LV-IMEX
Senglao content (728×90)

ການປະຕິບັດງົບປະມານ 6ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 (ຕໍ່)

 

  • ສະເພາະການຈັດຕັ້ງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ມີການໄລ່ລຽງກັບບັນດາແຂວງ ຊຶ່ງສາມາດສັງລວມບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຈໍານວນໜື່ງ ເຊັ່ນ:
  • ເວົ້າລວມແລ້ວ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີສົມຄວນ.
  • ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍຂອງບັນດາແຂວງ ຍັງບໍ່ທັນໄປຕາມບຸລິມະສິດ ແລະ ບາງແຂວງກໍຈ່າຍບາງຮ່ວງລາຍຈ່າຍເກີນແຜນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍເງິນລົງທຶນ 10 ແຂວງ ຈ່າຍເກີນແຜນ 6 ເດືອນ ປະມານ 25 ຕຶ້ກີບ;
  • ບັນດາແຂວງເກືອບທັງໝົດ (ຍົກເວັ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈໍາປາສັກ) ແມ່ນເປັນແຂວງທີ່ມີລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍ, ຍັງລໍຖ້າການດຸນດ່ຽງຂອງສູນກາງເພື່ອປະຕິບັດ, ລາຍຮັບທີ່ທ້ອງຖິ່ນເກັບໄດ້ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຈ່າຍເຂົ້າໃນວຽກອື່ນ ບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການນໍາໃຊ້ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນເອງເພື່ອມາປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນເທົ່າທີ່ຄວນ. (ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 55/ນຍ)

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 136 ເດືອນພະຈິກ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Comments