Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຄີບອດລຸ້ນບໍ່ມີສາຍມາພ້ອມກັບປຸ່ມລັດ

 

 

Logitech Craft  ຄີບອດລຸ້ນບໍ່ມີສາຍຫຼ້າສຸດ ທີ່ມາພ້ອມກັບປຸ່ມລັດ ແບບໝູນ ເພື່ອໃຊ້ງານກັບ ໂປຣແກຣມໃນຕະກູນ Adobe ເຊັ່ນ: Photoshop, Illustrator, InDesign ຫຼື Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ເປັນຕົ້ນ ໂດຍຜະລິດມາເພື່ອ ນັກອອກແບບໂດຍສະເພາະ. ຮອງຮັບລະບົບ macOS ແລະWindows ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານບລູທູດ 4,0 ແລະ Unify ນອກນີ້ ສາມາດຕັ້ງຄ່າປຸ່ມແບບໝູນ ແລະ ແຕະ ຫຼື ໝູນພ້ອມແຕະໄດ້.

 

Comments