing from primary grade 1 to grade 5 from 79.6% to 82% to boost the lower secondary school attendance rate from 82.2% to 85% and the total higher secondary school attendance rate from 47.8% to 51%.

 

 • Reduce the mortality rate of children under one year old to 43 per 1,000 children. Also, reduce the number of underweight children under 5 years old to 22% and short-statured children under 5 years old to 35%.
 • Promote vocational centers giving vocational training opportunities to 131,600 people.
 • Reduce the poverty rate by 5,580 families and 178 villages.

This is some important information businesspeople should keep a record of.

 

Comments