Senglao content (728×90)

ຮ່ວມກັນພັດທະນາເສດຖະກິດກຸ່ມປະເທດ CLMV

ປະເທດ CLMV ຄືກຸ່ມປະເທດອາຊຽນໃໝ່ທີ່ຢູ່ລຽບຕາມລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ແກ່: ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ (Cambodia), ສປປ ລາວ (Laos), ສສ ມຽນມາ (Myanmar) ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ (Vietnam). ເປັນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີທ່ວງທ່າເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສະເລ່ຍ 7% ຕໍ່ປີ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນທາງທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນບໍ່ວ່າຈະເປັນນໍ້າມັນ, ອາຍແກ໊ດທຳມະຊາດ, ແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທຳມະຊາດ ແລະ ສິນຄ້າການກະສິກຳ. ນອກນີ້, ຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີຄ່າແຮງງານບໍ່ສູງ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ກຸ່ມປະເທດ CLMV ຈຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດສົນໃຈເຂົ້າໄປລົງທຶນຫຼາຍເປັນພິເສດໃນໄລຍະ 2-3 ປີຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ…..(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 133 ເດືອນສິງຫາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Joint Economic Development of CLM

The CLMV are a group of new ASEAN members located along the Mekong River basin comprising the Kingdom of Cambodia, the Lao PDR, the Republic of the Union of Myanmar, and the Socialist Republic of Vietnam. It is a group of countries with potential average economic development of 7% per year and with plenty of natural resources ranging from oil, natural gas, hydroelectric power generation sources, and agricultural produce. In addition, these countries have low wage rates and a young labor force. Therefore, the CLMV is a group of countries in which increasing numbers of foreign investors have had a special interest in investing in the last 2–3 years.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ