Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

5 ອາຊີບທີ່ຄວນເຮັດ ກ່ອນເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດສ່ວນຕົວ

ກ່ອນຈະກ້າວເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼັງຈາກການຮຽນຈົບມາໃໝ່ໆນັ້ນ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເນື່ອງຈາກປະສົບການ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ຍັງສະສົມບໍ່ໄດ້ຫຼາຍພຽງພໍທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການທົດລອງເຮັດວຽກໃດວຽກໜຶ່ງກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຮູ້ແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາ ຈຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງໃຫ້ຜູ້ເຮັດ Startup ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

  1. ອາຊີບຄ້າຂາຍ: ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພັດທະນາທັກສະຮອບດ້ານ ເພາະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບມືກັບລູກຄ້າທຸກໆປະເພດເຊັ່ນ: ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງຢາກໄດ້ຫຍັງ?, ເວົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກເຮັດໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອ່ານໃຈຄົນອອກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມອົດທົນໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ລູກຄ້າບໍ່ພໍໃຈສິນຄ້າເຮົາ, ຄຳຕຳນິຕິຊົມ ແລະ ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຄົນແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຖືກວິທີ.
  2. ຂາຍອາຫານຕາມສັ່ງ: ການເຮັດອາຫານຕາມສັ່ງທີ່ເບິ່ງວ່າເປັນເລື່ອງງ່າຍໆ ເປັນອີກໜຶ່ງວຽກທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານມີປະສົບການ ແລະ ພັດທະນາຕົວເອງໄດ້ດີເກີນຄາດ ເພາະຕ້ອງໄດ້ຖ້າເຮັດອາຫານຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ ພ້ອມກັບເຮັດຕາມເມນູຂອງລູກຄ້າສັ່ງໄດ້ຕາມໃຈໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງພາຍໃຕ້ພາວະກົດດັນນີ້ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສາມາດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນໄດ້ດີ.   
  3. ພະນັກງານຂາຍ: ວຽກນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມີແຮງບັນດານໃຈໃນການເປັນຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ການເວົ້າໃຫ້ຊວນເຊື່ອ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງໄດ້ພົບປະເວົ້າຈາສົນທະນາກັບລູກຄ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າລູກຄ້າຕ້ອງການຫຍັງ ແລະ ຈະຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແບບໃດ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານສາມາດຜະລິດສິນຄ້າທີ່ຖືກໃຈຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຢ່າງດີ.
  4. ວຽກງານບໍລິການ: ວຽກນີ້ແມ່ນຕ້ອງຖ້າຮັບມືກັບຜູ້ຄົນທຸກຮູບແບບ, ຮອງຮັບອາລົມລູກຄ້າ ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ຄວາມອົດທົນຫຼາຍ ບາງຄັ້ງຕ້ອງພົບກັບຄວາມໂຊກຮ້າຍ ຫຼື ອາດຈະໂຊກດີ. ບາງລູກຄ້າມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຮົາເຮັດໃຫ້ໄດ້ຍາກ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນອ້ອມຮອບຕົວເຮົາສະເໝີເມື່ອໄດ້ເຮັດວຽກນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອມີທຸລະກິດຂອງຕົນເອງທ່ານກໍສາມາດຮັບມື ແລະ ຄວບຄຸມຮັບມືກັບລູກຄ້າໄດ້.
  5. ຜູ້ຈັດການ: ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການເຮັດວຽກເປັນລະບົບ, ການຈັດການເວລາ, ຄວາມສາມາດການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ຈັດການ ເຊິ່ງຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານັ້ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນເມື່ອທ່ານຕັ້ງບໍລິສັດ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທ່ານບໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກປຶ້ມຕໍາລາຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເຮັດທຸລະກິດ.

 

Jobs Everyone Should Try Before Becoming an Entrepreneur

 

Becoming a business owner straight after graduation can be very difficult because you’ll be lacking experience, knowledge, and capacity to deal with the everday problems that arise in business operation. Therefore, trying some other jobs before starting your business in order to gain valuable experience and develop problem solving skills will help you on the road to success with your own startup.

  1. Retail: Working retail offers an opportunity to develop a comprehensive set of skills, as you’ll work with many types of incoming customers, some of whom may not know what they want. After working in retail for some time, you will get a feel for reading customer needs, and will have greater patience, in order to deal with issues such as unsatisfied or disgruntled customers, and this will assist in developing problem solving skills.
  2. Food: although working in a restaurant may seem like an easy job, the food industry can offer valuable experience and provide many opportunities for self-development. When preparing food in the kitchen at the same time as catering to customer requirements, service must be swift. In the kitchen environment you’ll learn to work under pressure and multi-task effectively.
  3. Sales: working in sales will provide inspiration for any aspiring entrepreneur. You’ll learn and develop communications and persuasion skills by continually conversing with customers, and this will assist in assessing people’s requirements. You’ll learn about customer needs and how to meet them appropriately, which will help you develop perfect products.
  4. Customer Service: In customer service you’ll have to deal with many kinds of people. You’ll receive customers in the worst of moods, and will have to cultivate a great deal of patience. Sometimes you’ll be unlucky, and sometimes lucky. Some customers will have requirements that are difficult or even impossible to meet, and this is just part of the customer service environment. When you have your own business, this will help you to manage and cope with difficult customers.
  5. Management: as a manager you’ll learn to work within systems, understand time management, and resource allocation, alongside other important skills which will be invaluable when you have your own business. You can’t learn these skills from a textbook or a class, even though they are the most important things you’ll need before starting your own business.

Comments