Senglao content (728×90)

ທຄຕລ ພາຍຫຼັງເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຍອດຊັບສິນເພີ່ມຂຶ້ນ 2,2 ເທົ່າຕົວ

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ໃຫ້ ກຽດຕອບສໍາພາດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ ຮຸ້ນຂອງ ທຄຕລ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ທັດ ສະນະວ່າ: ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ! ຕໍ່ກັບຄຳຖາມທີ່ສື່ມວນຊົນ ແລະ ສັງຄົມກຳລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວການບໍລິການທະນາຄານ ແລະ ລາຄາຮຸ້ນຂອງ ທຄຕລ ໃນຕະຫຼາດ
ຫຼັກຊັບລາວຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເຫັນວ່າການໃຫ້ບໍລິການທະນາຄານແກ່ລູກຄ້າແມ່ນຖືເປັນບັນຫາສຳ
ຄັນສຳຫຼັບທຸລະກິດທະນາຄານ. ສະນັ້ນ, ທຄຕລ ຈຶ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາລະບົບບໍລິການ, ພັດທະນາ
ຜະລິດຕະພັນ, ຮູບແບບການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດອອກມາຮັບໃຊ້ລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມ ຕາມພາລະບົດບາດ
ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ; ກໍຄືການປະກອບສ່ວນສ້າງສາພັດທະນາປະ
ເທດຊາດ. ສ່ວນລາຄາຮຸ້ນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວກໍແມ່ນເຄື່ອນໄຫວຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ

ພາຍຫຼັງເປີດການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍຮຸ້ນ ຂອງ ທຄຕລ ໃນລະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ທຄຕລ ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼື ປະສົບຜົນສຳເລັດຄືແນວໃດ?

 • ດ້ານທຸລະກິດ: ໂດຍລວມແລ້ວ, ທຄຕລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານເຊັ່ນ:
  ເອົາໃຈໃສ ປັບປຸງການບໍລິຫານພາຍໃນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໂດຍສະເພາະການເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
  ບໍລິຫານແຕ່ລະຂັ້ນ, ຍົກລະດັບການບໍລິການຄື ການປັບປຸງວັດທະນາທຳການບໍລິການ, ການຍົກລະດັບ
  ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ບໍລິການ, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງ ເອກະລັກສະເພາະຂອງ ທຄຕລ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລິການ
  ທີ່ກ້ວາງຂວາງ, ຄົ້ນຄ້ວາເສີມສ້າງຂະຫຍາຍຜະລິດ ຕະພັນໃໝ່ໆໂດຍສະເພາະຜະລິດຕະພັນທາງອີເລັກ
  ໂຕຼນິກຕ່າງໆ, ໂຄສະນາການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຕາມສື່ຕ່າງໆ, ປັບປຸງ
  ພັດທະນາຍົກລະດັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນ, ພັດທະນາ
  ທຄຕລ ໄປສູ່ຄວາມທັນຍຸກທັນສະໄໝ, ຮ່ວມມື   ແລະເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໃນການບໍລິການດ້ານທະນາຄານ. ເວົ້າລວມແລ້ວ, ທຄຕລ ໄດ້ວາງຍຸດທະສາດຂອງຕົນຕາມທິດທາງທີ່ກຳນົດໄວ້ຄື ໃຫ້ເປັນ Uni
  versal Banking ທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນ ການທະນາຄານທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ
  ຫຼາຍຮູບແບບ. ປັດຈຸບັນ, ທຄຕລ ມີ 19 ສາຂາ, ມີ 65 ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ມີ 15 ຫ້ອງແລກປ່ຽນ.

ເມື່ອທຽບຜົນການດຳເນີນງານພາຍຫຼັງຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວກັບກ່ອນການຈົດ
ທະບຽນເຫັນໄດ້ການຂະຫຍາຍຕົວຊັດເຈນຄືໃນຂໍ້ມູນ 9 ເດືອນ  2014 (ກວດສອບແລ້ວ) ທຽບກັບ
ທ້າຍປີ 2010 : ຍອດຊັບສິນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,2 ເທົ່າຕົວ; ເງິນກູ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,4 ເທົ່າຕົວ; ເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນ
2,4 ເທົ່າຕົວ, ການສ້າງລາຍຮັບສຸດທິໃນທຸລະກິດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,5 ເທົ່າຕົວ.

ທຄຕລ ມີສ່ວນແບ່ງຂອງການຕະຫຼາດເທົ່າໃດ

ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ທຄຕລ ແມ່ນມີສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດທາງທຸລະກິດເປັນສ່ວນໃຫຍ່
ເຊັ່ນ: ໃນໄຕມາດ II, 2014 ຍອດຊັບສິນກວມເອົາ 28% ຂອງຊັບສິນໃນລະບົບທະນາຄານຂອງປະ
ເທດ, ເງິນຝາກກວມ 36,45%, ຍອດສິນເຊື່ອກວມ 24,5%, ຕູ້ ATM ມີ 282 ໜ່ວຍກວມ 33%, ອອກ
ບັດແກ່ລູກຄ້າກວມ 61%, ເຄື່ອງຮູດບັດ (EDC) ກວມເອົາເຖິງ 76%.

ບັນຍາກາດຂອງການແລກປ່ຽນຮຸ້ນໃນປີຜ່ານມາເປັນແນວໃດ?

ປັດຈຸບັນ, ການຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ມີສ່ວນແບ່ງຄື: ລັດຖະບານຖືຢູ່ 70%, ທະນາຄານຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະ
ສາດ 10%, ນັກລົງທຶນພາຍໃນຖືຢູ່ 10% ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຖື 10%. ໂດຍລວມແລ້ວ,
ບັນຍາກາດການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃນປີ 2014 ແມ່ນມີປະລິມານ
ເບົາບາງເມື່ອທຽບກັບການແລກປ່ຽນ ຊື້-ຂາຍ ໃນປີ 2013. ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີສະພາບການດັ່ງ
ກ່າວ ຍ້ອນປັດໃຈຕົ້ນຕໍມາຈາກທຸລະກິດຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ນີ້ແມ່ນບັນຫາໃໝ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມບໍ່
ຊິນເຄີຍຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນທັງດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢູ່ນຳທະນາຄານທຸລະກິດກໍສູງ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ສົນໃຈຢາກແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ. ແຕ່ຮຸ້ນຂອງ ທຄຕລ ທີ່
ອະນຸມັດໃຫ້ສິດແກ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດສາມາດແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍໄດ້ມີພຽງ 10% ແລະ ໃນປີ 2014 ສັດສ່ວນດັ່ງກ່າວແມ່ນເຕັມໝົດແລ້ວ.

ນັກລົງທືນສາກົນສົນໃຈຕະຫຼາດຮຸ້ນລາວຄືແນວໃດ?
ປັດຈຸບັນ, ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ສາມາດ ແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
ລາວມີພຽງ 10% ແລະ ອີກ 10% ແມ່ນຜູ້ຖືຮຸ້ນຍຸດທະສາດລາຍດຽວ (COFIBRED). ນັບແຕ່
ທຄຕລ ໄດ້ແຈ້ງມີການແລກປ່ຽນ ຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດຂັ້ນສອງ ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເຖິງ
ປັດຈຸບັນ, ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່ານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຍາມໃດກໍຖືວ່າຮຸ້ນ ທຄຕລ ເປັນຮຸ້ນທີ່ໜ້າສົນ
ໃຈລົງທຶນ, ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາພົບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານເປັນປະຈຳເພື່ອສະເໜີໃຫ້ເປີດຂອບເຂດໃຫ້
ສິດແກ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 10%, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຮົາພັດຍັງຢາກແບ່ງ
ປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄວນໄດ້ຮັບໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນພາຍໃນ.

ໃນອະນາຄົດທາງ ທຄຕລ ມີແຜນຈະເພີ່ມຮຸ້ນຂຶ້ນຕື່ມ ຫຼື ບໍ່?

ໃນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານກໍຄືກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ກໍໄດ້ມີການນໍາສະເໜີເພື່ອຈະເພີ່ມທຶນຂຶ້ນຕື່ມເຊິ່ງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກລົງທຶນພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດໄດ້ຊື້ຮຸ້ນເພີ່ມອີກ, ສ່ວນວ່າຈະເພີ່ມຫຼາຍເທົ່າໃດ? ທາງພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໃນລາຍລະອຽດຕື່ມອີກເຖິງຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກໍານົດຂອງທະນາຄານ  ແຫ່ງສປປ ລາວ ວາງອອກ ຄື ທຶນຕໍ່າສຸດຂອງທະນາຄານບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 8%.

ໃນທັດສະນະຂອງທ່ານແລ້ວການເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບມີຜົນດີຫຍັງແດ່?

ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າການທີ່ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແມ່ນມີຜົນດີຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການລະດົມທຶນໄລຍະຍາວເຮັດໃຫ້ເຮົາມີທຶນຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງເຮົາມີລະບົບການບໍລິຫານ,ຄຸ້ມຄອງດີຂຶ້ນເປັນສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນມີອໍານາດໃນການຕໍ່ລອງຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງທີ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າ AEC ຍິ່ງຈະເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງໃນການລະດົມທຶນໃນໄລຍະຍາວ.

ທິດທາງການພັດທະນາທຸລະກິດທ່ານໃນປີ 2015?

ໃນອະນາຄົດເລີ່ມແຕ່ປີ 2015 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປທຄຕລ ພວກເຮົາໄດ້ມີແຜນພັດທະນາຫຼາຍຢ່າງ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກະກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດເສດຖະກິດຮ່ວມກັບປະຊາຄົມອາຊຽນ,
ຊຶ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນການກະກຽມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຖືວ່າແມ່ນສິ່ງທ້າຍທາຍພໍສົມຄວນເຖິງວ່າ
ທຄຕລ ເປັນທະນາຄານໃຫຍ່ຢູ່ລະດັບແຖວໜ້າໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ເມື່ອທຽບກັບບັນດາທະນາຄານຂອງ
ບັນດາປະເທດອາຊຽນແລ້ວ ທຄຕລ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຕື່ມຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນ:

 • ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ເປັນລະບົບການບໍລິຫານລວມສູນ,
 • ປັບປຸງຮູບແບບບໍລິການໃຫ້ດີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ,
 • ທຄຕລ ສືບຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງລະບົບບໍລິການກັບທະນາຄານພາຍໃນໃຫ້ສຳເລັດ,
 • ພັດທະນາການບໍລິການຜ່ານລະບົບອີເລັກໂຕຼນິກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທັງໝົດນັ້ນ, ກໍເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງການບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ
ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຜົນຕອບແທນໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນທັງໝົດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຝາກຄໍາອວຍພອນ

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນທຸກຄົນ
ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂອບໃຈຢ່າງສູງມາຍັງລູກຄ້າທຸກໆທ່ານທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງ ທຄຕລ
ພວກຂ້າພະເຈົ້າ. ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ສາກົນທີ່ຜ່ານພົ້ນໄປບໍ່ດົນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືໂອກາດອວຍພອນແດ່ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ທັງໝົດຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍ, ສະບາຍໃຈ, ມີຄວາມຜາສຸກ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸລະກິດ ແລະ ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງທ່ານດ້ວຍ.

BCEL Increased Assets 2.2-Fold following LSX Listing

Banque pour le Commerce Exterieur (BCEL) Deputy Managing Director Mr. Phoukhong Chanthachak has granted us the honor of an interview concerning the trading of BCEL stock thus far:

The media and public are taking interest in what is going on with BCEL banking services and share prices on the LSX. In answer to this, I see that the provision of banking services to customers is of great importance to a banking business. BCEL is therefore developing the best possible services systems, products, and service formats for our customers and for the public in accordance with our roles and responsibilities in order that we may contribute to economic and national development. Our share prices on the LSX are following market forces.

Following the opening of trading in BCEL shares on the LSX, how has BCEL expanded and what achievements have been made?

> With respect to business:

Overall, BCEL has gone to great efforts to improve and develop itself in all areas. We have, for example, improved and strengthened our internal administration at each level of management, improved our services and service culture, improved the tools used in the provision of services, improved and built a unique identity for BCEL, expanded our service network far and wide, conducted research into the creation and expansion of new products, especially electronic services, publicized our services and products via various media in order to raise public awareness, improved, developed, and upgraded our information systems, and forged international links for the provision of banking services. In short, BCEL has a strategy in place to achieve universal banking and provide financial and banking services through a wide range of products through a diverse array of formats. BCEL currently has 19 branches, 65 service centers, and 15 currency exchange services.

Following listing on the LSX, BCEL has shown clear growth. From data over nine months of 2014 (audited), compared to the end of 2010, assets have increased 2.2-fold, lending 3.4-fold, deposits 2.4-fold, and net income 1.5-fold.

What is BCEL’s market share?

BCEL has always had a majority market share. For example, in the second quarter of 2014, our assets accounted for 28% of assets in the banking system nationwide, deposits 36.45%, lending 24.5%, ATM machines 33% with 282 units, customer card issuance 61%, and electronic data capture (EDC) machines 76%.

How has stock trading been over the last year?

BCEL shareholding is currently as follows: The government holds 70%, a strategic partner bank 10%, domestic investors 10%, and foreign investors 10%. Overall, BCEL share trading on the LSX during 2014 was mild in comparison to 2013, mainly caused by trading companies being a new problem in the Lao PDR and domestic investors not being accustomed to stock trading. Then there is also the factor of bank deposit interest rates being so high, meaning that it is mostly foreign investors who are interested in trading in BCEL shares but only 10% of BCEL shares may be held by foreigners and these were all bought up during 2014.

To what extent are foreign investors interested in the LSX?

At present, only 10% of BCEL shares may be held by foreign investors with a further 10% being set aside for strategic shareholder COFIBRED. Since BCEL offered its shares on the secondary LSX market, we can clearly see that foreign investors have shown great interest and are frequently coming in to meet our board of directors to propose that our foreign shareholding limit of 10% be increased but on the other hand, we want to ensure that benefits are also set aside for domestic investors.

Does BCEL have any plans in store to increase its shares?

At the board and shareholders’ meetings, BCEL proposed the idea of increasing our shares, which would provide domestic and foreign shareholders with the opportunity to buy more shares. As for how great the increase would be, we are still looking into the matter in further detail. It will have to be based on specifications issued by the Bank of the Lao PDR (BOL) and the minimum capital of the bank must not fall below 8%.

In your opinion, what benefits have being listed on the LSX brought?

I believe that being listed on the LSX has brought benefits in many areas, especially in that it has allowed the raising of long-term capital, thereby enabling our business to expand, improve, and grow stronger. This will allow our companies and businesses to have better administration and management systems and become more international, thus giving them a stronger negotiating position, especially following AEC accession, after which it will become and even more important means of raising long-term capital.

What direction will business development take in 2015?

For the future, starting in 2015, BCEL has plans in place for all sorts of developments, especially to prepare for the AEC single market. We will be preparing to compete and see this as a significant challenge and despite BCEL’s pole position in the Lao banking sector, when we compare ourselves to the banks of other ASEAN countries, we will have to develop in many areas, especially:

 • Centralization of management and administration systems
 • Improvement of good service formats which are consistent with customer needs
 • Continued linking up of BCEL service systems with other domestic banks until complete
 • Increased development of services provided using electronic systems

All of the above aims to focus on providing services which are consistent with customer needs and generating greater profits and returns for all shareholders.

Best wishes for the future

On behalf of all employees of BCEL PLC, I wish to express our best wishes and tremendous gratitude to all our customers. Given the recent passing of the international New Year, I would like to wish all of our customers and shareholders nothing but wellbeing, comfort, happiness, and success in your businesses and work.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ