Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຊີ້ນສັດສີແດງ ສາເຫດ 6 ພະຍາດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

 

  1. ພະຍາດມະເຮັງ

ພະຍາດທຳອິດທີ່ຄົນເຮົາຮູ້ກໍຄື: ພະຍາດມະເຮັງ ເພາະຊີ້ນສັດທີ່ມີສີແດງມັກມີສານເຄມີທີ່ຊື່ວ່າ:“ໄນໂຕຣຊາມິນ” ເປັນສ່ວນປະກອບ ເຊິ່ງເປັນສານກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງ,ເມື່ອມີການສະສົມໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ນອກຈາກນີ້ຊີ້ນສັດອາດໃສ່ສານເລັ່ງໃຫ້ຊີ້ນແດງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບອີກດ້ວຍ.

  1. ພະຍາດຫົວໃຈ

ກຸ່ມຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 50 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ກິນ”ໂປຣຕິນ”ເປັນປະລິມານຫຼາຍ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກິນ“ໂປຣຕິນ”ຈາກສັດ ເພາະຊີ້ນສີແດງຈະນຳໄປສູ່ການສະສົມຂອງໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ ລະດັບໄຂມັນກໍຈະສູງຂຶ້ນ ຈົນເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຫົວໃຈນັ້ນເອງ.

  1. ເຈັບລຳໄສ້

ການກິນຊີ້ນສີແດງຫຼາຍເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາກັບລຳໄສ້ເຊັ່ນ: ເຈັບທ້ອງ ປວດຮາກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດມະເຮັງໄສ້ອັກເສບຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ກິນຊີ້ນສີແດງໜ້ອຍ.

  1. ຄວາມດັນເລືອດສູງ

ເປັນຜົນຕໍ່ເນື່ອງຈາກການກິນຊີ້ນສີແດງຫຼາຍເກີນໄປທີ່ອາດເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຂມັນໃນເລືອດສູງຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດຕົກຢູ່ໃນສະພາວະຄວາມດັນເລືອດສູງໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

  1. ພະຍາດໄຂມັນໃນເລືອດສູງ

ການກິນຊີ້ນສີແດງ ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ກິນໄຂມັນຈາກສັດຫຼາຍ ເພາະຊີ້ນສີແດງມັກມີໄຂມັນປົນຢູ່ຫຼາຍກວ່າຊີ້ນທຳມະດາທີ່ບໍ່ໃສ່ສານເລັ່ງສີແດງ ດັ່ງນັ້ນຫາກກິນອາຫານຊະນິດອື່ນ ເຊັ່ນ: ຜັກ, ໝາກໄມ້ ທີ່ມີກາກໃຍອາຫານສູງບໍ່ພຽງພໍ ອາດເຮັດໃຫ້ເປັນສາເຫດຂອງການເກີດພະຍາດໄຂມັນໃນເລືອດສູງ.

  1. ອາການຖ່າຍຍາກ ຫຼື ເປັນລິດສີດວງ

ການກິນຊີ້ນສັດ ໂດຍສະເພາະຊີ້ນສີແດງຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ໂດຍທີ່ກິນອາຫານທີ່ມີກາກໃຍອາຫານໜ້ອຍ ລວມໄປເຖິງການດື່ມນໍ້າໜ້ອຍ ກໍອາດເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຂັບຖ່າຍຍາກ ຫຼື ເປັນລິດສີດວງໃນເວລາຕໍ່ມາ.

ຊີ້ນສີແດງເຖິງວ່າຈະມີຣົດຊາດທີ່ແຊບແຕ່ຄວນກິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ແລະຄວນກິນຜັກ ໝາກໄມ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຂັບຖ່າຍເປັນປົກກະຕິ ແລະເຖິງວ່າຊີ້ນສີແດງຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ກັບພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ຫຼຸດກິນ100% ທ່ານສາມາດກິນໄດ້ບາງເວລາ ພຽງແຕ່ຄວບຄຸມປະລິມານບໍ່ໃຫ້ຫຼາຍເກີນໄປ ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍສາມາດແຊບກັບອາຫານ ແລະປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານແລ້ວ.

Comments