Senglao content (728×90)

ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລວມທັງໝົດມີ 327 ໂຄງການ ໃນນີ້ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນກວມເອົາ 64% ຂອງ GDP.

ສະພາບການລົງທຶນຢູ່ແຂວງອັດຕະປືມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວແນວໃດ?.

ເລີ່ມແຕ່ປີ 2001 ເຖິງປັດຈຸບັນ ອັດຕະປືສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ລວມທັງໝົດ 327 ໂຄງການ,ມູນຄ່າທຶນອະນຸມັດ 1.606.629,298 ໂດລາໃນນັ້ນ ກິດຈະການສໍາປະທານກວມເອົາ 56 ໂຄງການ ,ລວມມູນຄ່າ 1.589.707,796 ໂດລາ ແລະ ກິດຈະການທົ່ວໄປກວມ 271 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນ 16.606,502 ລ້ານໂດລາ ,ໃນນັ້ນລົງທຶນເຂົ້າໃນຂະ ແໜງໄຟຟ້າ ກວມເອົາ 70,4% ,ຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ກວມເອົາ 8,7% ,ຂະແໜງແຮ່-ຊາຍ ກວມເອົາ 0,1% ,ຂະແໜງປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ກວມເອົາ 17,7% ,ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມເອົາ 1,9% ,ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ກວມເອົາ 1,2%.

ການລົງທຶນໂດຍລວມຢູ່ແຂວງອັດຕະປືມີດ້ານໃດແດ່?.

ໂດຍລວມແລ້ວສະພາບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ມາຮອດປັດຈຸບັນເຫັນວ່າ ຍັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍຍາຍລວມຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເວົ້າລວມ,ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 7 ຂອງແຂວງ ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກເປັນຮູບປະທໍາ ກ່ຽວກັບວຽກສໍາປະທານ ແລະ ກິດຈະການທົ່ວໄປຄື:ໄດ້ສໍາເລັດໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງອ້ອຍ,ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ,ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ2,ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ,ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຂອງບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນຫວຽດ-ລາວ ບໍ່ແຮ່ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເຊິ່ງສາມາດກາຍເປັນພື້ນຖານອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫ່ຍຂອງແຂວງ ແລະ ປະເທດໃນອະນາຄົດ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີບັນດາໂຄງການຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ແລະ ກໍາລັງມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັ່ນ: ບໍລິສັດພັດທະນາກະສິກໍາ ຮວ່າງແອັງ ອັດຕະປື ( ປູກຢາງພາລາ,ລ້ຽງງົວພັນຊີ້ນ,ປູກອ້ອຍ,ປູກຕົ້ນປາມນໍ້າມັນ), ບໍລິສັດ ຫວຽດ-ລາວ ບໍ່ແຮ່ຈໍາກັດ (ຊອກຄົ້ນ,ສໍາຫຼວດ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາ) , ບໍລິສັດລອງແທງມາຍນີ້ງ ຈໍາກັດ (ຊອກຄົ້ນ,ສໍາຫຼວດແຮ່ຄໍາ ແລະ ແຮ່ຕິດພັນ) ,ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຮວ່າງແອັງ (ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນໍ້າກົງ2).

-ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຫຼາຍດ້ານເຊິ່ງກວມເອົາ 64% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກ , ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

-ເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ,ແກ້ໄຂໄພຫວ່າງງານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ແລະ ທັງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຂວງມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ເປັນການຊ່ວຍສ້າງສີມືແຮງງານກັບທີ່ ທັງເຮດທັງຮຽນ,ຫຼາຍຄົນມີປະສົບການ ແລະ ສາມາດເອົາບົດຮຽນຕົວຈິງໄປປະກອບອາຊີບເປັນຂອງຕົນໄດ້,ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລົງເທື່ອລະກ້າວ.

-ຄວາມສົນໃຈຂອງນັກທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຍັງສືບຕໍ່ສະເໜີເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການປູກມັນຕົ້ນ,ໂຄງການສໍາຫຼວດເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ເປັນບູລະມະສິດ ຂອງທາງແຂວງ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ , ເຊິ່ງສາມາດກາຍເປັນພື້ນຖານອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫ່ຍ ຂອງແຂວງ ແລະ ລະດັບປະເທດໃນອະນາຄົດ.

ທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດການລົງທຶນຢູ່ແຂວງອັດຕະປືມີຫຍັງແດ່?.

 1. ດ້ານກະສິກໍາປ່າໄມ້ ( ປູກພືດກະສິກໍາເພື່ອສົ່ງອອກ ).
 2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຢາງພາລາເພື່ອສົ່ງອອກ.
 3. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ( ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ,ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຊົນເຜົ່າ).
 4. ດ້ານຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ເໝາະສົມແກ່ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່.
 5. ດ້ານການບໍລິການທາງຜ່ານທີ່ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ.
 6. ດ້ານການລົງທຶນພັດທະນານິຄົມເສດຖະກິດ ຫຼັກ 18 .

AEC ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນໂອກາດຫຼືສິ່ງທ້າທາຍ.

     -ສໍາລັບແຂວງອັດຕະປື ຖືເປັນໂອກາດທີ່ດີໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນ ແລະ ປະເທດໃນພາກພື້ນອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ , ການລົງທຶນ , ການບໍລິການ , ການໄປມາຫາສູ່ ຂອງປະຊາຊົນ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ ການເຂົ້າຮ່ວມ ເອອີຊີ ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ , ເວົ້າສະເພາະແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຖານະບົດບາດ ຂອງ ປະເທດ ນັບມື້ນັບພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນໃນເວທີສາກົນ.

ສໍາລັບການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງແຂວງພວກເຮົາ ແມ່ນຖືສໍາຄັນການພັດທະນາທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ , ດ້ານລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ເທົ່າທຽມກັບບັນດາປະທດຕ່າງໆ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນໂອກາດທີ່ດີກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງຈະມີສິ່ງທ້າທາຍບໍ່ໜ້ອຍ ແລະ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະດ້ານບຸກຄະລາກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຈະບໍ່ພຽງພໍ.

ທ່ານຄິດວ່າ ເອອີຊີ ຈະໃຫ້ຫຍັງແດ່ຕໍ່ການລົງທຶນຂອງແຂວງໃນອະນາຄົດ?

     ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນແມ່ນ: ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກດີຂຶ້ນ ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ,ອີກດ້ານໜຶ່ງເພື່ອສ້າງຕະຫຼາດ ແລະ ຖານຜະລິດໜຶ່ງດຽວ ທີ່ມີການໄຫຼວຽນຂອງສິນຄ້າ , ການບໍລິການ , ການລົງທຶນ , ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ມີສີມື , ການໄຫຼວຽນທຶນທີ່ເສລີກວ່າເກົ່າ , ສ້າງໃຫ້ອາຊຽນເປັນພາກພື້ນທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນ , ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ , ການປົກປ້ອງສິດທິທາງປັນຍາ , ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ , ການພັດທະນາທີ່ເທົ່າທຽມກັນດ້ວຍການສົ່ງເສີມ SME ຫຼີກການພັດທະນາທີ່ແຕກໂຕນກັນ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ.

ດັ່ງນັ້ນສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເປັນກໍາລັງແຮງສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງແຂວງພວກເຮົາເພືື່ອຍົກລະດັບການພັດທະນາໃຫ້ທ່ວງທັນກັບປະເທດໃກ້ຄຽງໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງທີ່ຕິດຈອດລຽບຕາມຊາຍແດນ.

Domestic and foreign investment into a total of 327 projects,

of which private investment has reached 64% of GDP

Since 2001, Attapeu has attracted 1,606,629,298 dollars of domestic and foreign investment into 327 projects. Of these, 56 have been concession projects, accounting for 1,589,707,796 dollars, and 271 have been ordinary businesses, accounting for a total investment of 16,606,502 million dollars. Of this investment, 70.4% has been into the energy sector, 8.7% into the mines sector, 0.1% into construction aggregates, 17.7% into the planting of industrial trees, 1.9% into the agriculture sector, and 1.2% into the trade and services sector.

Overall, into what areas has investment in Attapeu been made?

Overall, in practice, activities to promote domestic and foreign private investment into Attapeu province each year thus far have been seen to be expanding steadily and consistently with the socio-economic development policies of the Party and government for each period. This is evident from the concessions and general activities, such as the completion of the sugarcane processing factory, the Xepian-Xe Nam Noy hydroelectric dam construction project, the Nam Kong 2 hydroelectric dam project, the completion of the airport construction, and the mineral processing plant of Lao-Viet Minerals Joint Stock Company Limited in association with the Ministry of National Defense (MoND). These will form a platform for medium- to large-scale industry in the province and the country for the future.

A number of projects have also been proposed to superior levels for consideration and a number are already being implemented, such as Hoang Anh Attapeu Agriculture Development Co. Ltd., which engages in the cultivation of rubber, sugarcane, and oil palm and the raising of beef cattle, Lao-Viet Minerals Joint Stock Co., Ltd., which engages in gold prospecting, surveying, and processing, Long Teng Mining Co., Ltd., which engages in prospecting and surveying for gold and associated minerals, and Hoang Anh Electric Co., Ltd., which is building the Nam Kong 2 hydroelectric dam.

 • Private investment has contributed to socio-economic development in many areas, accounting for 64% of GDP and allowing for the ongoing development of infrastructure to support public utilities, education, and health.
 • It has generated jobs and gone a fair way towards resolving the problem of unemployment while also stimulating the production of goods among the public, so that they may earn solid incomes and so that the province may have increased revenues. This has helped to train people up in vocational skills without their having to travel away from home, allowing them to learn as they go. Many people gain experience and are able to apply what they have learned in a practical way carve out a career. This is gradually reducing poverty among the people.
 • Domestic and foreign businesspeople continue to show interest in our province, especially for cassava cultivation projects, small-scale hydropower projects, and tourism, which has enabled the implementation of large-scale projects which have been prioritized by the province and the government and formed a foundation for future medium- to large-scale industry in the province and in the country.

What economic potentials and investment opportunities does Attapeu have to offer?

 1. Agriculture and forestry (cultivation of crops for export)
 2. Industrial processing of agricultural goods and rubber for export
 3. Tourism (natural, historical, and ethnic cultural attractions)
 4. Water resources, which are suitable for the construction of hydroelectric dams and mining
 5. Transit services connecting the southern provinces and neighboring countries
 6. Investment and development in the industrial park at Km 18.

Do you see the AEC as being an opportunity or a challenge?

For Attapeu province, I think it is a great opportunity to link up with the other countries of ASEAN and of the region as it will facilitate trade, investment, services, and movement.

To prepare, we are emphasizing the development of human resources so that people are knowledgeable and able along with the regulations and procedures for investment so that these are consistent with actual circumstances and match up to those of the other countries.

Although the AEC may represent a good opportunity, it will also bring with it no shortage of challenges and we will have our work cut out, especially with respect to developing human resources in sufficient quantities.

 • How do you think the AEC will contribute to investment in the province in the future?

As we are all well aware, the main goal of the ASEAN Economic Community is to bring about socio-economic improvements in the member countries so as to put everyone on a level playing field. It also aims to create a single market and production base in which goods, services, investment, and skilled labor may circulate more freely than before and to build ASEAN into a region which is able to compete and protect consumers, protect intellectual property, and develop infrastructure so that all its members reach an equal level of development by promoting SMEs on an equal basis and avoiding uneven development.

All these things will therefore be of ultimate importance to our province in order that we may bring ourselves up to speed development-wise with neighboring countries, especially in the provinces with which we share a border.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ