Senglao content (728×90)

AEC ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ປຽບດ້ານການສົ່ງອອກ ແລະ ການໄຫຼວວຽນຂອງເງິນທຶນ.

ທະນາຄານເອເອັນແຊັດມີການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງຕົນແນວໃດແດ່?

ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ (ANZ) ໄດ້ມີການພົວພັນດີທີ່ສຸດກັບບັນດາທະນາຄານຕ່າງໆຢູ່ພາກ
ພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ; ປັດຈຸບັນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາມີຢູ່ 34 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກເຊິ່ງໄດ້
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຖານທີ່ຕັ້ງທີ່ດີໃນການຊ່ວຍເຊື່ອມໂຍງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຢູ່ປະເທດລາວກັບຕະຫຼາດ
ເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ ແລະ ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນຜະລິດຕະພັນທາງການຄ້າລະ
ດັບໂລກດີທີ່ສຸດຂອງຕົນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມໂຍງຂອງ ANZ ກັບເຄືອຄ່າຍຂອງຕົນ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງສະກຸນເງິນຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ລູກຄ້າ.

ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ສໍາລັບຕະຫຼາດຢູ່ລາວໃນປີ 2016 ມີຫຍັງແດ່?

ເປົ້າໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນກ່ຽວກັບການຄ້າສາກົນຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ສປປ ລາວ
ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ທ່າແຮງການປຸງແຕ່ງອຸດສາຫະກໍາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ,ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ ແລະ ໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາຂອງຂະແໜງກະສິກໍາດ້ວຍເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້
ເປີດຫ້ອງການສາຂາຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ປະເທດອົດ
ສຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຂັບເຄື່ອນການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານຄຸນນະພາບໃນຂະແໜງກະສິກໍາ.
ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ຈະດຶງດູດລູກຄ້າ
ມີອັນໃດແດ່?

ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍແມ່ນຜູ້ທີ່ເຮັດການຄ້າສາກົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາ
ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງຕົນ, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດນໍາໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມ
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າຈາກຄອມພິວເຕີຂອງຕົນ, ພາຍຫຼັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດທຶນກູ້ຢືມຂອງຕົນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວພ້ອມນີ້ພວກເຮົາຍັງມີສູນໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼາດເງິນ
ທຶນລະດັບໂລກດີທີ່ສຸດ ແລະ ເຂົ້າເຖິງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນທົ່ວໂລກໄດ້ດີທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ. ທີມ
ງານຂອງພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ສິບສອງພາສາ, ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການເຝິກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ນໍາລະດັບສາກົນດ້ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທັກສະດ້ານຄວາມສ່ຽງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ບໍລິການດີທີ່ສຸດແກ່ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດີທີ່ສຸດ.

ການເປີດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຈະມີກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດແດ່ໃຫ້ແກ່ທຸລະ
ກິດຂອງທະນາຄານ?

ການເປີດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຈະເຮັດໃຫ້ອາຊຽນກາຍເປັນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນ
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສາມ; ຮອງຈາກປະເທດຈີນ ແລະ ອິນເດຍ, ນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ
ແລະ ເປັນທີ່ຕັ້ງສໍາລັບປະເທດອາຊຽນ, ຍ້ອນວ່າມີໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ອາຊຽນກາຍເປັນຕະຫຼາດການບໍລິໂພກ, ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເປັນຖານການຜະລິດເພື່ອຕະຫຼາດເທົ່າ
ນັ້ນບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາຂອງອາຊຽນ,ເຊັ່ນ: ສປປ ລາວ, ມີທ່ວງທ່າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ຂອງການໄຫຼວວຽນຂອງເງິນທຶນ; ເຊິ່ງຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ແກ່ການເພີ່ມການ
ລົງທຶນໃນລະດັບສາກົນໄດ້.

ຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງຈິ່ງຕັດສິນໃຈມາລົງທຶນຢູ່ລາວ?

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ຍັງໝຸ່ມນ້ອຍ, ມີທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດປະຊາຊົນຂອງປະເທດມີ
ທ່າແຮງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າ ຍຸດທະສາດດ້ານພູມສັນຖານຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະເທດຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງສະແດງວ່າຜູ້ລົງທຶນສາ
ມາດລວມສູນການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຢູ່ ສປປລາວ ໄດ້ ແລະ ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າໄປສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກທາງ
ບົກ, ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍກໍລະນີທີ່ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ ແລະ ປະຢັດກວ່າ
ເກົ່າ; ສົນທິສັນຍາທາງການຄ້າທີ່ເອື້ອອໍານວຍຢ່າງຍິ່ງລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບປະເທດຈີນ, ຍັງເຮັດ
ໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີທ່ວງທ່າທີ່ໄດ້ປຽບໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປສູ່ປະເທດຈີນພາຍໃຕ້ລະບົບພາສີຈູງໃຈ
ອີກດ້ວຍ.

 

AEC to boost Lao exports and circulation of capital.

How does ANZ Bank expand its business?

ANZ aims to be the best connected most respected bank in Asia Pacific. Our presence in 34 countries around the world positions us well to help connect our customers from Lao PDR to their home or target markets. We focus and pride ourselves on our best in class international trade products, and our connectivity to our network which allows us to easily access USD, THB, LAK, and RMB, plus every other currency, when our customers require it.

What are the targets and strategies for the market in 2016?

Our focus in Lao PDR is on the international trade in and out of Lao PDR. We see an increase in quality manufacturing in Lao PDR, particularly in Savannakhet and in the industrialization of agriculture. Because of this, we have just opened a corporate office in Savannakhet to help fund growth in manufacturing and we are working closely with our partners in Australia and New Zealand to continue to drive quality growth in agriculture.

Who are the target customers and products and unique services to attract customers?

Our target customers are those that are doing international trade into or out of Lao PDR. We have invested in our technology, which now allows clients to draw down on trade loan facilities from their computer, once they have received formal approval for their loans. We also have the best funded Global Markets desk and the best access to foreign currencies across the world. Our team speaks twelve different languages, and we invest in their training on the leading international products and credit risk skills so they can best serve our target market.

What are the opportunities and challenges of AEC to ANZ business?

The AEC will make ASEAN the third largest population after China and India. This is a very important fact and position for ASEAN, as it makes large manufacturers consider ASEAN as a consumption market, not just as a production market. The developing countries in ASEAN, like Lao PDR, stand to benefit from more transparency into capital flows which will drive an increase in international investment.

What are the reasons for investment in Laos?

Lao PDR is a young, smart, capable country. Its people are resilient and very eager to progress. Lao PDR’s strategic location with access to China, and all Greater Mekong countries means that investors can centralize manufacturing and production in Lao PDR, and distribute to the consumer by road, a faster and cheaper solution to sea logistics in many cases. The very favorable trade agreements between Lao PDR and China, also put Lao PDR in a strong position to export to China under attractive tax regimes.

Tammy Medard was appointed Chief Executive Officer of ANZ Laos in May 2014. Based in Vientiane, she takes over the role at a time where ANZ aims to lead the advancement of the Laos banking sector. She runs a full commercial-licensed bank with Retail, Institutional and Global Market offerings primarily focused on facilitating the international trade flow in and out of Laos. Tammy joined ANZ in 2009 in the Risk Division and has quickly built a reputation for her expertise in risk management and stakeholder relations.

Before joining ANZ, she was an infrastructure credit analyst for Standard & Poor’s Ratings Services focusing on utilities, airports, toll roads and public and private partnerships across Australia and New Zealand, working closely with major infrastructure companies. She was also S&P’s regional specialist on Corporate Hybrid credit risk and equity treatment.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ