LV-IMEX
Senglao content (728×90)

ຫັນວຽກງານ ປທສ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ…

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານມາ ເຫັນໄດ້ວ່າ ມີຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະ ກໍແມ່ນສະພາບການປ່ຽນແປງໄວຂອງເຕັກໂນໂລຊີ, ການນໍາໃຊ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ພ້ອມທັງການຂາດທ່າແຮງທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ພຽງພໍໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຂະແໜງການ. ໃນນີ້, ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂີດຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃນການພັດທະນາ-ຄຸ້ມຄອງ ທີ່ຕ້ອງທັນກັບເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.  ດັ່ງ​ນັ້ນກະ​ຊວງປ​ທ​ສພວກເຮົາເລັງເຫັນໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທ້າຍຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວທິດປັບປຸງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວປະກອບມີ (1) ສົ່ງເສີມການສ້າງຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ແລະເຜີຍແຜ່ຕໍ່ເຊັ່ນ:….. (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 136 ເດືອນພະຈິກ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Industrialize and modernize

the Lao post and telecommunications system…

Throughout the implementation, many challenges were identified, especially those related to the rapid change of technology, utilities, the understanding and demands of users, and financial and human resource shortagesfor the development and management of the sector. In these, the most challenging issues refer to the development of safe infrastructure, laws, and the knowledge and capacities of staff involved in the development and management of the sector in order to keep up with the changing pace of technology

Comments