ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນ ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1 ຕຶ້ໂດລາ

ໃນງວດທີ I ປີ 2017 ການລົງທືນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການລົງທຶນທັງໝົດ 1 ຕຶ້ 117 ລ້ານ ໂດລາສະຫາລັດ. ສ່ວນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ເກີນດຸນປະມານ 95 ລ້ານ ໂດລາສະຫາລັດ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍ 1,8%, ປະລິມານເງິນ M2 ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,2%. ອັດຕາການແລກປ່ຽນເງິນກີບອອ່ນຄ່າ 0,7% ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ.

ຕົວເລກດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໃນງວດທີ I ຂອງປີ 2017 ສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິດີເປັນໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປີ 2017….(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 133 ເດືອນສິງຫາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Foreign and domestic private investment account

for more than one billion dollars

  • In the first quarter of 2017, approved foreign and domestic private investment accounted for 117 billion US dollars in total. The total export surplus reached approximately 95 million US dollars. Whereas the inflation rate stands at 1,8%, the M2 amount increased by 13.2%. The exchange value of the kip depreciated by 0.7% when compared to the US dollar.

The statistics reflect the economic growth in the first quarter of 2017 and correspond with the 2017

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ