Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງລັດຖະບານ

 • ວັນທີ 25 ເມສາ ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ລາຍງານຫຍໍ້ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກຈຸດສຸມໃນໄລຍະ 6ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າຂອງລັດຖະບານ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຜົນງານພົ້ນເດັ່ນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາມີດັ່ງນີ້:

 • ໄດ້ຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ ໂດຍປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບບໍ່ຫຼຸດ 7%. ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຜ່ານການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ, ກໍາລັງສ້າງກົນໄກຜ່ານປະຕູດຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາບັນດາໂຄງການ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີຕ່າງໆໃຫ້ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສຍິ່ງຂຶ້ນ.
 • ໄດ້ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນ-ງົບປະມານໃຫ້ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານງົບປະມານ ໂດຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຫັນກົນໄກການເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ ແລະ ໂປ່ງໃສພ້ອມທັງເຂັ້ມງວດການຕິດຕາມກວດກາ, ເກັບກໍາສໍາຫຼວດຖານລາຍຮັບເພື່ອຈໍາກັດການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ. ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງມີຄວາມເດັດຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດຕໍ່ການປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ໂດຍໄດ້ອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍລະບຽບການປະກອບລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງຂອງການນໍາຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດຕົວຈິງ ສໍາລັບການນໍາຂັ້ນສູງຈໍານວນໜຶ່ງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ. ການດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວສັງຄົມ, ຖືເປັນການສະແດງສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມເປັນແບບຢ່າງຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກເຮົາ. ໃນຕໍ່ໜ້າ, ລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໃນຂົງເຂດອື່ນໆ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບຕໍ່ໄປໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາເທື່ອລະກ້າວ.
 • ໄດ້ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ດອກເບ້ຍ ຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງດັດສົມຂອງລັດ, ສືບຕໍ່ກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ ຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ກໍຄືຜູ້ປະກອບການໃນການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດທຸລະກິດ. ພ້ອມກັນນີ້, ລັດຖະບານກໍພວມດໍາເນີນການປັບປຸງທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ຄື: ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.
 • ໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານ 400 ຕື້ກີບເພື່ອແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ 300 ຕື້ກີບ ເພື່ອແກ້ໄຂໜີ້ພັນທະບັດ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ. ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວເຖິງຈະບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ໝົດຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທຶນຮອນຂອງຜູ້ປະກອບການທີ່ໄດ້ລົງທຶນໄປແລ້ວນັ້ນກໍຕາມ, ແຕ່ກໍເປັນສັນຍານທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດທາງດ້ານກໍາລັງໃຈ ເພາະການແກ້ໄຂດັ່ງກ່າວດໍາເນີນໄປດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບວິໄນແຜນການ ແລະ ການເງິນ. ພ້ອມນີ້, ລັດຖະບານ ກໍສຶບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຈັດຫາແຫຼ່ງງົບປະມານເພື່ອສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງກົນໄກການຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານ ແລະ ອອກມາດຕະການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງພັນທະບັດ ໃຫ້ຮັດກຸມ, ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ ຜູ້ຖືຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ; ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ກວດກາຄືນ ບັນດາໂຄງການສະເໜີລົງທຶນໃໝ່ທີ່ຕ້ອງການທຶນກູ້ຢືມເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເພື່ອເບິ່ງຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ, ໃນນັ້ນ ໂຄງການໃດທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ຜົນກະທົບສູງຕໍ່ງົບປະມານ, ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ນໍາສະເໜີຂໍທິດຈາກກອງປະຊຸມກົມການເມືອງ ແລະ ຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອໃຫ້ໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຫຼີກການສ້າງໜີ້ສິນໃໝ່ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ.
 • ໄດ້ກະກຽມດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອປັບປຸງບັນດາລັດວິສາຫະກິດຈໍານວນໜື່ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ແລະ ບາງບໍລິສັດ ເຊິ່ງເປັນລັດວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ມີ​ລັກສະນະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ. ຄຽງຄູ່​ກັນ​ນີ້ ກໍ​ສືບ​ຕໍ່​ກະກຽມປັບປຸງ​ບັນດາ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດທີ່​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຂາດ​ປະສິດທິຜົນ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ບໍລິສັດ​ໄປ. ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້, ກໍ​ພວມ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຫັນ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະ​ເພາະ ໃຫ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະບານ ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການ.
 • ​ໄດ້​ກໍານົດ ​ແລະ ຈັດ​ແບ່ງ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ຂະໜາດກາງ ​ໂດຍ​ໄດ້​ອອກ​ເປັນ​ດໍາລັດ​ຂອງນາຍົກ​ຖະມົນ​ຕີ. ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້ ກໍ​ໄດ້​ຄົ້ນຄວ້າ​ນະ​ໂຍບາຍພັດທະນາ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ວິ​ສາ​ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ ​ແນ່​ໃສ່​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ດັ່ງກ່າວໄດ້​ຮັບ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ ​ແລະ ກາຍ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ທີ່ໜັກ​ແໜ້ນ​ໃຫ້​ແກ່​ເສດຖະກິດ​ແຫ່​ງຊາດ. ນະ​ໂຍບາຍ​ດັ່ງກ່າວໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເໜີ ​ແລະ ຮັບຮອງ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມຄົບ​ຄະນະ​ຂອງ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ຄັ້ງ​ທີ 4 ສະ​ໄໝທີ X ​ເພື່ອ​ນໍາ​ໄປ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ.
 • ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ປັບປຸງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ​ໄປ​ຄຽງຄູ່​ກັບ​ການ​ປັບປຸງ​ຂະ​ບວນການ​ປືກສາ​ຫາລື​ດ້ານ​ນະ​​ໂຍບາຍ, ນິຕິ​ກໍາ ​ແລະ ກົນ​ໄກ​ການ​ປະສານ​ງານ ລະຫວ່າງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ທຸລະ​ກິດ ພາຍ​ໃຕ້​ກອງ​ປະຊຸມທຸລະ​ກິດລາວ ​ແລະ ນໍາ​ໃຊ້​ກົນ​ໄກ​ນີ້​ເປັນ​ເວທີ​ຈໍາ​ແນ​ກ, ທົບ​ທວນ​ບັນຫາ, ຊີ້​ແຈ້ງ​ອະທິບາຍ ​ແລະ ກໍານົດ​ທິດ​ທາງ, ວິທີ​ການ ​ແລະ ມາດ​ຕະການ ​ເພື່​ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ ທີ່​ເປັນ​ອຸປະສັກຂອງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ​ແລະ ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຢູ່ ສປປ ລາວ ​ໂດຍ​ມີ​ກະຊວງ​ອຸສາ​ຫະກໍາ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ​ເປັນ​ຈຸດ​ປະສານ​ງານຂອງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ມີ​ສະພາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ​ເປັນ​ກອງ​ເລ​ຂາ.

.(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 131 ເດືອນມິຖຸນາ 2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Government’s outstanding performance

 • On April 25, Prime Minister Thongloun Sisoulith reported to the 3rd Ordinary Session of the National Assembly Legislature VIII regarding the implementation of focal working plan during the past 6 months and future directions of the Government.

Speaking of outstanding performance during the past 6 months, there were:

 • Maintain macroeconomic stability by improving policies and laws ensuring their compatibility and creating favorable conditions for economic growth at a rate of 7% or above. Amended policy and law in the economic area which was adopted by the National Assembly is the Law on Investment Promotion. Currently, the Government is establishing the single window mechanism to speed up the consideration process for approving projects and proposal settlement, while promoting transparency.
 • Improve financial-budget management in order to solve budget issues by promoting the modern and transparent income collection mechanism. Close monitoring and inspection of income collection is urged to be implemented strictly to prevent any budget leakage. The Government has been attentive in strictly managing the effective implementation of budget and expenditure plan including projects operated outside of the internal plan. Moreover, saving and anti-extravagance policies are implemented starting from the Decree on Official Vehicles which successfully put in practice for some leaders. Such policies are well supported across the society considered to be a good role model acted by our Party-Government. In the future, the Government will gradually continue to expand the saving and anti-extravagance policies into other areas through various means.
 • Continue to maintain currency stability and implement interest rate based on market mechanism adjusted under the Government’s control. Continue to set proper saving and loan interest to support business sector as well as entrepreneurs in their business activities. Furthermore, the Government is enhancing public commercial banks, namely Agricultural Promotion Bank and Lao Development Bank, for them to be able to conduct their business effectively and sustainably.

 

 • Approve budget of 400 billion kip to pay off public project debt and 300 billion kip to settle bond debt to provide business sector with funds to carry out their works. Although such debt repayment has not yet met the funding requirement of investors, it is a good sign for the private sector that the Government is now solving the issue with transparency in line with planning and financial discipline. In addition, the Government continues to search and allocate other budget resources to actively settle remaining debts and improve public bond selling mechanism including issuing measures to tightly manage bond ensuring equality and trust to buyers, while mitigating risks. The Government reviews and re-examines several newly-proposed projects to be carried out through loans to find out their sensibility and effectiveness. In the number, projects with strategic characteristic and high impact on budget are proposed through the Party Central Committee’s meeting and National Assembly or Standing Committee of the National Committee to avoid creating unnecessary debts.
 • Prepare a study on the improvement of some public enterprises, namely EDL, Lao Airlines and some companies which are major public enterprises with strategic characteristic. At the same time, the Government continues to enhance some enterprises who failed to operate effectively. Also, projects under specific administration will be transfer into the Government’s control based on laws and regulations.
 • Define and categorize small and medium enterprises within the Prime Minister’s Decree. Development and promotion policies for SMEs are being studied to create favorable conditions for those enterprises to be further developed and serve as a strong backbone for the national economy. The policies were proposed and adopted during the 4th Plenary Session of the 10th Party Central Committee.
 • Continue to improve business environment in line with the enhancement of legal consultation procedures, laws and coordinating mechanisms between public and private sector within the Lao Business Forum. The forum serves as a stage to distinguish, review, explain and set directions, methods and measures to overcome any obstacle related to the business establishment and operation in the Lao PDR. Ministry of Industry and Commerce acts as a focal point for the public sector, while Lao National Chamber of Commerce and Industry serves as its secretariat.

 

Comments