Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຫັນວຽກງານ ປທສ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ…

ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕອບສໍາພາດເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ກ່ຽວກັບ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງກະຊວງ ປທສ ພ້ອມທັງຕອບໂຈດກ່ຽວກັບການບໍລິການ ອິນເຕີເນັດຊ້າ ຍ້ອນສາເຫດໃດ? ແລະ ວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂ.

 1. ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງຂະແໜງ ປທສ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ມີສິ່ງທ້າທາຍແນວໃດແດ່?.

ຕອບ: ກະຊວງ ປທສ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ວາງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ໂດຍອີງຕາມ ມະຕິ X ຂອງ ພັກ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ມີການຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ເປັນ 7 ແຜນຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025. ໃນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ ຜັນຂະຫຍາຍຕໍ່ລົງໄປອີກ ໃຫ້ເປັນແຜນພັດທະນາໄລຍະ 5 ປີ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ພວກເຮົາກໍກໍາລັງຂຸ້ນຂ້ຽວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງ ກະຊວງ ປທສ. ໃນນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງເປັນຫຼາຍໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ ເພື່ອບັນລຸຕາມແຜນ ແລະ ວິໄສທັດ ທີ່ວາງໄວ້.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານມາ ເຫັນໄດ້ວ່າ ມີຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະ ກໍແມ່ນສະພາບການປ່ຽນແປງໄວຂອງເຕັກໂນໂລຊີ, ການນໍາໃຊ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ພ້ອມທັງການຂາດທ່າແຮງທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ພຽງພໍໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຂະແໜງການ. ໃນນີ້, ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂີດຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃນການພັດທະນາ-ຄຸ້ມຄອງ ທີ່ຕ້ອງທັນກັບເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກັບພັນທະຂອງສປປລາວຕໍ່ກັບສາກົນໃນການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຕ່າງໆກໍຄືການຮັບຮອງບັນດາເຕັກໂນໂລຊີມາດຕະຖານສາກົນທີ່ບາງຄັ້ງໃນການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທຶນຮອນໃນການປ່ຽນແທນແລະປັບປຸງລະບົບພໍສົມຄວນ. ບາງຄັ້ງເຮົາບໍ່ສາມາດຈະປຽບກັບບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາໄດ້ເພາະເພິ່ນມີຜູ້ລົງທຶນ, ມີຜູ້ຊົມໃຊ້ຈຳນວນຫຼາຍ, ໄດ້ຊົມໃຊ້ມາກ່ອນແລ້ວແລະສະພາບຄວາມພ້ອມທາງດ້ານບຸກຄະລະກອນ. ຕົວຢ່າງໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນການຫັນຈາກເຕັກໂນໂລຊີ IPv4 ເປັນ IPv6. ຕົວຢ່າງອື່ນສຳລັບຄວາມທ້າທາຍນອກຕົວ,ດຽວນີ້ຫຼາຍປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວແມ່ນກຳລັງເວົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີIoT–Internet of Things, ສຳລັບສປປລາວເດ?ກໍຖືວ່າສຳຄັນ,ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ຫຼາຍໆເຕັກໂນໂລຊີພວກເຮົາກໍມີແຜນການພັດທະນາທີ່ເລັ່ງດ່ວນແລະສຳຄັນກວ່າໃນປະຈຸບັນເຊັ່ນ data center, cloud computing.

ນອກຈາກນີ້, ສະພາບພູມສັນຖານທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ, ສະພາບວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາທີ່ໃກ້ຄຽງກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ຈຳນວນປະຊາກອນ ຫຼື ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໜ້ອຍ ຫຼື ເວົ້າລວມ ກໍແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ນ້ອຍ, ກໍເປັນ ອີກສິ່ງທ້າຍທາຍໜຶ່ງໃນການພັດທະນາວຽກງານຂະແໜງການ ປທສ. ຍ້ອນແນວນີ້ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານໄອຊີທີ ພາຍໃນປະເທດ ຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ; ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການພັດທະນາ ຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນ ພາສາລາວ ກໍຍັງຈຳກັດ.

 • ຜ່ານມາ ກະຊວງ ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັກສະບັບ ແລະ ການນຳໃຊ້ມັນມີຜົນກະທົບດ້ານບວກແນວໃດ?

ຕອບ: ໃນຊຸມປີຜ່ານມາກະຊວງປທສໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 70 ສະບັບ ລວມທັງ ກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ດັດສົມມະຫາພາກວຽກງານ ໄອຊີທີ.ໃນເດືອນມັງກອນ 2017, ກະຊວງປທສໄດ້ມີການປັບປຸງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.ພວກເຮົາມີແຜນພັດທະນາ 5 ປີ (2016-2020), ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງຂະແໜງ ປທສ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)ທີ່ເປັນເຂັມທິດເຍືອງທາງໃຫ້ພວກເຮົາໃນການພັດທະນາຂະແໜງການໄປເທື່ອລະກ້າວໂດຍບັນດາແຜນການແມ່ນໄດ້ຖຶກດັດປັບອີງຕາມຄວາມແທດເໝາະແລະຄວາມສາມາດຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

-ການສ້າງນິຕິກຳສຳລັບ ຂະແໜງ ປທສ ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍປັດໃຈ, ໃນນັ້ນ ກໍລວມມີ ການສຶກສາ ບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສາກົນ ແລະ ປະເທດອ້ອມຂ້າງ ໂດຍມີການດັດປັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ບ້ານເຮົາ ເປັນຫຼັກ ແລະ ມີແຜນຈະສ້າງນິຕິກຳໃໝ່ , ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໄວຂອງວຽກງານ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນດ້ານໄອຊີທີ ທີ່ມີການສ້າງນະວັດຕະກຳ ແລະ ກົນໄກໃໝ່ໆ ຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆ.

 • ການຄຸ້ມຄອງສື່ສັງຄົມອອນໄລ໌ ຜ່ານມາເຫັນວ່າ ມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ຊື່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຍັງບໍ່ສາມາດສະກັດກັ້ນ ເວັບໄຊ ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນໄພຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ໂຈມຕີລະບອບຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ທາງກະຊວງ ມີທິດປັບປຸງແນວໃດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ?

ຕອບ: ໃນຂະແໜງການ ICT ກໍເປັນສິ່ງໃໝ່ສຳລັບພວກຂ້າພະເຈົ້າແລະມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາສຳລັບທຸກຄົນ. ການສື່ສານທາງອິນເຕີເນັດກໍຄືການສື່ສານຜ່ານສັງຄົມອອນໄລ໌ ໂດຍຄຸນລັກສະນະຂອງການສື່ສານປະເພດນີ້ແມ່ນເປັນການສື່ສານຜ່ານເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ຕ່າງຈາກການສື່ສານລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນ,ເປັນການສື່ສານທີ່ໃຜໆກໍສາມາດເຫັນນຳໄດ້ແຕ່ບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຢາກສື່ສານແລະພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້,ຂໍ້ມູນທີ່ສື່ສານອອກໄປແມ່ນສາມາດຄົ້ນຄືນມາໄດ້ແລະແຜ່ກະຈາຍໄປຕໍ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບເກີນກວ່າທີ່ຜູ້ສື່ສານອອກໄປຈະຮູ້ໄດ້. ຜູ້ຊົມໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນໄວໜຸ່ມ,ຜູ້ຊົມໃຊ້ບາງຄົນອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກປົກປ້ອງຕົນເອງແລະອາດຈະຍັງບໍ່ທັນຄິດຖີ່ຖ້ວນກ່ອນທີ່ຈະລົງຂໍ້ມູນຫຍັງລົງໄປວ່າຖືກຕ້ອງຫຼືຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຜູ້ອື່ນບໍ່.

-ດັ່ງ​ນັ້ນກະ​ຊວງປ​ທ​ສພວກເຮົາເລັງເຫັນໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທ້າຍຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວທິດປັບປຸງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວປະກອບມີ (1) ສົ່ງເສີມການສ້າງຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ແລະເຜີຍແຜ່ຕໍ່ເຊັ່ນ: ສ້າງພະນັກງານLaoCERTໃຫ້ເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; (2) ສ້າງນິຕິກຳແລະບັນດາເອກະສານແນາະນຳຕ່າງໆເປັນບ່ອນອີງເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ; (3)ຮ່ວມກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຕ້ານ, ຕອບໂຕ້ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ສິ່ງທີ່ເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເຊັ່ນການຮ່ວມກັບສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວລົງເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆ; (4) ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສັງຄົມຜ່ານທາງ Lao ICT Magazine, Facebook Page ຂອງLaoCERT, ໃຫ້ຂໍ້ມູນທາງ website ຂອງສູນLaoCERT, ການສ້າງແຜນ poster ເພື່ອແຈກຍາຍຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ;

-ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງໄດ້ມີການປະສານງານແລະຖອດຖອນບົດຮຽນນຳບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດເພື່ອເອົາມາສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເອົາມາປັບເຂົ້ານຳໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕາມສະພາບການຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ , ການສົ່ງເສີມໃຫ້ໄວໜຸ່ມແລະແມ່ຍິງເປັນຫຼັກໃນການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມ online ໄປໃນທາງທີ່ສ້າງສັນຂອງອົງການ UNESCAP-APCICT.

 • ສັນຍານ (ອີນເຕີເນັດຜ່ານ) ໂທລະສັບມືຖື ລະບົບ 3G ແລະ 4G ບ້ານເຮົາຊ້າຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ປະເທດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວໄປນຳໃຊ້ລະບົບຂອງເພື່ອນບ້ານ, ສາເຫດ ເປັນຍ້ອນຫຍັງ? ໃນຕໍ່ໜ້າ ທາງກະຊວງ ມີທິດຈະແກ້ໄຂແນວໃດ?

ຕອບ: ກ່ອນອື່ນຂໍອະທິບາຍໃຫ້ ບັນດາທ່ານເຂົ້າໃຈສະພາບລວມການນໍາໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສະພາບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ປະເທດ ອ້ອມຂ້າງດັ່ງນີ້:

 • ປັດຈຸບັນສະພາບການນໍາໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ ພາຍໃນ ປະເທດລາວ ການເຂົ້າຫາເນື້ອຫາສາລະ ທີ່ເປັນຂອງລາວ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນສູນຂໍ້ມູນ (ດາຕາເຊັນເຕີ) ພາຍໃນປະເທດນັ້ນ ແມ່ນຍັງໜ້ອຍຫຼາຍ.  ສ່ວນໃຫຍ່ການຊົມໃຊ້ ຫຼາຍກວ່າ 90% ແມ່ນນຳໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອເຂົ້າຫາ ເນື້ອຫາສາລະ ແລະ ຊອບແວ ທີ່ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສັນຍານອິນເຕີເນັດດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງແລ່ນອອກໄປ ສູ່ສູນຂໍ້ມູນ (ດາຕາເຊັນເຕີ) ທີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມີຄວາມຈຳກັດດ້ານ ບໍລິມາດການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ອິນເຕີເນັດຈາກຕ່າງປະເທດສູງ.  ນີ້ແມ່ນສາຍເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ບໍລິການ ສັນຍານ ອີນເຕີເນັດຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ລະບົບ 3G ແລະ 4G ຢູ່ລາວ ຍັງບໍ່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົ່າທີ່ຄວນ  ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັບ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ, ທີ່ມີການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດເພື່ອເຂົ້າຫາເນື້ອຫາສາລະສ່ວນໃຫຍ່ ຈາກພາຍໃນ ປະເທດ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດສະໜອງອິນເຕີເນັດທີ່ມີຄວາມໄວ ແລະ ໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າກ່ວາ (ເພາະບໍ່ໄດ້ຊື້ອິນເຕີເນັດຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄືກັບ ປະເທດເຮົາ).
 • ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ ທາງ ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການຕິດຕັ້ງ ລະບົບສູນກາງອິນເຕີເນັດພາຍໃນ (National Internet Exchange)ເພື່ອເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ບັນດາຜູ້ໃຫ້ ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາ ສູນຂໍ້ມູນ (ດາຕາເຊັນເຕີ) ພາຍໃນ ປະເທດ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຮັບ-ສົ່ງ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນທີ່ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ມີຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມປອດໄພສູງຂຶ້ນ. ພ້ອມນັ້ນ, ທາງ ກະຊວງ ປທສ ກໍມີ ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນບ່ອນຮອງຮັບຝາກ ບັນດາເວັບໄຊ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ສຳລັບພາກລັດ ທີ່ ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບ ລະບົບສູນກາງອິນເຕີເນັດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ສາມາດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂອງພາກລັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ.
 • ສຳລັບໄລຍະຍາວ ທາງກະຊວງ ກໍໄດ້ມີການລະດົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊ່ວຍສ້າງເນື້ອຫາສາລະ ແລະ ຊອບແວ ທີ່ເປັນຂອງຄົນລາວ ແລະ ເກັບໄວ້ສູນຂໍ້ມູນພາຍໃນປະເທດ ໂດຍຜ່ານມາທາງກະຊວງ ກໍໄດ້ ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ໃຫ້ ມີການສ້າງເນື້ອຫາສາລະ ແລະ ຊອບແວຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ງານປະກວດ Lao ICT Award ແລະ ອື່ນໆ.

 • ການຄ້າທາງອອນໄລ໌(ecommerce) ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວ, ແຕ່ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ໄດ້ເສຍພາສີອາກອນໃຫ້ລັດ, ຕໍ່ບັນຫານີ້ ກະຊວງ ປທສ ຈະມີວິທີການຄຸ້ຄອງແນວໃດ? ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລັດເສຍຜົນປະໂຫຍດ?

ຕອບ:  ການຄຸ້ມຄອງການຄ້າຂາຍທາງອອນໄລ໌ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ອີຄອມເມີສ ນີ້ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ອາດຈະຕິດພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກະຊວງ ອຸສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານ ເຊິ່ງຈະເວົ້າເຖີງການ ອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທະບຽນ, ທະນະຄານກາງ ອາດຈະຮັບຜິດຊອບເລື່ອງການ ຄຸ້ມຄອງການໂອນຈ່າຍ-ຮັບເງີນຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງການເງີນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງການຄຸ້ມຄອງການເກັບພາສີ ແລະ ອາກອນ, ສ່ວນ ກະຊວງ ປທສ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ເລື່ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານອິນເຕີເນັດ, ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງເອເລັກໂຕຣນິກ(Certificate Authority – CA)ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນໃນລະຫວ່າງການເຮັດທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນລະຫວ່າງເດືອນກັນຍາ 2017 ຜ່ານມານີ້ ທາງ ກະຊວງ ປທສ ພວກເຮົາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ້ເຊີນ ຕົວແທນຈາກ ກະຊວງດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອປຶກສາຫາລືແນວທາງການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຄ້າທາງອອນໄລ໌ ແນໃສ່ ຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງການຄ້າທາງອອນໄລ໌ກັບສາກົນໃນອະນາຄົດ,ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ພ້ອມທັງໃຫ້ສາມາດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານຂອງລັດໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍວາງ 3 ຄາດໝາຍຄື:

 1. ຜັກດັນການພັດທະນາລະບົບເຊື່ອມໂຍງໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອີນເຕີເນັດ ເພື່ອເປັນແຮງຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດດີຈີຕອນທີ່ລວມເອົາe-commerce ເຊັ່ນ : ການສົ່ງເສີ່ມການນຳໃຊ້ໄອຊີທີ ໃນການບໍລິການ , ສົ່ງເສີມການຄ້າ , ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການເປີດຕະຫຼາດໃຫ້ກວ້າງອອກໄປ ຜ່ານເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານອີນເຕີເນັດ.
 2. ສົ່ງເສີ່ມການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ໄອຊີທີ ໃນການບໍລິການຂອງພາກລັດ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກໍຄືການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບການບໍລິການຂອງພາກລັດ ເຊັ່ນ : ການເສຍພາສີ ,​ການຈົດທະບຽນການຄ້າ ແລະ ການຊຳລະອາກອນ.
 3. ການສົ່ງເສີ່ມການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມຕ່າງໆເຊັ່ນ:​ສ້າງລະບົບສາຍສົ່ງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນອີນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງກັບ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສ້າງສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພີວເຕີ (​LaoCERT) ເພື່ອເປັນຈຸດປະສານງານທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ກະກຽມສ້າງສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ, ສູນຮັບຮອງເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອຮອງຮັບ ແລະ ຮັບປະກັນການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ທຸລະກຳການເງີນດີຈີຕອນ.

 (ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 136 ເດືອນພະຈິກ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Industrialize and modernize

the Lao post and telecommunications system…

Mr. Bounsaleumxay Khennavong, Deputy Minister of Post and Telecommunications, recently granted our magazine an opportunity to interview him about the Ministry’s Vision 2030, challenges which need to be resolved,and answers to the public regarding their complaints about  slowinternet speeds, including ways to improve this issue.

 1. According to Vision 2030, and the 10-year Post and Telecommunications Development Strategy (2016–2025), what appear to be the Ministry’s main challenges?

 

Answer: Our Ministry of Post and Telecommunication has laid out Vision 2030 in compliance with the Party’s 10th resolution on socio-economic development. We also translated that vision into seven strategies to be achieved by 2025. Such strategies were then translated further into the Ministry’s 5-year Development Plan (2016–2020) which we are currently implementing. Several projects and schemes have been created to be achieved as set out within the above-mentioned plan and vision.

 

Throughout the implementation, many challenges were identified, especially those related to the rapid change of technology, utilities, the understanding and demands of users, and financial and human resource shortagesfor the development and management of the sector. In these, the most challenging issues refer to the development of safe infrastructure, laws, and the knowledge and capacities of staff involved in the development and management of the sector in order to keep up with the changing pace of technology. Moreover, such challenges also derive from the efforts of the Lao PDR to fulfill its commitmentsunder international treaties, i.e. to strive for technological certification based on international standards, which requires some expenditure for the system adjustment. We cannot always compare ourselves with the developed countries with their huge numbers of investors, new users, existing users, and human resources, for instance, theirability to replace IPv4 with IPv6 technology. Another example refers to the adoption of the Internet of Things (IoT) Technology by many countries nowadays. The Lao PDR also recognizes the significance of such technology, but we need to work on what is most urgent and important for us at the moment, such as the establishment of data centers, cloud computing, etc.

 

Laos’ landlocked geographic location, culture, and a language that is similar to its neighboring countries, as well as a small population or small number of users (making the country a tiny market), makes it challenging for Laos to develop the post and telecommunications sector, especially domestic ICT which has not been well developed. In addition, the promotion and development of data in the Lao language is still limited.

 

 1. Previously, how many laws has the Ministry created and what positive impact have they had?

 

Answer: Over the past several years, the Ministry of Post and Telecommunications has created and amended more than 70 laws and judicial acts which comprise laws, decrees, and agreements to manage and adjust the ICT work at a macro level. In January 2017, the Ministry amended the Decree on the Organization and Activity of the Ministry of Post and Telecommunications. The 5-year Development Plan (2016–2020), Vision 2030, and 10-year Post and Telecommunications Strategic Development (2016–2025) serve as a compass for guiding our efforts in gradually developing the sector. Several plans have been adjusted to more exactly match the actual situation in each period.

 

 • Legislation depends on numerous factors, including the study of relevant laws from foreign and neighboring countries. Each new law will then be created and customized,mainly in accordance with developments and the legal situation in Laos. Currently, there is a plan to create new laws and amend existing laws to correspond and keep up with the rapid rate of change, especially in the area of ICT which sees constant innovation and the development of new mechanisms.

 

 1. It is still a challenge to manage online media, as can be seen clearly where the effects of foreign websites that were proven to be a threat to our society and political system have not been fully prevented. On this issue, how will the Ministry ensure information, telecommunications, and Internet safety for the Lao PDR?

 

 • ICT is still considered a new thing to us and it keeps changing all the times. Online communication, particularly via social media, is carried out by a variety of communication devices, which is different from P2P exchanges. This type of contact can be seen by anyone and, because of that, is more likely to be misunderstood and misinterpreted. When information is uploaded, it cannot be retrieved. It will spread out widely through various forms,far more than anyone could ever have imagined. Most users are from the younger generation and somehow they still seem to lack the knowledge of how to protect themselves and the discretion to verify whether the information they post is correct and harmless or not.

 

 • The Ministry of Post and Telecommunications, therefore, recognizes the challenges and has tried to come up with improved methods to ensure information, telecommunications, and Internet security for the Lao PDR. Such methods include: (1) promoting capacity and knowledge building, for example for staff at LaoCERT, and have them disseminate relevant documents to related parties; (2) creating laws and guidelines as a reference, for instance,the Law on Prevention of and Combating Cybercrime; (3) collaborating with concerned sectors in initiating activities in boosting understanding related to the prevention of, response to, and combating social problems, namely to cooperate with the Lao People’s Revolutionary Youth Union in educating young students at different schools; (4) educating the public through the Lao ICT Magazine and Facebook Page of LaoCERT, providing information on the LaoCERT website, and distributing posters at different locations.

 

 • Apart from all these, we also coordinate and exchange knowledge with foreign partners to seek any possibility to adapt such knowledge gained and apply itto Laos, based on the actual situation in each period. UNESCAP-APCICT has been promoting mainly young and female online users to ensure they make creative use of such social media.

 

 1. We have been experiencing slow mobile (Internet) connection via 3G and 4G signals compared to our neighboring countries. This is another reason local consumers choose to use servicesfrom neighboring countries. What is the cause of such slowness? What will the Ministry do to deal with this problem in the future?

 

Answer:before answering this question, please allow me to explain some overall details about Internet usage in Laos and how it is different from other countries around us:

 

 • Currently, very few Lao Internet users access Lao news and information as there is limited data collected at the domestic data center. Over 90% of surfers use the Internet to search for contents and software from foreign servers. With this, the Internet signal has to transmit data to foreign data centers which might impose limitations in terms of international connection services and high-cost Internet fees. These are the main causes for the slowness of 3G and 4G connections in Laos which have not yet been operating at their appropriate quality level. This is unlike the situation for our neighbors, such as Vietnam and Thailand, where most users access domestic information. Therefore, they are able to offer a much faster Internet service at a lower price,in part because they do not have to pay foreign Internet fees like we do.

 

 • For the initial solution, the Ministry of Post and Telecommunications assigned the National Internet Center to conduct a more thorough study and install the National Internet Exchange as a connection point between Internet service providers in the Lao PDR and foreign data centers. This aims at speeding up and increasing safety in exchanging and accessing information from foreign servers. In addition, the Ministry also established the National Data Center as a place for storing websites and public sector data that connect with the central Internet system. This is to ensure effective access to public information for Internet users.

 

 • For the long term, the Ministry has mobilized and encouraged all parties involved to create more Lao content and software to be stored within the domestic data center. The Ministry has already organized several activities to promote the creation of such content and software, the Lao ICT Award Contest being just one example.

 

 1. Although e-commerce is expanding, such servicesare not properly registered, hence they do not pay taxes. How will the Ministry of Post and Telecommunications solve this issue in order to prevent the Government from losing any benefit?

 

Answer: the management of online trade,ore-commerce, involves many sectors, namely the Ministry of Industry and Commerce which is in charge of issuing and registering licenses, the Bank of the Lao PDR which is responsible for electronic financial transactions, the Ministry of Finance which takes charge of tax and customs issues, and the Ministry of Post and Telecommunications which manages the Internet infrastructure, identity verification, and Certificate Authority, as well as ensuring safety for data transmission during electronic transactions. In September 2017, our Ministry organized a meeting and invited representatives from concerned ministries to discuss ways to develop and manage e-commerce in order to ensure fully integrated e-commerce in the future, protect the benefits of users, and allow the Government to collect full revenues by achieving the following three outcomes:

 

 1. Encourage the development of telecommunication and Internet infrastructure in order to push forward the digital economy, including e-commerce; for instance, to promote the application of ICT in services, trade, and business operations to open markets wider through Internet

 

 1. Promote good governance by adopting more ICT in the public service to speed up and modernize the process of facilitating access to information as well as the connection to the public service system, such as tax and customs payments and commercial registration.

 

Promote the development of telecommunications and ICT infrastructure for both the public and private sectors to prepare them for the creation of, for instance, the National Transmission Line System and the National Internet Center to serve as a regional and international connection point, as well as LaoCERT as a focal point for security; prepare to establish the news and information center, and an electronic center to deal with e-commerce and digital financial transactions

Comments