“ການຍັກຍອກຊັບຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່”

ໃນບົດຂຽນອອກວາລະສານສະບັບກ່ອນ, ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຊີ້ແຈງ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ພ້ອມກັບຜົນສະທ້ອນທາງລົບແກ່ສັງຄົມລວມຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນ. ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປີ 2006 ໃນມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ບົ່ງໄວ້ວ່າມີ 11 ພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.  ດັ່ງນັ້ນ, ໃນສະບັບນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍຍົກເອົາພຶດຕິກໍາທີ່ໜືື່ງຄື: “ການຍັກຍອກຊັບຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່” ມາອະທິບາຍ….(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 134 ເດືອນກັນຍາ 2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

 “Embezzlement of public or collective assets”

 In my article published in the previous issue, I clarified and explained about corruption and its adverse impacts on society in general in this modern era.

Pursuant to the Law on Anti-Corruption 2006, Article 10 of the law states that there are 11 behaviors that constitute corruption.

Therefore, for my column this issue, I would like to raise and discuss one type of behavior, namely the “embezzlement of public or collective assets.

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ