Senglao content (728×90)

ເຝິກອົບຮົມເຕັກນິກການນໍາສະເໜີໃນຮູບແບບ ທີ່ໜ້າສົນໃຈລະດັບມືອາຊີບ(High Impact Presentations)

ວາລະສານ ທາເກັດ (Target magazine) ຮ່ວມກັບ DALE CARNEGIE ໄດ້ຈັດ ເຝິກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ເຕັກນິກການນຳສະເໜີ ໃນຮູບແບບທີ່ໜ້າສົນໃຈ ລະດັບມືອາຊີບ( High Impact Presentations ) ໃນວັນທີ 28-29 ເມສາ 2015 ທີ່ຕຶກ K&C Building ຊັ້ນ 2 ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃນການນໍາສະເໜີຢ່າງເປັນມືອາຊີບ.
ການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນ 14 ທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ສາມາດສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທຳອິດ ທີ່ເປັນໄປໃນທາງບວກ ໃນຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ສື່ສານໃນຮູບແບບທີ່ໜ້າສົນໃຈ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫັນຜົນຫຼາຍຂືຶ້ນ ,ນຳສະເໜີໃນທີ່ດຶງດູດ, ຈູງໃຈຜູ້ຟັງໃຫ້ສະແດງອອກ, ຕອບສະໜອງສະຖານະການໃນພາວະກົດດັນ, ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ-ພ້ອມຮັບໃນການປ່ຽນແປງ , ຈູງໃຈຜູ້ອື່ນໄດ້. ເພາະການດຶງດູດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນໃນການປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ