Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ແຜນເງິນຕາປີ 2018

ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ທີ່ຜ່ານມາໂດຍຕາງໜ້າລັດຖະບານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານສະພາບພົ້ນເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການເງິນຕາປະຈໍາປີ 2018

ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດທາງວາລະສານຂອງພວກເຮົາ ຂໍນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາປີ 2018 ໃນບາງຈຸດດັ່ງນີ້:

ປີ 2018 ເປັນໄລຍະກາງສະໄໝໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ X ຂອງພັກກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີຄັ້ງທີ VIII, ດັ່ງນັ້ນ ທຫລ ຈຶ່ງສືບຕໍ່ກໍານົດແຜນການປີ 2018 ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທີ 014/ສພຊ; ລົງວັນທີ 24/11/2016 ດັ່ງມີລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
  • ດ້ານມະຫາພາກ
 • ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃຫ້ໄປຕາມແຜນກໍານົດ;
 • ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າກວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ ແລະ ເໜັງຕີງຢູ່ໃນກອບ 5% ທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫຼັກ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 5ເດືອນ ແລະ ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ M2 ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 25% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. ອັດຕາດັ່ງກ່າວໄລຍະ 3-4 ປີຂ້າງໜ້າຈະມີການຂື້ນລົງຕາມສະພາບການຕົວຈິງຂອງເງຶ່ອນໄຂເສດຖະກິດແຕ່ໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວແມ່ນຮັກສາໄວ້ ໂດຍສະເລ່ຍ ກໍ່ຮັກສາໄວ້ບໍ່ເກີນ 24%ຕາມທີ່ສະພາຮັບຮອງ.
  • ດ້ານຈຸລະພາກ
 • ສູ້ຊົນລະດົມເງິນຝາກໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ, ເຮັດໃຫ້ຍອດເງິນຝາກທະນາຄານທຸລະກິດເທົ່າກັບ 66% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2018;
 • ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ຍອດສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຢູ່ໃນລະດັບ 55% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2018, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສິນເຊື່ອ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີ້ NPL ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 3% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ.

ໃນສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງສາກົນທີ່ຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມຜັນຜວນ ແລະ ສົມທົບກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການເງິນພາຍໃນປະເທດ, ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ທຫລ ຈະສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງປີຜ່ານມາ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ຈະກໍານົດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແທດກັບຕົວຈິງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ

ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ, ທຫລ ຈະປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ທຫລ ຈະສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງ ທຫລ, ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ດັດປັບເມື່ອເຫັນວ່າຈໍາເປັນ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານ, ຕະຫຼາດເປີດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ, ຊຸກຍູ້ກະຊວງການເງິນຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດທີ່ີຄວາມຫລາກຫຼາຍ ເພື່ອລະດົມທຶນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ; ຈະສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງການກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. ໃນນັ້ນ, ຈະປັບປຸງຖານອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ຂອງ ທຫລ.

 • ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສືບຕໍ່ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງ, ສືບຕໍ່ກໍານົດຂອບເຂດການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອເຫັນວ່າຈໍາເປັນ ແລະ ບັນຊາອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕະຫຼາດນອກລະບົບຢ່າງຂາດຕົວ, ພັດທະນາເຄື່ອງມືອານຸພັນທາງການເງິນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ.

 • ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບ ແລະ ຊໍາລະສະສາງໂດຍບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ.(ອ່ານຕໍ່ສະບັບໜ້າ)

(ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 139 ເດືອນກຸມພາ  2018 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

 2018 Monetary Plan

At the 4th Ordinary Session of the 8th Legislature of the National Assembly (NA), representatives from the government and Bank of the Lao PDR (BOL) presented an outstanding report for the implementation of the monetary plan for the first and last six months of 2017 and laid out the directions of the 2018 monetary plan to keep businesspeople informed. In this article, Target magazine gives a presentation of certain points of the implementation plan for the 2018 monetary plan:

2018 represents the mid-term of the adoption of the Resolutions of the 10th Party Congress and the 8th Five-Year Socio-Economic Development Plan so the BOL is continuing to issue specifications for the 2018 plan in accordance with Resolutions 014/NA, dated 24 November 2016, of the NA session, detailed as follows:

 1. Targets to aim for

 1.1 At a macroeconomic level

 • Contribute to and support economic expansion in accordance with the specified plans;
 • Ensure the steadfast stability of the national currency, keep inflation below economic growth, keep exchange rates steady and normal, not fluctuating more than 5% against the main world currencies, ensure that foreign currency reserves are sufficient to cover imports for a period of five months, and maintain control of the M2 money supply so that it rises no more than 25% on the previous year. Over the next three to four years, this rate will go up and down according to economic conditions but it must be kept to an average of no more than 24% as approved by the NA.

1.2 At a microeconomic level

 • Aim to raise and increase deposits to achieve commercial bank deposits of 66% of GDP by the end of 2018.
 • Support commercial banks to release credit to effective projects to achieve a total lending by commercial banks of 55% of GDP by the end of 2018. Improve the quality of credit and keep the ratios of non-performing loans (NPLs) to no more than 3% of the total credit.

The international economic-financial climate remains unpredictable and adds to our domestic challenges. In order to achieve these aims, the BOL shall continue to resolve outstanding issues which have festered over recent years, to implement existing policies, mechanisms, and measures, and to issue additional specifications in line with true circumstances, as follows:

 1. Maintaining stability of the national currency

In order to continue to maintain stability of the national currency, the BOL shall implement the following monetary and currency exchange policies:

2.1 Monetary policies

The BOL shall continue to use interest rates as its foundation and use reserve requirements, adjusting them as necessary, support the inter-bank market and financial markets to open up confidently and efficiently, support the Ministry of Finance (MoF) to issue a wide variety of bonds to raise additional capital, and continue to regulate the interest rates of commercial banks, which will also require adjusting the interest rates on BOL deposits and loans.

2.2 Currency exchange policies

The BOL shall specify exchange rates as a reference, continue to specify the limits within which exchange rates may fluctuate as deemed necessary and keep absolute control over black market currency exchanges, and develop derivatives to protect against risks concerning currency exchange rates.

2.3 Regulating foreign currencies and promoting the use of the kip and cash-free payment methods

 

 

Comments