Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2016

  • ວັນອາທິດ: ມື້ນີ້ ຖ້າທ່ານໄປຖາມໜີ້ ຫຼື ທ້ວງໜີ້ກັບໃຜ ຈະບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ວຽກງານມີເລື່ອງເຮັດໃຫ້ຫງຸດຫງິດກັບຫົວໜ້າ ເພາະຫົວໜ້າມີອະຄະຕິກັບທ່ານຈົນຮູ້ສຶກໄດ້, ຖ້າບໍ່ມັກກໍຄວນສະຫງົບໄວ້ຈະເປັນການດີ.
  • ວັນຈັນ: ມື້ນີ້, ທ່ານໃດທີ່ເຮັດອາຊີບກ່ຽວກັບທ່ານໝໍ ຫຼື ສາທາສະນະສຸກ ຈະມີບັນຫາ ແຕ່ກໍສາມາດຮັບມືໄດ້ເພາະຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດມາຊ່ວຍ, ການເງິນອາດຕ້ອງຮອບຄອບຄິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພາະອາດມີເລື່ອງຜິດພາດໄດ້.
  • ວັນອັງຄານ: ມື້ນີ້, ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງນັກເລງ, ໂຈນ ຫຼີກການເດີນທາງໄປບ່ອນປ່ຽວ, ມືດ ເພາະຄວາມປະມາດບໍ່ໃສ່ໃຈ. ວຽກງານດີ ແຕ່ຍັງມີເລື່ອງຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ້ໄຂ.
  • ວັນພຸດ: ມື້ນີ້, ການເຈລະຈາຕົກລົງຕ່າງໆອາດຈະຖືກຍົກເລີກເພາະການບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຂອງເຮົາ, ຕ້ອງຊອກຫາວິທີ່ເພື່ອເລືອນໄປ. ວຽກງານເຖິງວ່າມີຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນແຕ່ກໍຍັງປັບຕົວທັນ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້.
  • ວັນພະຫັດ: ມື້ນີ້, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຮັດບຸນເພື່ອເສີມສ້າງບາລະມີ. ວຽກງານເຖິງວ່າຈະພົບກັບອຸປະສັກແຕ່ກັບມາເປັນເລື່ອງທີ່ດີພາຍຫຼັງ. ຄວາມຮັກມີຄວາມສຸກທີ່ດີ.
  • ວັນສຸກ: ມື້ນີ້, ຖ້າບໍ່ມັກໃຜ ຫຼື ບໍ່ຢາກເຫັນໜ້າ ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນໃຈກ່ອນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ. ເລື່ອງວຽກງານເຖິງຈະບໍ່ມັກໜ້າ ແຕ່ອາດຈະໄດ້ພຶ່ງພາຄົນນັ້ນ. ຍອມຮັບທີ່ຈະຮຽນຮູ້ນຳກ່ອນ ຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ທີ່ດີ.
  • ວັນເສົາ: ມື້ນີ້, ຈະເຮັດຫຍັງແຕ່ຍັງຫາວິທີທາງບໍ່ໄດ້ຄິດບໍ່ອອກ ຫຼື ບໍ່ມັກໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດຢູ່. ຄວາມຮັກຖ້າມີເລື່ອງຜິດໃຈກັນອະທິບາຍໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ມັກ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັນ.

(ການສ່ຽງທວາຍແມ່ນການເດົາເຫດການລ່ວງໜ້າ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສິດທິສ່ວນບຸກຄົນໃນການເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອ…)

Comments