Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ກະຊວງການເງິນແຈ້ງການ: ຄວາມເອກະພາບການໃຊ້ພາສາ, ສະກຸນເງິນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຫົວໜ່ວຍຕົວເລກ.

ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ເລື່ອງການນຳໃຊ້ພາສາ, ສະກຸນເງິນຕາ ແລະ ຕົວເລກຈຳນວນເງິນ…

ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນຊີ ການນຳໃຊ້ພາສາ, ສະກຸນເງິນ ແລະ ຕົວເລກຈຳນວນເງິນ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຫ້ອງການກະຊວງຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງໃຫ້ຊາບດັ່ງນີ້:

  1. ບັນດາຫົວໜ່ວຍຖືບັນຊີແຫ່ງລັດ, ຫົວໜ່ວຍບັນຊີວິສາຫະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໃນການບັນທຶກບັນຊີ, ປຶ້ມບັນຊີ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຕ້ອງສະແດງອອກເປັນພາສາລາວ ແລະ ສະກຸນເງິນກີບ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງການເງິນ. ໃນກໍລະນີເອກະສານລາຍງານການເງິນເປັນສະກຸນເງິນຕາ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດຕ້ອງລາຍງານເປັນເງິນກີບ ເປັນພາສາລາວຄວບຄູ່ກັນໄປ.
  2. ສຳລັບທະນາຄານ ສາມາດບັນທຶກບັນຊີ ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຕ້ອງລາຍງານ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ສະກຸນເງິນກີບຕາມການກຳນົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
  3. ຕົວເລກຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີ ໃຫ້ນຳໃຊ້ຕົວເລກອາຣັບ (0,1,2,3…. ແລະ 9), ເຄື່ອງໝາຍຫົວໜ່ວຍຕົວເລກເຊັ່ນ: ພັນ, ລ້ານ, ຕື້, ຂຶ້ນໄປໃຫ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຈໍ້າ ( . ) ແລະ ຈຳນວນເສດສ່ວນ ໃຫ້ນຳໃຊ້ໝາຍຈຸດ ( , ).

Comments