Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ການພັດທະນາລະບົບພາສີ ປະຕູດຽວໃນລາວ

ລະບົບແຈ້ງພາສີຜ່ານປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ (LNSW) ແມ່ນລະບົບລວມສູນການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຼນິກລະຫວ່າງ ຂະແໜງການພາກລັດກັບຜູ້ປະກອບການກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຊິ່ງຜູ້ປະກອບການສາມາດສົ່ງ-ຮັບຂໍ້ມູນຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຼນິກຢູ່ ຈຸດດຽວກັນ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນຫຼາຍຄັ້ງຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຂະແໜງການລັດທີ່ເປັນຜູ້ອອກ ໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆ ໂດຍກົງດ້ວຍຕົນເອງຄືໃນເມື່ອກ່ອນ. ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ,ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ ຂັ້ນຕອນທີ່ຊໍ້າຊ້ອນຂອງການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ.

ທ່ານ ຖະໜອມສິດ ຂາວພິບານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກນິຕິກຳ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການພັດທະນາ ການສ້າງລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ (National Single Window) ແລະ ທິດທາງຕໍ່ໜ້າຂອງໜ່ວຍງານພາສີເພື່ອອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ. ການພັດທະນາ ລະບົບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມທົດລອງນຳໃຊ້ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານສໍາລັບການອອກໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຢູ່ກົມການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມທົດລອງ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີແຕ່ບໍລິສັດນິວຈິບເຊັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງໄດ້ອອກອະນຸຍາດແລ້ວປະມານ 120 ຟອມ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ. ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງຈະຜັນ ຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ໄປສູ່ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປເທື່ອລະກ້າວ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການອອກໃບອະນຸຍາດເຕັກນິກພາຫະນະຢູ່ກົມຂົນສົ່ງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. ເຊິ່ງໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຕັ້ງແຕ່ມີການ ລົງນາມສັນຍາສຳປະທານ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ແມ່ນສາມາດສຳເລັດໜ້າທີ່ ວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍດ້ານ ຈົນມາເຖິງຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ 2017 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາລະບົບແຈ້ງ ພາສີປະຕູດຽວ ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ກຳນົດແຜນບໍລິຫານງານ-ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງຕາມ ເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບພາສີຂອງ ສປປ ລາວ ຫັນເປັນຄວາມສະໄໝທຽບເທົ່າກັບສາກົນ.

ຄຽງຄູ່ກັບ ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຄື: ການນໍາໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກຍັງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃໝ່ຢູ່ສໍາລັບທັງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດຂອງລາວ. ນອກຈາກນີ້ ລະບົບອິນເຕີເນັດ, ບຸກຄະລະກອນ ແລະ ອຸປະກອບຮັບໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ລະບົບນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ທັນກັບສະພາບໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍລວມທັງການປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນ ຂອງແຕ່ລະ ຂະແໜງການຂອງລັດໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບການເຮັດທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຼນິກໄດ້ດ້ວຍ.

ເມື່ອພັດທະນາລະບົບ LNSW ສຳເລັດ ແມ່ນຈະສາມາດເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນກັບຂະແໜງການຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວອາຊຽນ. ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດ້ພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ສຳເລັດແລ້ວທັງໝົດ 7 ປະເທດຄື: ບຣູໄນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລ ເຊຍ, ຟິລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ນອກນີ້, ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສະດວກວ່ອງໄວ, ສາມາດປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ພັດທະນາໄປສູ່ການບໍລິການແບບບໍ່ມີເອກະສານຄົບວົງຈອນກັບທຸກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ; ພ້ອມທັງມີຄວາມໂປ່ງໃສ.

ສຳລັບທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າຂອງຂະແໜງການພາສີ ໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດແມ່ນ: (1) ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກທຸລະກິດຫັນມານຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ເນື່ອງຈາກເປັນລະບົບລວມສູນການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເປັນເອເລັກໂຕຼນິກ ໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນການຫັນໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝໃຫ້ທຽບເທົ່າກັບສາກົນ. (2) ກົມພາສີ ແລະ ຂະແໜງການ ທີ່ອອກໃບອອກອະນຸຍາດສາມາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກ ແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ສາມາດກວດຄືນ ຂໍ້ມູນທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງໄດ້ ໂດຍຜ່ານລະບົບດັ່ງກ່າວ. (3) ສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງການລັດ ທີ່ເປັນຜູ້ອອກໃບອະນຸຍາດ, ໃບຢັ້ງຢືນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນ ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ສິນຄ້າຜ່ານແດນ ຮີບຮ້ອນພັດທະນາ-ປັບປຸງລະບົບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກ ໂດຍສະເພາະການນຳໃຊ້ລະບົບ LNSW ໃຫ້ຄວບຄຸມທຸກປະເພດສິນຄ້າ. (4) ສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງການ ລັດທີ່ເປັນຜູ້ອອກໃບອະນຸຍາດ, ໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ສິນຄ້າ ຜ່ານແດນຮີບຮ້ອນລົງນາມ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ MOU ຮ່ວມກັບກົມພາສີ ໃນການນຳໃຊ້ລະບົບ LNSW, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບພາຍໃນຂອງຕົນ ໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບການເຮັດທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແບບບໍ່ມີເອກະສານທີ່ເປັນເຈ້ຍສໍ.

ສຳລັບແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາລະບົບ LNSW  ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະ ຄື: ໄລຍະທີ 1: E-Permit, E-Logistic, E-Report ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ເດືອນກໍລະກົດ 2017 ທີ່ດ່ານພາສີ ສາງທ່ານາແລ້ງ; ໄລຍະທີ 2: E-Payment / ASYCUDA Interface_UNICTAD ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ເດືອນກັນຍາ 2017 ທີ່ ດ່ານພາສີສາງທ່ານາແລ້ງ; ໄລຍະທີ 3: ແຂວງຕ່າງໆທີ່ມີດ່ານພາສີສາກົນ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ເດືອນທັນວາ 2017.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 131 ເດືອນມິຖຸນາ 2017 ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

The development of the Lao National Single Window

The Lao National Single Window (LNSW) is the integrated system connecting public and private enterprises in the area of product import and export. The system enables enterprises to receive and transfer electronic data at one spot without having to repetitively resupply information and directly contact public offices who issue licenses, as was previously the case. This system will help speed up, promote transparency, and reduce complexity in import and export procedures.

Mr. Thanomesith Khaophibane, Deputy Director of the Law Division, Customs Department, Ministry of Finance, reported progress in the development of the National Single Window and future directions of the customs sector to facilitate businesses. The developed system has been piloted from August 2016 to date and can issue electronic vehicle import licenses at the Import-Export Department, Ministry of Industry and Commerce, to some enterprises who participated in the pilot. Currently, only the New Chip Xeng Company implements the electronic licensing and has issued licenses to 120 applicants. In the future, the system will be gradually deployed to other sectors related to the area of goods imports and exports, particularly the issuance of vehicle technical licenses at the Transport Department, Ministry of Public Works and Transport. In the past, since the system development contract was signed in 2013, many tasks have been achieved. In February 2017, a council meeting was held between joint development companies to define an administrative and management plan aiming to achieve high effectiveness in the implementation, based on a set target, in order to modernize the Lao customs system in keeping with international standards.

In line with this development effort, there are challenges that await, especially insofar as electronic systems are a new thing for both the public and private sectors in Laos. In addition, the Internet, personnel, and equipment supporting this system must be upgraded in compliance with the current situation, including the improvement of domestic laws and regulations for each public sector to ensure that they can handle electronic transactions.

Once the LNSW is successfully developed, both domestic and international sectors will be connected in line with the Agreement on the Implementation of ASEAN’s Single Window. At present, there are seven ASEAN member countries who have successfully developed their single-window system, namely Brunei, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. The single-window system will help speed up import-export procedures, reduce costs, and become paperless for all sectors related to international trade. Not only can the system speed up import-export procedures, it will increase international trade competitiveness and promote transparency as well.

In the future, the customs sector will facilitate private businesses as follows: (1) By supporting the application of the single-window system because it is an integrated system and electronically connected, working in compliance with the Government’s policy of keeping up with international standards; (2) The Customs Department and licensing sector will be able to exchange information via a comprehensive electronic system. Unclear information can be detected and examined via the system. (3) It is proposed that public sector bodies who issue licenses and certificates related to import-export products and cross-border procedures will speedily develop and enhance the information exchange system via electronic systems, especially to ensure the LNSW is applied to all product categories; (4) It is proposed that public sector bodies who issue licenses and certificates related to import-export products and cross-border procedures will speedily sign an MOU with the Customs Department on the application of the LNSW, and improve domestic laws and regulations to ensure that they can handle paperless electronic transactions.

The LNSW’s strategic plan is divided into three phases: Phase 1: E-Permit, E-logistic, and E-Report will be launched in July 2017 at the Thanaleng Customs Checkpoint; Phase 2: E-Payment/ASYCUDA Interface-UNICTAD will be implemented in September 2017 at the Thanaleng Customs Checkpoint; Phase 3: provinces with international border checkpoints shall begin implementing the LNSW in December 2017.

 

Comments