Senglao content (728×90)

ລັດເປີດກວ້າງການລົງທຶນ-ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ.

ສໍາລັບ ສ.ປ.ປ ລາວ ນັບແຕ່ໄດ້ສະຖາປະນາ ເປັນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະ
ຊາຊົນລາວ ເປັນຕົ້ນມາ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການວາງແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ໂດຍຖືເອົາແຜນການເປັນຈຸດລິເລີ່ມຂອງທຸກວຽກງານການພັດທະນາ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ
ແຜນການຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໜັກແໜ້ນແນໃສ່ບັນລຸໄດ້
ເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນກໍມີບົດບາດສໍາຄັນໜຶ່ງໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ; ໂດຍອີງໃສ່ຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແຕ່ລະສະໄໝ ພ້ອມທັງອີງໃສ່ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ 5 ປີຂອງລັດຖະບານ, ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ, ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ, ສ້າງທ້ອງຖິ່ນ-ເຂດແຄວ້ນໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງສົມສ່ວນ ແລະ
ຍືນຍົງ ໂດຍເລັງໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ,
ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບສາກົນ, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດ
ທະນາໃນປີ 2015, ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະພາວະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020.
ຜ່ານມາທາງທີມງານວາລະສານໄດ້ມີໂອກາດພົບປະໂອ້ລົມກັບຜູ້ສົນໃຈການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດຈໍານວນໜຶ່ງເຊິ່ງຢາກຊາບເຖິງຂັ້ນຕອນຂອງການຂໍອະນຸຍາດການລົງທຶນ ແລະ ຢາກຊາບ
ລາຍລະອຽດຂອງກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລາວຈະໄປຊອກຫາຂໍ້ມູນຢູ່ໃສ? ບາງທ່ານກໍສະເໜີວ່າ
ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ຢາກໃຫ້ທາງວາລະສານນໍາສະເໜີບາງຂັ້ນຕອນຜ່ານທາງວາລະສານ, ດັ່ງນັ້ນໃນວາ
ລະສານສະບັບນີ້ທາງທີມງານຈິ່ງຂໍສະເໜີໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທາງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ; ເຊິ່ງເປັນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານວຽກງານແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ, ຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ແຜນແມ່ບົດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ,
ກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍລວມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ວຽກງານສະຖິຕິ, ການສົ່ງເສີມການລົງ
ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການດຶງດູດ ແລະຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການຮ່ວມມືເສດຖະ
ກິດກັບຕ່າງປະເທດ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທີ
02/ສພຊ ລົງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2009 ປະກອບມີ XI ພາກ, ມີ 99 ມາດຕາ, ແຕ່ໃນນີ້ຈະຂໍສະເໜີບາງພາກ, ບາງມາດຕາທີ່ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃຫ້ນັກລົງທຶນໄດ້ຮັບຊາບດັ່ງນີ້:

 • ມາດຕາ 1. ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ, ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ,ຖືກຕ້ອງ, ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານຕ່າງໆຈາກລັດ, ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ,ຂອງລັດ, ຂອງປະຊາຊົນແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ບົດບາດການລົງທຶນຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ເຕີບໂຕ, ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່
  ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ
  ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.
 • ມາດຕາ 10. ໄດ້ລະບຸການລົງທຶນແບບຮຸ້ນສ່ວນລະຫວ່າງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນກັບຕ່າງປະເທດແມ່ນ
  ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມີກໍາມະສິດຮ່ວມກັນ ແລະ ສ້າງເປັນນິຕິບຸກຄົນໃໝ່ຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
  ສປປ ລາວ. ສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ລົງທຶນໃນຮູບການດັ່ງກ່າວຕ້ອງປະກອບທຶນຢ່າງໜ້ອຍບໍ່
  ໃຫ້ຫຼຸດສິບສ່ວນຮ້ອຍ(10%)ຂອງທຶນທັງໝົດ.
 • ມາດຕາ 12. ໄດ້ລະບຸການກໍານົດທຶນຈົດທະບຽນຂອງບັນດາກິດຈະການສໍາປະທານຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ
  ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ(30%)ຂອງທຶນທັງໝົດ.
 • ມາດຕາ 17. ໄດ້ລະບຸເຖິງການສະເໜີລົງທຶນເຊິ່ງຜູ້ລົງທຶນທີ່ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງສະເໜີຜ່ານການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ
  ການຄ້າເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ. ຜູ້ລົງທຶນ
  ຕ່າງປະເທດທີ່ລົງທຶນໃນກິດຈະການທົ່ວໄປຕ້ອງມີ
  ທຶນທັງໝົດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດໜຶ່ງຕື້ກີບ.
 • ມາດຕາ 44. ໄດ້ລະບຸເຖິງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວແມ່ນການບໍລິການທີ່ເອື້ອອໍານວຍ
  ຄວາມສະດວກຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນດ້ວຍການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການພິຈາລະນາການລົງ
  ທຶນ, ການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ໃບທະບຽນສໍາປະທານ ແລະ ການອອກໃບແຈ້ງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ.
 • ມາດຕາ 51. ໄດ້ລະບຸເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນກໍາໄລດັ່ງນີ້:
 1. ເຂດ 1: ກິດຈະການຂອງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມລະດັບ 1 ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາ
  ກອນກໍາໄລ 10 ປີ. ກິດຈະການຂອງຂະ ແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມລະດັບ 2 ຈະໄດ້ຮັບການຍົກ
  ເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ 6 ປີ. ກິດຈະການຂອງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມລະດັບ 3 ຈະໄດ້ຮັບການ
  ຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ 4 ປີ.
 2. ເຂດ 2: ກິດຈະການຂອງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມລະດັບ 1 ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາ
  ກອນກໍາໄລ 6 ປີ. ກິດຈະການຂອງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມລະດັບ 2 ຈະໄດ້ຮັບການຍົກ
  ເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ 4 ປີ. ກິດຈະການຂອງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມລະດັບ 3 ຈະໄດ້ຮັບການ
  ຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ 2 ປີ.
 3. ເຂດ 3: ກິດຈະການຂອງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມລະດັບ 1 ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາ
  ກອນກໍາໄລ 4 ປີ. ກິດຈະການຂອງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມລະດັບ 2 ຈະໄດ້ຮັບການຍົກ
  ເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ 2 ປີ. ກິດຈະການຂອງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມລະດັບ 3 ຈະໄດ້ຮັບການ
  ຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ 1 ປີ.
 • ມາດຕາ 54. ໄດ້ລະບຸເຖິງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມສະເພາະມີດັ່ງນີ້: 1. ການລົງທຶນສ້າງໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສູນຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ, ບາງກິດຈະການ ແລະ ສາທາລະນຸປະໂພກຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການເກັບຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດດັ່ງນີ້: ເຂດ 1: ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານ 15 ປີ. ເຂດ 2: ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານ 10 ປີ. ເຂດ 3: ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານ 3 ປີ.

ສໍາລັບຂັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນຸຍາດການລົງທຶນກິດຈະການທົ່ວໄປມີດັ່ງນີ້: ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ
ການແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດເພຶື່ອເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ນອນໃນ 4 ປະເພດ,
3 ຮູບການ ແລະ 4 ຮູບແບບ ໂດຍສອດຄອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ: ວິສາຫະກິດ.

ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ເປັນພຽງຂໍ້ມູນສ່ວນໜຶ່ງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກລົງທຶນໄດ້
ເປັນຊ່ອງທາງໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງລົງທຶນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງ ສ.ປ.ປ
ລາວ. ສ່ວນລາຍລະອຽດ ແລະ ຮູບແບບການລົງທຶນຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດ; ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປພົວພັນ
ໂດຍກົງກັບຫ້ອງການກົມແຜນການ, ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົມສະຖິຕິ(ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ)ກະ
ຊວງແຜນການ-ການລົງທຶນ (ຜທ) ຫຼື ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງທາງເວບໄຊຂອງກະຊວງ (ຜທ) ຫຼື ເວບໄຊ
ຂອງລັດຖະບານ.

The State has opened up to investment and facilitates matters for and protects investors.

Ever since the founding of the Lao People’s Democratic Republic, the Party and government have attached great importance to socio-economic development planning with each National Socio-Economic Development Plan (NSEDP) providing initiatives for development. For this reason, NSEDPs have become an important tool for the government in its management of the economy so as to guarantee ongoing and steadfast socio-economic development focused on achieving the targets set for each period.

The Ministry of Planning and Investment (MoPI) plays a key role in the creation of the NSEDPs based on the resolutions passed by the Congress of the Lao People’s Revolutionary Party (LPRP) for each period. The directions, functions, and targets of the 5th NSEDP of the government focused on continuing to create solid economic foundations, ongoing and stable economic growth, and on building all localities of the country into areas of sustainable development through the implementation of the rural development and poverty eradication strategy combined with the three-build directive. We have opened up to international cooperation and created conditions conducive to the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs) in 2015 and in doing so, hope to enable the country to relieve itself of its status as a least developed country (LDC) by 2020.

The Target magazine team recently had the opportunity to chat to a number of foreigners interested in investing in the Lao PDR and they wanted to know the procedure for requesting licensing for investment and where they could find details on Lao investment laws. Some of these people proposed that Target magazine give an outline of these procedures so in our wish to accommodate them, we hereby present a brief summary of how it all works based on information provided by the MoPI, which plays an instrumental role for the government in the macro-management of planning and investment and performs research for the formulation of strategies, master plans, NSEDPs, mechanisms, and policies which cater to economic management, statistics, foreign and domestic investment promotion, and the securing of aid and economic cooperation from other countries.

Law 02/NA, dated 8 July 2009, on Investment Promotion was approved by the National Assembly at the 11th Session and consists of 99 articles but we will simply be selecting certain excerpts and articles of fundamental importance to investors, as follows:

Article 1 states that: “The Law on Investment Promotion defines principles, regulations and measures regarding the domestic and foreign investment promotion and administration in order to enable investments expediently, quickly and in conformity with laws and regulations as protected by the Government and to ensure the rights and benefits of investors, the State, and the people. It aims to enhance the benefits and role of investments for continuous and sustainable socio-economic growth and to significantly contribute towards the national security and development of the country”.

Article 10 states that: “A joint venture between domestic and foreign investors is a joint investment between domestic and foreign investors who conduct business operations, share ownership and establish a new legal entity under the laws of Lao P.D.R. The organization and activities, management, rights and obligations of investors of the joint venture are defined in a joint venture agreement and in the articles of association of the newly established legal entity. Foreign investors in the joint venture shall contribute at least ten percent (10%) of the total capital”.

Article 12 states that: “The registered capital of concession businesses shall not be less than thirty percent (30%) of its total capital”.

Article 17 states that: “Investors wishing to invest in general business shall submit their application to the one-stop-service of the Ministry or Department of Industry and Commerce in order to register the enterprise in conformity with Law on Enterprise. The total capital of the foreign investors in general business shall not be less than one billion kip”.

Article 44 states that: “The one-stop-service provides broad services which facilitate investment, particularly by providing investors with information, considering investment applications, issuing enterprise registration certificates or concession certificates, and issuing investment notices”.

Article 51 delves into the details of profit tax exemption incentives, as follows:

 1. Zone 1

– Activities classified under the investment promotion of level 1 shall receive

profit tax exemption for a period of 10 years.

– Activities classified under the investment promotion of level 2 shall receive

profit tax exemption for a period of 6 years.

– Activities classified under the investment promotion of level 3 shall receive

profit tax exemption for a period of 4 years.

 1. Zone 2

– Activities classified under the investment promotion of level 1 shall receive

profit tax exemption for a period of 6 years.

– Activities classified under the investment promotion of level 2 shall receive

profit tax exemption for a period of 4 years.

– Activities classified under the investment promotion of level 3 shall receive

profit tax exemption for a period of 2 years.

 1. Zone 3

– Activities classified under the investment promotion of level 1 shall receive

profit tax exemption for a period of 4 years.

Activities classified under the investment promotion of level 2 shall receive

profit tax exemption for a period of 2 years.

– Activities classified under the investment promotion of level 3 shall receive

profit tax exemption for a period of 1 year.

Article 54 describes the specific promotion incentives, as follows:

 1. Investments in the development of hospitals, kindergartens, schools, vocational schools, colleges, universities, research centers and certain public utilities are entitled to be exempted from land lease or concession fees provided that the land in question is owned by the government, as follows:

– Zone 1: exemption from land lease or concession fees for 15 years;

– Zone 2: exemption from land lease or concession fees for 10 years; and

– Zone 3: exemption from land lease or concession fees for 3 years.

The procedure for requesting licensing for investment into general businesses is as follows: The establishment and registration of an enterprise for it to operate in the Lao PDR involves four types, three forms, and four formats in accordance with the Law on Enterprises.

The abovementioned information merely represents a part of the whole process and aims to facilitate matters for investors and act as a channel through which capital may be brought into the country and as a brief insight into the legal regulations for investing in the Lao PDR. For further details on the format of your potential investment, please contact the Department of Planning, the Department of Investment Promotion, the Department of Statistics (Lao National Statistics Bureau – LSB), or the MoPI directly or visit the MoPI website or other government websites.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ