Senglao content (728×90)

ການປະຕິບັດງົບປະມານ 6ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 (ຕໍ່)

 • ສະເພາະການຈັດຕັ້ງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ມີການໄລ່ລຽງກັບບັນດາແຂວງ ຊຶ່ງສາມາດສັງລວມບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຈໍານວນໜື່ງ ເຊັ່ນ:
 • ເວົ້າລວມແລ້ວ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີສົມຄວນ.
 • ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍຂອງບັນດາແຂວງ ຍັງບໍ່ທັນໄປຕາມບຸລິມະສິດ ແລະ ບາງແຂວງກໍຈ່າຍບາງຮ່ວງລາຍຈ່າຍເກີນແຜນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍເງິນລົງທຶນ 10 ແຂວງ ຈ່າຍເກີນແຜນ 6 ເດືອນ ປະມານ 25 ຕຶ້ກີບ;
 • ບັນດາແຂວງເກືອບທັງໝົດ (ຍົກເວັ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈໍາປາສັກ) ແມ່ນເປັນແຂວງທີ່ມີລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍ, ຍັງລໍຖ້າການດຸນດ່ຽງຂອງສູນກາງເພື່ອປະຕິບັດ, ລາຍຮັບທີ່ທ້ອງຖິ່ນເກັບໄດ້ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຈ່າຍເຂົ້າໃນວຽກອື່ນ ບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການນໍາໃຊ້ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນເອງເພື່ອມາປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນເທົ່າທີ່ຄວນ. (ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 55/ນຍ)
 • ອີງຕາມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຄາດຄະເນການຈັດເກັບລາຍຮັບໝົດປີ 2017 ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຈະໄດ້ພຽງ 91% ຂອງແຜນການປີ, ແຕ່ໃນນີ້: ມີພຽງ 5 ແຂວງທີ່ຄາດວ່າຈະມີລາຍຮັບເກີນແຜນ; ສ່ວນ 13 ແຂວງ ຄາດວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນປະມານ: 400 ຕື້ກວ່າກີບ; ຖ້າແຂວງບໍ່ຕັດລາຍຈ່າຍຂອງຕົນລົງ ສູນກາງຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກແຫຼ່ງດຸ່ນດ່ຽງເພີ່ມໃຫ້ແຂວງ ໃນຈໍານວນທີ່ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ຕາມແຜນ.

ສ່ວນການຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດໝົດປີ 2017 ນັ້ນທ່ານ ຮອງນາຍົກໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ:

 • ຕາມການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນເຫັນວ່າໝົດປີ 2017 ຈະສາມາດສູ້ຊົນປະຕິບັດລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໄດ້ດັ່ງນີ້:
 • ດ້ານລາຍຮັບ: ລາຍຮັບທັງໝົດຄາດຄະເນຈະໄດ້ຮັບປະມານ 489 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98,1% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັ້ນ: ລາຍຮັບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 103% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລາຍຮັບພາຍໃນ 20.923 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 97,5% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້ ແຕ່ລະຂະແໜງລາຍຮັບມີຄື:
 • ສ່ວຍສາອາກອນ ຄາດຄະເນຈະໄດ້ 95% ຂອງແຜນການປີ, ພາສີ ຈະໃຫ້ໄດ້ 100%, ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ 103%, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 95% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ 49,22 ຕື້ກີບ.
 • ດ້ານລາຍຈ່າຍ: ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຄາດຄະເນປະມານ 508 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 97,24% ຂອງແຜນການປີ.
 • ດ້ານການດຸນດ່ຽງ: ຄາດຄະເນການຂາດດຸນຈະມີຈໍານວນ 019 ຕື້ກີບ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 6,18% ຂອງ GDP (ຫຼືຫຼຸດລົງ 0,34% ຈາກອັດຕາການຂາດດຸນປີ 2017 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ 6,52% ຂອງ GDP).

     ນອກຈາກຕົວເລກການຂາດດຸນໝົດປີຈໍານວນ 8.019 ຕື້ກີບ ຂ້າງເທິງແລ້ວ, ຍັງຕ້ອງການງົບປະມານເພື່ອຊໍາລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຕົ້ນທຶນພັນທະບັດ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຫຼ່ງດຸ່ນດ່ຽງຕື່ມອີກ ຈໍານວນ 6.216 ຕື້ກີບ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຈ່າຍທັງໝົດປີ 2017 ຈໍານວນ 14.235 ຕື້ກີບ (8.019 ຕື້ກີບ + 6.216 ຕື້ກີບ).

 • ຄາດຄະເນການລະດົມທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອມາດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານທັງໝົດປີ 2017 ມີດັ່ງນີ້:
 • ລະດົມຈາກແຫຼ່ງທຶນຕ່າງປະເທດ 9.178,5 ຕື້ກີບ

+ ກູ້ຢືມເປັນໂຄງການ (ODA)                5.600 ຕື້ກີບ

+ ກູ້ຢືມເພື່ອມາດຸ່ນດ່ຽງ (ການອອກພັນທະບັດ ຕປທ)      3.200 ຕື້ກີບ

+ ກູ້ຢືມດຸ່ນດ່ຽງມະຫາພາກ                   378,5 ຕື້ກີບ

 • ລະດົມຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ດ້ວຍການອອກພັນທະບັດຄັງເງິນ ແລະ ອື່ນໆ 057 ຕື້ກີບ

ທັງໝົດນັ້ນຄືຂໍ້ມູນທີ່ຢາກໃຫ້ນັກທຸລະກິດພວກເຮົາກໍາໄດ້.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 136 ເດືອນພະຈິກ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Budget for the 1st half of 2017 and expectations for the end of the year

 • The State Budget for the 1st half of 2017 exclusively at local levels and the Ministry of Finance (MoF) have been calculated for the various provinces and some of the most prominent problems and challenges can be summarized as follows:
 • Overall, local administrations have paid close attention to implementing the budget plans assigned to them to a high level of responsibility and this has yielded considerable results.
 • Provincial spending remains inconsistent from the priorities specified and certain provinces have spent in excess of their approved plans. Ten provinces have overspent during the 1st half of the year, amounting to a total of 25 billion kip.
 • All provinces except for Vientiane Capital and Champasak Province achieved revenues insufficient to pay the salaries and allowances of civil servants and are still waiting for their budgets to be balanced by central level administration. Local level income is mostly spent on other tasks and insufficient attention is being paid by local level administrations to use their revenues to pay for the salaries of civil servants (pursuant to Order 55/PM of the Prime Minister).
 • Based on initial data, the annual income forecast for local levels is only 91% of the planned amount. Only five provinces are expected to achieve revenues in excess of their targets while the remaining thirteen provinces are expected to miss their targets by over 400 billion kip. If these provinces are unable to reduce their spending, the central level administration shall have to seek additional sources of capital to make up for the offset and achieve a budget balance in the provinces which are failing to keep their spending in line with the plan.

On the 2017 State Budget expectations, the Deputy Prime Minister emphasizes the following:

 • According to the initial forecasts, total income and spending for 2017 can be managed as follows:
 • Income: Total income is expected to reach 23,489 billion kip, equal to 98.1% of the plan for the whole year. Of this, aid is expected to reach 103% of the annual target while domestic income is expected to reach 20,923 billion kip, equal to 97.5% of the plan for the whole year, broken down as follows:
 • Tax revenues are expected to reach 95% of the plan for the whole year, customs duties are expected to reach 100%, the development of state enterprises and insurance 103%, state asset management 95%, and other revenues 49.22 billion kip.

 

 • Spending: Total spending is expected to reach 31,508 billion kip, equal to 24% of the plan for the whole year.
 • Budget balance: Budget deficit is expected to reach 8,019 billion kip equal to 18% of GDP (making for a reduction of 0.34% in the 2017 budget deficit approved by the NA, which was 6.52% of GDP).

In addition to the abovementioned 8,019 billion kip budget deficit, a budget is needed to pay domestic and foreign loan principals and bonds, which will deepen the budget deficit by a further 6,216 billion kip. If the two figures are put together, a total of 14,235 billion kip (8,019 billion kip + 6,216 billion kip) will need to be spent.

 • The domestic and foreign capital to be raised to balance the total budget for 2017 is as follows:
 • Foreign capital to be raised: 9,178.5 billion kip

+ Official development assistance (ODA) for project loans: 5,600 billion kip

+ Borrowing to balance the budget (issuance of foreign bonds): 3,200 billion kip

+ Borrowing to balance the budget at macro-level: 378.5 billion kip

 • Capital raised from domestic sources through the issuance of Treasury Bonds and other bonds/sources: 5,057 billion kip

Businesspeople should hereby be informed in full of the information above.

 

 

Comments