Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ(ຕໍ່)

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທ່ືອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງບັນຫາຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

  1. ຄົ້ນຄວ້າຍົກລະດັບດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂື້ນເປັນກົດໝາຍ ແລະ ອອກນິຕິກຳເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າປະເພດສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ;

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 142 ເດືອນພຶດສະພາ  2018 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Managing goods prices and measures to cope

Furthermore, the session allowed the government to continue its implementation of the measures approved at the 2nd Ordinary Session of the 8th NA Legislature. This session also proposed that the government provided guidance and implement measures to tackle the following main issues:

  1. Study and upgrade the matter to Prime Ministerial decree level by legislating for the pricing of goods and services, upgrading them into laws, and issuing further legislation to manage and inspect imports, and distribute foodstuffs efficiently.

Comments