Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ທຸລະກິດຕ່ອງໂສ້ ກຳລັງເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ພີ່ນ້ອງຄົນລາວ

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດຂອງຊາດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວເປັນຈັງ ຫວະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍພາຍໃຕ້ ການນໍາພາຂອງພັກ. ເສດຖະກິດມີການເປີດກວ້າງ ດ້ວຍການເປີດປະຕູສູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ນັບມື້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ ໃນນັ້ນມີທັງອັນດີ ແລະ ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ຄຽງຄູ່ກັນໄປ.


ໄລຍະຜ່ານມາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຂ່າວໃຫ້ເຫັນຢູ່ ຕະຫລອດກ່ຽວກັບ ການຕົ້ມຕຸນ-ສໍ້ໂກງ, ການຕົວະຍົວະຫລອກລວງ ໃຫ້ພະນັກງານ, ປະຊາຊົນພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ເອົາເງິນໄປລົງທຶນ ເພື່ອຫວັງຜົນກໍາໄລສູງນັ້ນ ກໍຄື ທຸລະກິດຕ່ອງໂສ້ ຫລື ບາງ ຄົນ ເອີ້ນວ່າ ທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເປັນທຸລະກິດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນໂລກມາ ຫລາຍສິບປີແລ້ວ, ມີບາງບໍລິສັດ ກໍເອົາຕົວຢູ່ລອດຈົນ ມາຮອດປັດ ຈຸບັນຍ້ອນວ່າ ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສິນຄ້າກໍມີຄຸນນະພາບແທ້. ແຕ່ມີຫລາຍບໍລິສັດ ໄດ້ມີການແອບອ້າງສວຍໃຊ້ແຜນການ ຕະຫລາດຂອງບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍນັ້ນ ໄປຕົວະຍົວະຫລອກ ລວງ, ກອບໂກຍເອົາເງິນ ຂອງປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍຕະຫລອດ ຮອດພະນັກງານດ້ວຍຮູບ ແບບການລົງທຶນການ ໃຫ້ສະມາຊິກລົງທະບຽນ ນໍາບໍລິສັດ, ແຕ່ລະເດືອນສະມາຊິກ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຊື້ສິນຄ້າ ນໍາບໍລິສັດ.

ສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ ຂອງທຸລະກິດ ປະເພດນີ້ລາຄາແພງ ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ຖ້າທຽບໃສ່ຕົ້ນທຶນ ການ ຜະລິດເມື່ອເຂົ້າ ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງຂົນຂວາຍ, ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໄປທົ່ວສັງຄົມ ແລະ ມີບາງກໍລະນີ້ ມີການເອົາຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີຕໍາແໜ່ງມາແອບອ້າງ ເພື່ອຫາສະມາຊິກເພີ່ມໃຫ້ ຫລາຍເພີ່ມລາຍຮັບ ໃຫ້ບໍລິສັດ. ໃນນັ້ນ, ກໍມີຄົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ພາກັນຫລົງເຊື່ອຕໍ່ ກັບການໂຄສະນາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມລົງທຶນ, ບາງຄົນ ບໍ່ມີເງິນກໍໄປກູ້ຢືມ ຫລື ເອົາໃບຕາດິນ ໄປຄໍ້າປະກັນນໍາສະຖາບັນການເງິນ ຫລື ທະນາຄານມາລົງທຶນ ເພື່ອຫວັງຜົນກໍາໄລສູງ ແຕ່ເມື່ອລົງທຶນໄປແລ້ວ ກ່ອນຈະໄດ້ເງິນຄືນ ມາມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ບາງຄົນກໍໝົດຊັບສິນເງິນຄໍາ, ເປັນໜີ້ເປັນສິນທຸລະກິດ ປະເພດນີ້ ບໍລິສັດລົງ ທຶນໜ້ອຍ ແຕ່ມີຜົນກໍາໄລສູງ ເນື່ອງຈາກວ່າສະມາຊິກ ແຕ່ລະຄົນໄດ້ລົງທຶນ ຊ່ວຍບໍລິສັດດ້ວຍ ການລົງທະບຽນ, ໂຄສະນາສິນຄ້າ ໃຫ້ບໍລິສັດ, ຊອກສະມາຊິກ ເພີ່ມໃຫ້ບໍລິສັດ, ສິ່ງທີ່ລໍ້ຕາລໍ້ໃຈສະມາຊິກກໍຄື: ໄດ້ທຶນການສຶກສາ, ໄດ້ໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ເຮືອນ, ໄດ້ລົດໃຫຍ່ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ສິ່ງຕ່າງໆ ເຫລົ່າ ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈິງ ເປັນພຽງຄໍາຕົວະຫລອກລວງ ໃຫ້ສະມາຊິກຫາເງິນ ໃຫ້ບໍລິສັດດ້ວຍການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ຫາສະມາຊິກເພີ່ມ. ການໂຄສະນາສິນຄ້າຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນເກີນຄວາມເປັນຈິງ, ສິນຄ້າທີ່ນໍາມາຂາຍ ແມ່ນມີລາຄາແພງກວ່າປົກກະຕິ. ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງເປັນສິນຄ້າປອມແປງ, ເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນຄວາມງາມ, ອາຫານເສີມ, ຢາປົວພະຍາດເປັນຕົ້ນ…


ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ກໍານົດພັນທະ ຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ເອົາໄວ້ດັ່ງນີ້: 1). ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມການກໍານົດ ຂອງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 2).ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ການຜະລິດ, ການນໍາເຂົ້າ, ການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ, ການບໍລິການສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ເກີນມາດຕະຖານທີ່ ໄດ້ກໍານົດ; 3). ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ການນໍາເຂົ້າ, ການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ; 4). ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ມາຈາກຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ທີ່ຕົນໄດ້ສະໜ້ອງ; 5). ປະຕິບັດສັນຍາກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຕິດສະຫລາກສິນຄ້າ ຕາມລະບຽບການ; 6). ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນ ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້, ຖ້າຫາກ ມີການລະເມີດດ້ວຍການບັງຄັບ, ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ຕໍາແໜ່ງ, ໜ້າທີ່ ແລະ ໃຫ້ສິນບົນ, ປອມແປງຕາຊິງ ຫລື ການວັດແທກ, ປອມແປງເອກະສານ, ໃຊ້ເອກະສານປອມ, ເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຜະລິດ, ຂາຍສິນຄ້າທີ່ເກືອດຫ້າມ, ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກໍ່ ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊັບສິນ ຂອງຜູ້ອື່ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະ ການກະທໍາອື່ນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ທີ່ເປັນການກະທໍາຜິດ ທາງອາຍາຈະຖືກລົງໂທດຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍອາຍາ.

ຂໍຂອບໃຈບົດຄວາມຈາກ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ. 

Comments