Bike For Her
Senglao content (728×90)

ຄວາມໝາຍສໍາຄັນທາງດ້ານນະໂຍບາຍການຄ້າຕໍ່ກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໂລກ.

ແຜນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 2025 ລວມມີພັນທະຂອງການເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງພາກພື້ນ ແລະ ຂອງໂລກ ເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ຫຼາຍທ່ານຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າ, ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຕິດພັນກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໂລກ ຊຶ່ງ ການບໍລິການ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນປະກອບຕ່າງໆແມ່ນເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງປະເທດໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ອນທີ່ຈະປະກອບເຂົ້າກັນເປັນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງກວມເຖິງ 2/3 ຂອງມູນຄ່າການຄ້າໂລກ.

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 139 ເດືອນກຸມພາ  2018 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Trade Policy Implications of Global Value Chains.

 The AEC Blueprint 2025 includes commitments on deepening regional and global value chains. As you may be aware, international trade nowadays increasingly involves global value chains (GVCs), where services, raw materials, parts, and components are exchanged across different countries where different stages of the production process are located before being incorporated in final products that are shipped to consumers all over the world, accounted for third quarter of the world trade.

Comments