Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ.

  • ສາເຫດຂອງໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ

     ເຈັບທ້ອງ, ເຈັບຫຼັງ ອາດເປັນສັນຍານບົ່ງບອກຫຼາຍພະຍາດ ໜຶ່ງໃນນັ້ນຄື: ໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື Kidney Stone ເປັນພະຍາດ ທີ່ມີການກວດພົບຫຼາຍໃນທຸກເພດທຸກໄວ ກວດພົບເພດຊາຍຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ ໂດຍໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ ເກີດຈາກສານຕົກຂ້າງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ອາຫານທີ່ຄົນເຮົາກິນ ແລ້ວຮ່າງກາຍຂັບຖ່າຍອອກບໍ່ໝົດ ໂດຍສະເພາະ ແຄວຊຽມ ທີ່ເປັນສາເຫດຫຼັກໆ, ອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຊັ່ນ: ເກືອ, ນໍ້າຕານ ແລະ ການດື່ມນໍ້າບໍ່ພຽງພໍກໍແມ່ນສາເຫດໜຶ່ງ ນອກນີ້ ຍັງເກີດມາຈາກພະຍາດອື່ນທີ່ເປັນຢູ່ ເປັນຕົ້ນ ການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບທາງທໍ່ນໍ້າຍ່ຽວ, ການໃຊ້ຢາປິ່ນປົວພະຍາດບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ: ເບົາຫວານ, ຫຼຸດຄວາມຕຸ້ຍ…

  • ອາການ

ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຈະບໍ່ສະແດງອາການອອກມາ ຈົນກວ່າມີການຕິດເຊື້ອແຊກຊ້ອນ ຫຼື ກ້ອນໜິ້ວໄປຕັນທໍ່ນໍ້າຍ່ຽວ ໂດຍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເຈັບຫຼັງ, ແອວ ຫຼື ທ້ອງດ້ານລຸ່ມຂ້າງໃດໜຶ່ງ, ມີອາການເຈັບບີດເຂົ້າເປັນໄລຍະໄລຍະ, ຍ່ຽວເປັນເລືອດ ຫຼື ມີສີແດງ, ສີບົວ ແລະ ສີນໍ້າຕານ, ເວລາຍ່ຽວຈະເຈັບ, ທຽວຍ່ຽວຫຼາຍໆເທື່ອ, ຍ່ຽວໜ້ອຍ, ມີກິ່ນແຮງ, ປວດຮາກ ແລະ ເປັນໄຂ້.

  • ປັດໄຈສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ປັດໄຈພາຍໃນ

ເກີດຈາກພັນທຸກໍາ, ເກີດກັບເພດຊາຍຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ ໂດຍມີເຫດຜົນຄື: ຮໍໂມນເອສະໂຕເຈນຂອງແມ່ຍິງຈະສາມາດຊ່ວຍໃນການຂັບຜິດອອກທາງນໍ້າຍ່ຽວ, ກຸ່ມຄົນແຕ່ອາຍຸ 30-60 ປີ ເດັກນ້ອຍຈະພົບໜ້ອຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ເນື່ອງຈາກເດັກນ້ອຍ ມີປະລິມານສານຕໍ່ຕ້ານການເກີດໜິ້ວສູງ.

ປັດໄຈພາຍນອກ

ອາຫານ ເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງໜິ້ວໜາກໄຂ່ຫຼັງ ເຊັ່ນ: ອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງ ຈະເຮັດມີການຈັບສານກໍ່ໜິ້ວ, ການອົດຍ່ຽວເປັນເວລາດົນໆ, ຮ່າງກາຍເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍ ເຊັ່ນ: ຄົນເປັນອໍາມະພາດ, ເສຍນໍ້າໃນຮ່າງກາຍເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະຜູ້ອອກແຮງງານດ້ານກະສິກໍາ ເພາະນໍ້າເຫື່ອຈະອອກຫຼາຍກວ່າຄົນທໍາມະດາ, ເຂດອາກາດຮ້ອນ ຈະພົບຫຼາຍກວ່າເຂດອາກາດເຢັນ ສາເຫດມາຈາກປະລິມານການຍ່ຽວຫຼຸດລົງ ເພາະນໍ້າອອກທາງເຫື່ອຫຼາຍກວ່າເຮັດໃຫ້ຍ່ຽວມີສີເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນ ແລະ ປັດໄຈຈາກຄວາມຊຶມເສົ້າ…

  • ໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາໄດ້

ການປິ່ນປົວແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍວິທີ ໂດຍຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງໜິ້ວ ແລະ ສາເຫດຂອງການເກີດ ໂດຍພິຈາລະນາຕາມຂະໜາດ ຖ້າກ້ອນໜິ້ວມີຂະໜາດນ້ອຍແພດຈະແນະນໍາດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ ເພາະຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບັງຂັບກ້ອນໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງອອກມາທາງທໍ່ນໍ້າຍ່ຽວ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຜ່າຕັດ ແຕ່ຖ້າກ້ອນໜິ້ວມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: 2 ຊັງຕີແມັດ ແພດຈະໃຊ້ຄື້ນສຽງ ເພື່ອສັ່ນໃຫ້ກ້ອນໜິ້ວແຕກເປັນກ້ອນນ້ອຍໆ, ຖ້າກ້ອນໜິ້ວມີຂະໜາດ 3 ຊັງຕີແມັດ ຂຶ້ນໄປແພດຈະໃຊ້ການຜ່າຕັດ.

  • ວິທີປ້ອງກັນໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ

-ນໍ້າດື່ມສະອາດຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 8 ຈອກ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມອີ່ມຕົວຂອງສານຕ່າງໆ ໃນນໍ້າຍ່ຽວ, ຫຼຸດການຕົກຄ້າງຂອງໜິ້ວໃນລະບົບທາງເດີນຂອງຍ່ຽວ.

-ກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເພາະເປັນແຫຼ່ງຕ້ານການເກີດໜິ້ວ.

-ຮັບປະທານໄຂມັນຈາກພືດ ແລະ ໄຂມັນປາ ເພາະສາມາດຫຼຸດປະລິມານແຄວຊຽມໃນຍ່ຽວໄດ້.

-ຫຼຸດການຮັບປະທານອາຫານປະເພດຊີ້ນ, ໄຂມັນສັດ, ອາຫານຫວານ ແລະ ອາຫານມີລົດຊາດເຄັມເກີນໄປ.

-ຫຼຸດອາຫານທີ່ມີສານ oxalate ສູງ ເຊັ່ນ: ໝາກງາ, ຜັກຫົມ, ຖົ່ວ, ຊາ, ຊ໊ອກໂກແລັດ ເນື່ອງຈາກເປັນສານກໍ່ໜິ້ວທີ່ສໍາຄັນ.

-ຫຼີກການດື່ມກາເຟ ແບບປຸກໆ, ຫຼຸດການກິນເຫຼົ້າ, ເບຍ ເພາະຈະເຮັດຮ່າງກາຍຂັບນໍ້າອອກມາຫຼາຍ ຈົນເກີດພາວະຂາດນໍ້າ.

-ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ຄົນນໍ້າໜັກຕົວຫຼາຍມີໂອກາດເປັນໜິ້ວໝາກໄຂຫຼັງສູງກວ່າຄົນນໍ້າໜັກປົກກະຕິ.

-ອອກກໍາລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຶມເສົ້າ.

-ຄວນພົບໝໍທັນທີເມື່ອມີອາການທາງຍ່ຽວ ເພື່ອຮັບການວິໄຈ, ປິ່ນປົວພະຍາດແຊກຊ້ອນ.

 

123

 

 

 

Comments