Senglao content (728×90)

ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ (E-commerce)

ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ໃນປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ແລະ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນວິທີຊື້ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ເຊັ່ນ: ຈາກແຕ່ເດີມ ທີ່ເຄີຍພົບປະ, ເລືອກຊື້ສິນຄ້າໂດຍການຈັບຕ້ອງ ມາເປັນການ ພົບປະທາງອອນລາຍ ແລະ ເລືອກຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານຮູບພາບ ແລະ ຄໍາບັນຍາຍກ່ຽວກັບຕົວສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ລວມທັງ ຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆຈາກປະສົບການຜູ້ເຄີຍຊື້ຜ່ານມາ. ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການໃດໜຶ່ງ ພຽງແຕ່ທ່ານເຂົ້າຊອກຫາໂດຍພິມຊື່ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃນ google.com ຫຼື yahoo.com ທ່ານກໍຈະພົບຫຼາຍເວັບໄຊ ທີ່ຈະນໍາທ່ານໄປສູ່ການສະເໜີຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ….

ສະນັ້ນ, ຫຼາຍທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວ ແລະ ກໍານົດຍຸດທະສາດທຸລະກິດຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າ (Business to Customer: B2C) ຜ່ານອອນລາຍ ເພື່ອຂະຫຍາຍຖານຕະຫຼາດຂອງຕົນໂດຍການນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ…..(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 135 ເດືອນຕຸລາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Electronic Commerce (E-commerce)

 Currently, electronic commerce is rapidly being developed and is a key factor in the movement away from old methods of purchasing goods and services to those of the future. For example, people formerly met sellers on a face-to-face basis and chose products by picking them up or indicating them but now people can meet each other online, choosing and purchasing goods and services using images or photos and descriptions of goods and services, including comments from customers who have previously purchased them.

Thus, many businesses have had to adapt themselves and redesign their business strategy, especially in terms of marketing and sales of goods and services to their customers (Business to Customer: B2C) online in order to comprehensively expand their market via social media.

Comments