Senglao content (728×90)

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້

ຫວ້ານຫາງແຂ້ ພືດມະຫັດສະຈັນ ຈັດເປັນພືດທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍ ສາມາດບັນເທົາພະຍາດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ໃນມື້ນີ້ ວາລະສານ ທາເກັດ ກໍມີຄຸນປະໂຫຍດດີໆ ຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້ ມາບອກເລົ່າທຸກໆທ່ານ ຈະມີຄຸນປະໂຫຍດດີພຽງໃດນັ້ນ ລອງມາເບິ່ງໄດ້ເລີຍ:

 • ຄຸນປະໂຫຍດນອກຮ່າງກາຍ:
 • ຮັກສາບາດໄຟໄໝ້ ແລະ ນໍ້າຮ້ອນລວກ: ລ້າງຫວ້ານຫາງແຂ້ໃຫ້ສະອາດ ປອກເປືອກ ນໍາເອົາວຸ້ນຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້ມາທາບໍລິເວນບາດແຜ ຈະສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ບາດແຜເຊົາໄວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ເກີດເປັນຮອຍແປ້ວ.
 • ບັນເທົາຮອຍໄໝ້ ຈາກການສາຍຣັງສີ: ໂດຍວິທີການນໍາເອົາວຸ້ນຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້ມາທາໃສ່ຮອຍໄໝ້ຈາກການເຮັດ “ຄີໂມ” ຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດ-ແສບຮ້ອນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
 • ປິ່ນປົວບາດແຜຈາກຂອງມີຄົມ ແລະ ບາດແຜສົດ: ຫາກໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກຂອງມີຄົມ ໃຊ້ວຸ້ນຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້ທີ່ຍັງມີເມືອກຢູ່ ທາໃສ່ບາດແຜ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປິ່ນປົວບາດແຜໃຫ້ເຊົາໄວ.
 • ຮັກສາຝີ ແລະ ພະຍາດລິດສິດວງ: ເຮັດຄວາມສະອາດບໍລິເວນທີ່ເກີດພະຍາດໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວນໍາເອົາວຸ້ນຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້ໄປແປະໃສ່ບາດແຜ, ຫາກເປັນບໍລິເວນທະວານໜັກໃຫ້ປອກເປືອກແລ້ວຊອບວຸ້ນຫວ້ານຫາງແຂ້ໃຫ້ເປັນແທ່ງແລ້ວລ້າງສະອາດ ນໍາໄປແຊ່ເຢັນໃຫ້ແຂງ ເພື່ອສອດໃສ່ບໍລິເວນທະວານໜັກມື້ລະ 1-2 ເທື່ອ ພະຍາດລິດສິດວງກໍຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ.
 • ແກ້ເຈັບຫົວ: ຕັດຫວ້ານຫາງແຂ້ແລ້ວນໍາເອົາປູນແດງທາບໍລິເວນວຸ້ນ ນໍາມາປະຄົບໃສ່ທີ່ບໍລິເວນຂະໝັບ ແລະ ງ່ອນ ຕາມຈຸດທີ່ປວດ ຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບຫົວໄດ້ດີ.
 • ບັນເທົາອາການເຈັບແຂ້ວ: ຕັດວຸ້ນຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ນໍາໄປຍັດໃສ່ຕາມວ່າງແຂ້ວໃນບໍລິເວນທີ່ເຈັບປວດ ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ ອາການເຈັບປວດກໍຈະຄ່ອຍໆບັນເທົາລົງ.
 • ຄຸນປະໂຫຍດພາຍໃນຮ່າງກາຍ:
 • ບັນເທົາອາການປວດຂໍ້: ນໍາເອົາວຸ້ນຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້ມາລ້າງເຮັດຄວາມສະອາດແລ້ວນໍາໄປແຊ່ຕູ້ເຢັນ ແລະ ກິນເພື່ອບັນເທົາອາການປວດຕາມຂໍ້ຕ່າງໆ.
 • ແກ້ກະເພາະອາຫານອັກເສບ ແລະ ລໍາໃສ້: ປອກເປືອກຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້ອອກ ນໍາເອົາວຸ້ນໄປລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວນໍາມາຮັບປະທານຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການອັກເສບຂອງທາງເດີນອາຫານໄດ້.
 • ປ້ອງກັນພະຍາດເບົາຫວານ: ນໍາເອົາວຸ້ນຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້ມາລ້າງສະອາດ ແລະ ກິນທຸກໆມື້ ໂດຍອາການເບົາຫວານຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນເບົາຫວານໃນໄລຍະທຳອິດ, ສ່ວນທ່ານໃດທີ່ຕ້ອງການກິນເພື່ອປ້ອງກັນເບົາຫວານສາມາດເວັ້ນໄລຍະໃນການກິນລົງ.
 • ແກ້ ແລະ ປ້ອງກັນອາການເມົາລົດ-ເມົາເຮືອ: ທ່ານໃດທີ່ມີບັນຫາໃນທາງເດີນອາຫານ ເກີດອາການເມົາລົດ-ເມົາເຮືອຢູ່ເປັນປະຈໍາ ໃຫ້ລອງກິນວຸ້ນຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້ ຫຼື ນໍ້າຫວ້ານຫາງແຂ້ ກ່ອນອອກເດີນທາງຈະຊ່ວຍບັນເທົາບໍ່ໃຫ້ເກີດອາການດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານໃດທີ່ມີອາການເມົາລົດ-ເມົາເຮືອຢູ່ແລ້ວ ລອງກິນ ຫຼື ດື່ມນໍ້າຫວ້ານຫາງແຂ້ເຢັນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ່້ສຶກດີຂຶ້ນ.

ຮູ້ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດດີໆຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້ແລ້ວ ທ່ານກໍລອງຊອກມາກິນ ຫຼື ຈະຊອກມາປູກໄວ້ບ້ານກໍຍິ່ງດີນັກແລ!!!

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ