Senglao content (728×90)

ARION ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ປິ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ.

ບໍລິສັດ ອາຣຽນ ລີໂກລ໌, ສ້າງຕັ້ງໃນປີໃດ, ມີຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຫຍັງແດ່?

ບໍລິສັດ “ອາຣຽນ ລີໂກລ໌” (Arion Legal) (ເມື່ອກ່ອນແມ່ນບໍລິສັດແມັກໂດນານສະຕິດ ແມັກກຣາດ
ລໍເຢີສ໌ McDonald Steed McGrath Lawyers)ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ປິ 2008
ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍຂອງປະເທດອົດສຕຣາລີພຽງບໍລິສັດດຽວທີ່ໄດ້ຈົດ
ທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ.

ບໍລິສັດ “ອາຣຽນ ລີໂກລ໌” ສະໜອງບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເອກະສານທາງກົດໝາຍ
ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາດໍາເນີນກິດຈະການຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ທີ່
ກໍາລັງຊອກຫາການລົງທຶນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ດ້ວຍປະສົບການດ້ານກົດໝາຍທາງການຄ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຂອງນັກກົດໝາຍລະດັບອາວຸໂສທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດງານ
ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພົວພັນເຖິງການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາຄວາມ
ໝັ້ນຄົງໃນລະດັບສູງຢູ່ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ.

ເວົ້າສະເພາະພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຊໍານານສະເພາະດ້ານໃນທຸກໜ້າວຽກຂອງໂຄງການບໍ່ແຮ່
ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກລວມທັງໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ນໆຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດ
ວຽກໃນນາມຂອງຜູ້ລົງທຶນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນຫຼາຍໂຄງການ.

ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນຂະແໜງການຕ່າງໆມີ: ການລົງ
ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ, ພະລັງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຂະແໜງຂຸດຄົ້ນ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ການຮ່ວມມື ແລະ ດ້ານການຄ້າ, ການໂອນກໍາມະສິດຊັບສິນ, ດ້ານການເງິນໂຄງການ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານ, ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂໍ້ກໍານົດດ້ານກົດໝາຍ, ການຊື້ຊັບສິນ ແລະ ການຖອນທຶນ.

ກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ການບໍລິການມີຫຼາຍປານໃດ?

ປັດຈຸບັນພວກຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າເກືອບ 200 ໂຄງການ ຢູ່ປະເທດລາວພວກຂ້າພະ
ເຈົ້າມີລູກຄ້າພິເສດ ແລະ ສໍາຄັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງບາງຄົນກໍ່ແມ່ນລູກຄ້າທີ່ຢູ່ກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າ
ມາຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະການຢູ່ໃນລາວ.

ຜ່ານການດໍາເນີນງານມີສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດບໍ່?

ໜຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າປະເຊີນແມ່ນການຂາດຄວາມຊັດເຈນໃນ
ກົດໝາຍຂອງລາວບາງສະບັບທີ່ພົວພັນເຖິງການລົງທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມສັບ
ສົນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ.

ໃນຂະນະທີ່ມີຜູ້ລົງທຶນອົດສຕຣາລີຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນປະເທດອື່ນໆມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານຢູ່ປະເທດຂອງຕົນ, ດັ່ງນັ້ນພາລະບົດບາດຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກ
ສາອາຣຽນ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດທິດທາງຕໍ່ຄວາມສັບສົນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກ
ເຂົາເຈົ້າມີການດໍາເນີນການທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງລາວ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການດໍາ
ເນີນການທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງອາຣຽນມີຫຍັງແດ່?

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອສະໜອງການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນ
ຫາດ້ານທຸລະກິດໃນລະດັບແຖວໜ້າເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໃນເດືອນມິຖຸນາ 2015, ພວກຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ສ້າງການເຊື່ອມໂຍງກັບບໍລິສັດກົດໝາຍ“ ບາຈ່ຽນ ຢຸນນານ”, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ຖືກຮັບຮູ້ວ່າ
ເປັນບໍລິສັດກົດໝາຍທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄົບຊຸດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດບໍລິສັດໜຶ່ງໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ສປ. ຈີນ
ການຮ່ວມມືກັບ “ບາຈ່ຽນ ຢຸນນານ”, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີແຜນການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການບໍລິການທີ່
ພວກຂ້າພະເຈົ້າສະໜອງຢູ່ປະເທດລາວໃນດ້ານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານພາສີ ແລະ ການເງິນ ແລະ ການ
ບັນຊີ, ໄປສູ່ພາກພື້ນ, ໂດຍເປົ້າໝາຍທໍາອິດແມ່ນຈະຂະຫຍາຍອອກສູ່ປະເທດມຽນມາ ແລະ ກໍາປູເຈຍ.

ນີ້ຄືຄໍາກ່າວຢືນຢັນຂອງທ່ານນາງ ເຄດ ເບລີຜູ້ຈັດການປະຈໍາປະເທດລາວຂອງບໍລິສັດ ອາຣຽນ
ລີໂກລ໌(Arion Legal) ຜູ້ມີປະສົບການມາດົນກວ່າ 5 ປີ ໃນການກະກຽມ ແລະ ການທົບທວນເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການສຳປະທານໃນຂົງເຂດອຸດສະຫະກຳກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ (ບໍ່ແຮ່, ໄມ້), ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ການປູກພືດອຸດສາຫະກຳ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຣີສອດ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ລັດຖະບານລາວ, ກໍຄືອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ARION HAS BEEN OPERATING IN

THE LAO PDR SINCE 2008

What’s the background of Arion legal? When were you established, and what are your objectives?

Arion Legal (formerly McDonald Steed McGrath Lawyers) has been operating in Lao PDR since 2008 and is the only Australian law firm registered in Lao PDR. Arion Legal provides international-standard legal advice and documentation for foreign investors operating in, or looking to invest in, the Lao PDR. With extensive commercial legal experience our senior Lao and foreign lawyers take a practical and problem solving approach to their work, whilst main- taining a high level of integrity in all dealings.

In particular, we have specialist expertise in all aspects of mining and hydropower projects as well as other large-scale investment projects in the Lao PDR, having represented investors, lenders and the Government of Lao PDR for various projects.

Our major services and capabilities extend to advising and assisting clients on the following topics:

 • Foreign Investment
 • Energy & Natural Resources
 • Exploration & Mining
 • Corporate & Commercial
 • Construction & Infrastructure
 • Property Transactions
 • Project Finance
 • Employment Law
 • Agriculture & Forestry
 • Legal Due Diligence
 • Asset Purchase & Divestment.

How many clients have you served already, both in Laos and overseas?

We have serviced over 250 foreign clients since we first began operations in Laos, a number of whom have been with us from the beginning of our operations in Laos.

What are some challenges for Arion and Arion’s clients?

Arion faces similar challenges to those of all international law firms must face. Our clients come from a variety of jurisdictions and have diverse goals; Arion must be flexible in adapting to client needs, while always adhering to the letter of Lao law. One main challenge that our clients face is the lack of clarity in some Lao laws, particularly those governing investment and business operation. As many Australian (and other foreign) investors are accountable to shareholders and governing bodies at home, ArionLegal’s role is to help them to navigate these complexities to ensure they are compliant with Lao laws and are able to operate in accordance with their high international standards.

What’s Arion Legal aim and vision?

Our goal is to continue to provide highlevel legal services and business solutions.In June 2015, we established links with Yunnan Baqian Law Firm, a firm recognised as one of the largest full service law firms in Western PR China. Together with Baqian, we plan on expanding the range of the services we provide in Laos to tax and financial advisory and accounting, and are looking to expand within the ASEAN region, first to Myanmar and Cambodia.

These are the assurances of Ms. Kate Baillie, Arion Legal Laos’ Country Manager and a Director of AustCham Laos, who has been providing legal and business advice to investors in Laos and the region for over 5 years.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ