Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ພາກເອກະຊົນ ຍັງບໍ່ຢາກລົງທຶນເລື່ອງພະລັງງານທົດແທນ ຍ້ອນຫຍຸຸ້ງຍາກເລື່ອງເງິນທຶນ

ທ່ານ ຈັນໂທ ມີລັດຕະນະແພງ ວ່າການຫົວໜ້າສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ລັດຖະບານເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນນີ້ຂຶ້ນມາທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນແມ່ນການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ກໍຖືວ່າແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ຫຼື ນະໂຍບາຍເລື່ອງການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍມີແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ.

ສ່ວນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາມີຫຼາຍດ້ານດັ່ງນີ້:

1. ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືວ່າມັນຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ລວມທັງຫຼາຍຂົງເຂດຍັງບໍ່ທັນຮູ້ກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ

2. ໂຄງສ້າງດ້ານລາຄາເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຄາໄຟຟ້າ ທີ່ຮັບຊື້ຈາກພະລັງງານທົດແທນ ຖືວ່າລາຄາຍັງສູງ,

3. ການດຶງດູດ ຫຼື ການສົ່ງເສີມ ພາກເອກະຊົນໃນການລົງທຶນຍັງຫຍຸ້ງຍາກເລື່ອງການເງິນ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງທະນາຄານຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດເລື່ອງການປ່ອຍເງິນກູ້ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່າງໆຍັງສູງ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງຂໍ້ຈຳກັດອີກຢ່າງໜຶ່ງ ທີ່ພາກເອກະຊົນເຂົ້າມາລົງທຶນໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນມີຂໍ້ຈຳກັດ,

4.ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ ຍັງຈຳກັດທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ.

5. ກົນໄກໃນການສົ່ງເສີມ ຕິດພັນກັບຫຼາຍກະຊວງ ຫຼາຍອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົນໄກທາງດ້ານພາສີອາກອນ ແລະລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ເພາະກົດໝາຍແຕ່ລະຢ່າງຍັງສວນທາງກັນຢູ່, ເຮັດໃຫ້ເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍາກ.

ສະນັ້ນ,ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ.

ທີ່ມາ: ຂ່າວສານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ.

Comments