Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນ ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1 ຕຶ້ໂດລາ

ໃນງວດທີ I ປີ 2017 ການລົງທືນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການລົງທຶນທັງໝົດ 1 ຕຶ້ 117 ລ້ານ ໂດລາສະຫາລັດ. ສ່ວນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ເກີນດຸນປະມານ 95 ລ້ານ ໂດລາສະຫາລັດ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍ 1,8%, ປະລິມານເງິນ M2 ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,2%. ອັດຕາການແລກປ່ຽນເງິນກີບອອ່ນຄ່າ 0,7% ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ.

ຕົວເລກດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໃນງວດທີ I ຂອງປີ 2017 ສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິດີເປັນໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປີ 2017 ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດເລກທີ 016/ສພຊ ລົງວັນທີ 24/11/2016.

ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເມື່ອວັນທີ 25 ເມສາ ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ 3 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ສະເລ່ຍ 1,8% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ, ປະລິມານເງິນ M2 ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,2% ຖືວ່າຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ວາງໄວບໍ່ເກີນ 20%, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບອ່ອນຄ່າ 0,7% ເມື່ອທຽບກັບເງິນໂດລາ (ຈາກ 8.134,2ກີບ/ໂດລາ ມາເປັນ 8.195,6ກີບ/ໂດລາ).

ສໍາລັບການລົງທຶນຂອງລັດໄດ້ສໍາເລັດການແຈ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ສະພາອະນຸມັດ ຈໍານວນ 6.465 ໂຄງການໃນມູນຄ່າ 3.300 ຕຶ້ກີບ, ໃນນີ້ປະກອບມີບ້ວງ 500 ຕື້ກີບ ທີ່ທົດແທນການເລື່ອນຂອງປີຜ່ານມາ, ສ່ວນເຫຼືອຈໍານວນ 2.800 ຕຶ້ກີບໄດ້ຈັດສັນໃສ່: ສົມທົບທຶນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ 322 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 70,04 ຕື້ກີບ, ກວມ 2,5% , ໂຄງການສືບຕໍ່ 3.098 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 1.682,15 ຕຶ້ກີບ, ກວມ 60,1%, ໂຄງການໃໝ່ 1.481 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 457,93 ຕື້ກີບ, ກວມ 16,3%, ແບ່ງຊໍາລະໜີ້ສິນ 1.564 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 589,88 ຕຶ້ກີບ, ເທົ່າກັບ 21,11%.

ໃນງວດ I ປີ 2017ນີ້, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນດໍາເນີນເອກະສານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຊັ່ນ: ການປະມູນ, ເຊັນສັນຍາ ແລະ ອື່ນໆ, ສ່ວນໂຄງການສືບຕໍ່ກໍໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການເບີກຖອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ເບີກຖອນບ້ວງ 500 ຕຶ້ກີບເປັນສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວ.

ສໍາລັບການລົງທຶນອື່ນໆຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈົດຮັບຈົດຈ່າຍຈໍານວນ 2.163 ຕຶ້ກີບໄດ້ຈັດສັນຄື: ບ້ວງລົງທຶນອື່ນໆມີທັງໝົດ 601 ຕຶ້ກີບ. ໃນນັັ້ນສົມທົບທຶນກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ 543 ຕຶ້ກີບ (ກໍາລັງສົມທົບກັບກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອສ້າງແຜນລະອຽດ), ກໍ່ສ້າງ ປກຊ 56 ຕຶ້ກີບ (ສໍາເລັດແລ້ວ) ແລະ ສົມທົບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດກູເວດຮ່ວງສະພາແຫ່ງຊາດຄຸ້ມຄອງ 2 ຕຶ້ກີບ (ສໍາເລັດແລ້ວ). ບ້ວງຈົດຮັບຈັດຈ່າຍມີ 1.562 ຕຶ້ກີບ, ໃນນັ້ນກອງທຶນທາງ 660 ຕຶ້ກີບ, ຈົດຮັບຈົດຈ່າຍອື່ນໆ 902 ຕຶ້ກີບ(ປັດຈຸບັນກໍາລັງສົມທົບກັນເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາດໍາເນີນການລະຫວ່າງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ). ລວມການລົງທຶນຂອງລັດທັງໝົດ ປີ 2017 ແມ່ນ 5.463 ຕື້ກີບ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາລວມທັງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກູ້ຢືມ ມູນຄ່າ 110 ລ້ານໂດລາສະຫະສັດ ຫຼື 903 ຕຶ້ກີບ, ເທົ່າກັບ 10,4% ຂອງແຜນການປີ. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ອະນຸຍາດການລົງທຶນທັງໝົດ ມູນຄ່າ 1.117 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 9.048 ຕື້ກີບ. ທຶນຈາກລະບົບສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ 714,5 ຕຶ້ກີບ ເທົ່າກັບ 9,2% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນວາງໄວ້ 7.800 ຕຶ້ກີບ).

ສັງລວມແລ້ວເຫັນວ່າໃນງວດ I ປີ 2017 ບັນຍາກາດການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍລວມແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເປັນປົກະຕິດີ, ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມສູງໃນການວາງແຜນມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 16/ສພຊ ລົງວັນທີ 24/11/2016 ໂດຍໄດ້ອອກມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນ, ມາດຕະການປະຢັດ, ການຄຸ້ມຄອງໄມ້,ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ແລະ ກວດກາໂຄງການນອກແຜນ, ການຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ການປັບປຸງວິສາຫະກິດລັດ, ການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບັນຫາຄຸ້ມຄອງວຽກດ້ານອື່ນໆ.

ນີ້ຄືບາງຜົນງານພົ້ນເດັ່ນທີ່ຢາກນໍາສະເໜີໃຫ້ນັກທຸລະກິດເຮົາເກັບກໍາໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນ.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 133 ເດືອນສິງຫາ  2017 ສາມາດຊອກຊື້ອ່າານວາລະສານແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Foreign and domestic private investment account

for more than one billion dollars

  • In the first quarter of 2017, approved foreign and domestic private investment accounted for 117 billion US dollars in total. The total export surplus reached approximately 95 million US dollars. Whereas the inflation rate stands at 1,8%, the M2 amount increased by 13.2%. The exchange value of the kip depreciated by 0.7% when compared to the US dollar.

  The statistics reflect the economic growth in the first quarter of 2017 and correspond with the 2017 socio-economic development plan and the National Assembly’s resolution No. 016/NA dated 24/11/2016.

  Mr. Souphan Keomixay, Minister of Planning and Investment, reported at the 8th Ordinary Session of the National Assembly Legislature on April 25 that the inflation rate for the first three months of this year was 1,8% on average, a decrease when compared to the rate at the same period last year. The M2 amount increased by 13.2% which achieved the target set of not exceeding 20%. The exchange value of the kip depreciated by 0.7% when compared to the US dollar (from 8,134.2 kip/dollar to 8,195.6 kip/dollar).

  For public investment, the Government announced implemented projects which were approved by the parliament for 6,465 projects worth 3,300 billion kip. Of that amount, 500 billion kip were given to substitute for some projects postponed last year. For the remaining 2,800 billion kip, they were allocated to support 322 projects assisted by foreign donors to the amount of 70.04 billion kip or 2.5% of the total budget, 3,098 continuous projects for 1,682 billion kip or 60.1%, 1,481 newly approved projects for 457.93 billion kip or 16.3%, and to pay debts for 1,564 projects amounting to 589.88 billion kip or 21.11%.

  In the first quarter of 2017, the newly approved projects were still at the pre-implementation documentation stage, namely the auction, contract signing, and so on. As for the continuous projects, implementation resumed with the allocation of most of the 500 billion kip in funding.

  For other investment targets and the receiving-spending fund of 2,163 billion kip, amounts were allocated as follows: 601 billion kip in total for other investment projects. Of that, 543 billion kip were spent to finance the railway project (collaborating with the Ministry of Public Works and Transport in drafting a detailed plan for the project), 56 billion kip to strengthen the National Defense Force (completed) in collaboration with the 2 billion kip grand aid provided by Kuwait which was managed by the National Assembly (completed). For the receiving-spending fund of 1,562 billion kip, this consists of 660 billion kip of road funds and other receiving-spending funds of 902 billion kip (Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, and other relevant sectors are sorting out ways to deal with the fund). Total public investment in 2017 accounts for 5,463 billion kip.

  Official development assistance in the form of grand aid and soft loans accounts for 110 million US dollar (903 billion kip or 10.4% of the yearly plan). Whereas the total approved amount of domestic and foreign private investment is 1,117 million US dollars or 9,048 billion kip, credit banking accounts for 714.5 billion kip or 9.2% of the yearly plan (targeted 7,800 billion kip).

  In summary, for the first quarter of 2017, the socio-economic development movement has in general been progressed normally. The Government has put their maximum effort into setting up measures for achieving goals set by the National Assembly’s resolution No. 16/NA dated 24/11/2016. These measures are savings, forest protection, regular remuneration, debt repayment, inspection of unofficial projects, revenue collection, land management, improvement of state-owned enterprises, business activity management, and management in other areas.

  These are some highlights of which we would like to urge the business sector to keep a record.

   

Comments