ການພັດທະນາລະບົບພາສີ ປະຕູດຽວໃນລາວ

ເມື່ອພັດທະນາລະບົບ LNSW ສຳເລັດ ແມ່ນຈະສາມາດເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນກັບຂະແໜງການຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວອາຊຽນ. ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດ້ພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ສຳເລັດແລ້ວທັງໝົດ 7 ປະເທດຄື: ບຣູໄນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລ ເຊຍ, ຟິລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ນອກນີ້, ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສະດວກວ່ອງໄວ, ສາມາດປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ພັດທະນາໄປສູ່ການບໍລິການແບບບໍ່ມີເອກະສານຄົບວົງຈອນກັບທຸກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ; ພ້ອມທັງມີຄວາມໂປ່ງໃສ.(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 131 ເດືອນມິຖຸນາ 2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

error: Content is protected !!