Senglao content (728×90)

ງານຖະແຫຼ່ງຂ່າວການສ້າງຫ້ອງ Samsung Smart Class

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ (ຄວສ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດໄທຊຳຊຸງອີເລັກໂຕຼນິກໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ໂຄງການ Tech Institute 3 ປີ 2016 ການສ້າງຫ້ອງ “Samsung Smart Class” ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2015 ທີ່ ຄວສ.ເຊິ່ງເປັນການສານຕໍ່ໂຄງການແນວຄວາມຄິດໃຫ້ກັບນັກພັດທະນາທາງດ້ານໄອທີ.ທັງນີ້, ກໍເພື່ອແນ່ໃສ່ການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ເພື່ອສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະ ຈະເປັນຫ້ອງສຳລັບໃຊ້ໃນການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ສຳລັບໃຊ້ສິດສອນຕາມຫຼັກສູດທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ວຽກງານທາງການສຶກສາ ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ໄປພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດ.ຫ້ອງ “Samsung Smart Class” ຈະປ່ຽນແປງຫ້ອງຮຽນທຳມະດາໃຫ້ກາຍເປັນຫ້ອງຮຽນທີ່ທັນສະໄໝ, ເປັນສູນເຝິກອົບຮົມ ດ້ວຍການຕົບແຕ່ງໃໝ່ທັງໝົດ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອໃຊ້ໃນການສອນເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ແທັບເລັດ, ສະມາດທ໌ໂຟນ, ສະມາດທ໌ TV ແລະອື່ນໆ… ໂຄງການເລີ່ມແຕ່ເດືອນທັນວາ 2015 ຄາດວ່າຈະສຳເລັດພາຍໃນເດືອນກຸມພາ 2016.

Comments