Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

“ການຍັກຍອກຊັບຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່”

ໃນບົດຂຽນອອກວາລະສານສະບັບກ່ອນ, ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຊີ້ແຈງ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ພ້ອມກັບຜົນສະທ້ອນທາງລົບແກ່ສັງຄົມລວມຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນ.

ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປີ 2006 ໃນມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ບົ່ງໄວ້ວ່າມີ 11 ພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນສະບັບນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍຍົກເອົາພຶດຕິກໍາທີ່ໜືື່ງຄື: “ການຍັກຍອກຊັບຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່” ມາອະທິບາຍ. ການຍັກຍອກຊັບຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່ແມ່ນ “ການສວຍໃຊ້ຄວາມເຊື່ອໃຈເພື່ອລັກໂລບເອົາ, ຕັດຮອນເອົາ ຫຼື ສັບປ່ຽນເອົາຊັບຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່ທີ່ຕົນໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຮັກສາ, ຂົນສົ່ງ, ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ຫຼື ເຮັດວຽກໃດວຽກໜຶ່ງ”

  • ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນການຍັກຍອກຊັບຂອງລັດແມ່ນພະນັກງານຂອງລັດແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ພະນັກງານກໍາມະກອນຂອງສະຫະກອນ ຫຼື ລັດວິສາຫະກິດຕ່າງໆ.
  • ຄໍາວ່າ “ຊັບ” ຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່ໝາຍຄວາມວ່າ: ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ສັງຫາລິມະຊັບ ທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່.
  • ຄໍາວ່າ “ເຊື່ອໃຈ” ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກລັດ ຫຼື ລວມໝູ່ ທີ່ມອບໃຫ້ພະນັກງານຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່ຮັກສາ, ຂົນສົ່ງ, ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ຫຼື ເຮັດວຽກໃດວຽກໜຶ່ງ.
  • ຄໍາວ່າ “ສວຍໃຊ້” ແທນທີ່ຈະຮັກສາ, ຂົ່ນສົ່ງ, ສ້ອມແປງ ຫຼື ເຮັດວຽກໃດວຽກໜຶ່ງຕາມການມອບໝາຍ, ພະນັກງານຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່ພັດເອົາຊັບດັ່ງກ່າວມາເປັນຂອງຕົນໂດຍໃຊ້ວິທີລັກໂລບເອົາ, ຕັດຮອນເອົາ, ສັບປ່ຽນເອົາຊັບດັ່ງກ່າວ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານຍັກຍອກຊັບຂອງລັດ ແລະ ລວມໝູ່ຈະຖືກລົງໂທດ ຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ (6) ຫົກເດືອນຫາ (3) ສາມປີ ແລະ ຖືກປັບໃໝແຕ່ 200.000ກີບ ຫາ 7.000.000ກີບ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກະທໍາຜິດຫາກໄດ້ເອົາການຍັກຍອກຊັບເປັນອາຈີນ (ໄດ້ກະທໍາມາຫຼາຍເທື່ອ) ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ໃນກໍລະນີມີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ (3) ສາມປີຫາ (7) ເຈັດປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 5.000.000ກີບ ຫາ 15.000.000ກີບ.

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດກໍຈະຖືກລົງໂທດ ( ມາດຕາ 110 ກົດໝາຍອາຍາ)

(ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 134 ເດືອນກັນຍາ 2017 ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

 “Embezzlement of public or collective assets”

 In my article published in the previous issue, I clarified and explained about corruption and its adverse impacts on society in general in this modern era.

Pursuant to the Law on Anti-Corruption 2006, Article 10 of the law states that there are 11 behaviors that constitute corruption.

Therefore, for my column this issue, I would like to raise and discuss one type of behavior, namely the “embezzlement of public or collective assets.” The embezzlement of public or collective assets refers to the act of “exploiting the trust of others to steal, take or substitute public assets or assets assigned to individuals to take care of, transport, construct, repair, or perform some tasks.”

  • Offenders guilty of embezzling public assets refers to public servants from the central to the local level or labor workers in unions or enterprises.
  • The word “assets,” whether public or collective, refers to properties and moveable properties which are publicly or collectively owned.
  • The word “trust” refers to the public or collective trust granted to public servants to take care of, transport, construct, or perform some tasks with assets.
  • The word “exploit” refers to the action of public servants who, instead of taking care of, transporting, constructing, or performing such tasks with assets as assigned, acquire the assets as their own through stealing, taking, or substituting the assets.

Offenders guilty of the embezzlement of public or collective assets shall be imprisoned for a term between six months to three years and fined from 200,000 to 7,000,000 kip.

If offenders have engaged regularly in embezzlement (in other words, have done so many times) in an organized group or if such embezzlement inflicts significant damage, the persons will be subject to imprisonment for a term between three and seven years and a fine from 5,000,000 to 15,000,000 kip.

Any attempted offence will also be punished (in accordance with Article 110 of the Penal Law).

 

Comments