LV-IMEX
Senglao content (728×90)

ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກສະບັບໃໝ່ ລະບຸວ່າ: ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນລະດັບສູງ ສ່ວນມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ ເປັນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີຄວາມຮັ່ງມີທີ່ກ້າວໜ້າ

 

 

 

ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກສະບັບໃໝ່ ລະບຸວ່າ: ສປປ ລາວ ແລະ ປານົວນິວກີນີ ທີ່ຍັງມີຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນະລະດັບສູງ, ຄວນສູ້ຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄວກວ່າເກົ່າ ດ້ວຍການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ສົ່ງເສີມການແຈກຢາຍທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມເສີມຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງສັງຄົມ.

ໃນບົດລາຍງານໄດ້ນໍາໃຊ້ການຈັດ ປະເທດເປັນຫ້າກຸ່ມ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ ສະເພາະສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມເຊັ່ນ: ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ ເປັນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີຄວາມຮັ່ງມີທີ່ກ້າວໜ້າ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ເປັນກຸ່ມປະເທດທີ່ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກໄປສູ່ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ພີລິບປິນ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ຖືວ່າເປັນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີລະດັບຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່າ, ແຕ່ກໍຍັງມີຊົນຊັ້ນລະດັບປານກາງ ຈໍານວນໜ້ອຍ, ພວກເຂົາຄວນໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ການປັບປຸງຄວາມຄ່ອງຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເຊື່ອມສານແຜນງານປ້ອງກັນສັງຄົມ. ບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມຊັກຊ້າເຊັ່ນ: ສປປ ລາວ ແລະ ປານົວນິວກີນີ ທີ່ຍັງມີຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນລະດັບສູງ. ສ່ວນບັນດາປະເທດໃນເກາະປາຊີຟິກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄວນສຸມນະໂຍບາຍຂອງຕົນໃສ່ການຄົ້ນກາລະໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ເປັນຕົ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການປະມົງ, ສະໜັບສະໜູນໂອກາດຂອງການເຄື່ອນໄຫວແຮງງານ ແລະ ລົງທຶນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄພພິບັດ.

ທ່ານ ນາງ ວິກທໍເຣຍ ກະວາກະວາ ຮອງປະທານທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ກ່າວວ່າ: ມັນແມ່ນການບັນລຸຜົນສໍາເລັດທີ່ເປັນປະຫວັດສາດ, ຊຶ່ງປະຊາກອນເກືອບໜຶ່ງຕື້ຄົນຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກໄດ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງພາຍໄລຍະເວລາອາຍຸຄົນ ຮຸ້ນດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານ ສູເດຍ ຊັດເຕີ ຫົວໜ້ານັກເສດຖະກິດ ຂອງທະນາຄານໂລກປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ກ່າວວ່າ: ວາລະດ້ານນະໂຍບາຍເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກ້ວາງຂວາງສາມາດປະກອບເປັນສັນຍານທາງດ້ານ ສັງຄົມໃໝ່ສໍາລັບລັດຖະບານໃນທົ່ວພາກພື້ນ. ອົງປະກອບຂອງມັນຈະແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະລະດັບເສດຖະກິດ ພ້ອມທັງມີຄວາມຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ລະດົມລາຍຮັບຢ່າງມີສິດເສລີພາບ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.

 

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

Comments