Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

“ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນການກະທໍາຜິດແບບໃດ ແລະ ມີຄວາມອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງປານໃດ?”

ມີຜູ້ອ່ານຫຼາຍໆທ່ານໄດ້ຖາມມາວ່າ: “ຈາກຂ່າວແຕ່ລະທະວີບ, ແຕ່ລະປະເທດ, ກໍເວົ້າກັນກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງຟົດເດືອດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈຶ່ງຢາກຖາມວ່າ” ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນການກະທໍາຜິດແບບໃດ? ແລະ ມີຄວາມອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງປານໃດ? ແມ່ນແທ້ບໍ່ວ່າການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປຽບຄືພະຍາດມະເຮັງ, ເມື່ອເປັນແລ້ວປົວບໍ່ດີຈັກເທື່ອ, ມີແຕ່ແຜ່ລາມໄປ, ແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ໃນທີ່ສຸດຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງກໍຈົບລົງດ້ວຍຄວາມຕາຍ.

ເພື່ອຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ຊຶ່ງສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2012 ແລະ  ປະກາດໃຊ້ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2013.

ມາດຕາ 02 ຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈາງແຈ້ງວ່າ: “ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນພຶດຕິກໍາຂອງພະນັກງານທີ່ສວຍໃຊ້ສິດອໍານາດ, ຖານະຕໍາແໜ່ງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ເພື່ອຍັກຍອກ,​ ສໍ້ໂກງ, ຮັບສິນບົນ, ທີ່ໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ພຶດຕິກໍາອື່ນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ເພື່ອຫາປະໂຫຍດໃຫ້ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ຄູ່, ພັກພວກ ຊຶ່ງກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ,ລວມໝູ່,ສັງຄົມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງພົນລະເມືອງ……” ນອກນັ້ນ ມາດຕາ 11 ຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ ພຶດຕິກໍາໃດເປັນການກະທໍາຜິດຖານສໍ້ລາດບັງຫຼວງຄື:

 1. ການຍັກຍອກຊັບຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່.
 2. ການສໍ້ໂກງຊັບຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່.
 3. ການໃຫ້ສິນບົນ.
 4. ການຮັບສິນບົນ.
 5. ການສວຍໃຊ້ຖານະຕໍາແໜ່ງ, ສິດອໍານາດ, ໜ້າທີ່ເພື່ອເອົາຊັບຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫຼື ບຸກຄົນ.
 6. ການສວຍໃຊ້ເອົາຊັບຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່.
 7. ການໃຊ້ຖານະຕໍາແໜ່ງ, ສິດອໍານາດ, ໜ້າທີ່ເກີນຂອບເຂດເພື່ອເອົາສັບຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫຼື ບຸກຄົນ.
 8. ການລັກໂລບ, ປອມແປງມາດຕະຖານເຕັກນິກກໍ່ສ້າງ, ອອກແບບ, ຄິດໄລ່ ແລະ ອື່ນໆ.
 9. ການໂກງການປະມູນ ຫຼື ການສໍາປະທານ.
 10. ການປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ເອກະສານປອມ.
 11. ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
 12. ການໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງເອກະສານ.
 • ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງນີ້ມີຄື:
 • ພະນັກງານຂອງລັດເຊັ່ນ: ພະນັກງານນໍາພາຂັ້ນຕ່າງໆ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ພະນັກງານວິຊາການ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດປະສົມ, ລັດຫຸ້ນສ່ວນ, ກອງບໍລິຫານວິຊາການ, ທຸກການຈັດຕັ້ງການຜະລິດທຸລະກິດທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ລວມທັງນາຍບ້ານ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດ, ໜ້າທີ່ໃດໜຶ່ງຈາກທາງການ.
 • ພະນັກງານວິສາຫະກິດເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ.
 • ພະນັກງານລັດຂອງຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກປະເທດນັ້ນໃຫ້ມາເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ ສປປ ລາວ.

ຕໍ່ຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມວ່າ “ມີຄວາມອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງປານໃດນັ້ນ” ຖ້າພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບບໍ່ແກ້ໄຂແຕ່ຫົວທີ່, ມັນກໍຈະແຜ່ລາມ ແລະ ຂະຫຍາຍກ້ວາງອອກໄປເລື້ອຍໆ. ຖ້າແກ້ໄຂໄວແຕ່ຫົວທີ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງກໍຈະໝົດໄປ, ດັ່ງດຽວກັນກັບພະຍາດມະເຮັງຊຶ່ງສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍດີໄດ້.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 133 ເດືອນສິງຫາ  2017 ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

“What kind of offense is corruption and how severe is it?”

    Many readers are asking: “We see news from every continent and country regarding corruption.” Therefore, they ask what kind of offense is corruption and how severe is it? Is it true that corruption can be seen as a cancer: when we have it, it is difficult to get rid of, it just  spreads, becomes more severe, and ends up with death?

In order to respond to this question, I have reviewed the Law on Anti-Corruption (amended) adopted by the National Assembly on 17 December 2012 and promulgated on 17 January 2013.

Article 02 of the Law expressly stipulates that: “corruption is the act of an official who opportunistically uses his position, powers, and duties to embezzle, swindle, or receive bribes or any other act provided for in Article 11 of this law, which act is committed to benefit himself or his family, relatives, friends, clan, or group and causes damage to the interests of the State and society or to the legitimate rights and interests of citizens… .” In addition, Article 11 of the Law also stipulates that acts that constitute corruption are:

 1. Embezzlement of State property or collective property;
 2. Swindling of State property or collective property;
 3. Taking bribes;
 4. Accepting bribes;
 5. Abuse of position, power, and duty to take State property, collective property, or individual property;
 6. Abuse of State property or collective property;
 7. Excessive use of position, power, or duty to take State property, collective property, or individual property;
 8. Cheating or falsification relating to technical construction standards, designs, calculations, and others;
 9. Deception in bidding or concessions;
 10. Forging documents or using forged documents;
 11. Disclosure of State secrets for personal benefit;
 12. Holding back or delaying documents.
 • Those who can be guilty of corruption are given as follows:
 • Government Official refers toleaders at all levels, administrative staff, technical staff, civil servants, soldiers, police, staff of state enterprises, staff of mixed state enterprises, staff of administrative state partnerships, staff at all state business–production units formed by the government, and including chiefs of villages and persons  officially authorized and assigned to exercise any rights or duties.
 • Staff of enterprises refers to local and foreign staff of private enterprises operating their businesses in Laos.
 • Foreign staff refers to the government officials of a particular country appointed to undertake activities in Laos.

Continuing to the question “how severe is it?” if relevant authorities do not resolve the matter, it will continue spreading and expanding everywhere. If the matter is resolved, the corruption will be eliminated, just like a cancer that is curable.

 

Comments