“ໃນປື້ມສໍາມະໂນຄົວ, ຜົວສາມາດຈົດທະບຽນ ເອົາເມຍຫຼາຍຄົນໃສ່ໄດ້ບໍ່? ”

ເມື່ອຜູ້ຂຽນໄດ້ຮັບຄໍາຖາມນີ້ທາງໂທລະສັບກໍເກີດມີຄວາມສົງໃສ ແຕ່ຜູ້ຖາມນັ້ນໄດ້ເນັ້ນຕື່ມວ່າ “ມີເອກະສານໃຫ້ເບິ່ງພ້ອມ”   ບັນດານັກຮຽນຮູ້ ແລະ ນັກກົດໝາຍທົ່ວໄປກໍສາມາດບອກໄດ້ຢ່າງເຕັມປາກໂລດວ່າ “ເປັນໄປບໍ່ໄດ້”. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍນໍາເອົາບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ມາແຍງເບິ່ງ.,,,,(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 132 ເດືອນກໍລະກົດ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

“Can a husband register additional wives in a family book?”

As I received this question on my cell phone, curiosity ran through my spine. The person who asked the question further requested that “please also show me a document as evidence.”

Students and lawyers in general can answer the question with no hesitation that “it is impossible.”

 

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ