Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ການເຕີບໂຕສີຂຽວ: ໂອກາດຂອງທຸລະກິດໃນຍຸກໃໝ່

ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບເດືອນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ທີມງານການວາລະສານທາເກັດຂອງພວກເຮົາ ຈະໄດ້ນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການຄ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງຂ້ອນຂ້າງອອກໄປໃນທາງນະໂຍບາຍ; ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ປະກອບວິສາຫະກິດ ອາດຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ເພາະອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນໃນອະນາຄົດ ແລະ ປະເທດນໍາເຂົ້າອາດນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ກີດກັນທາງດ້ານການຄ້າໄດ້, ດ້ານໜຶ່ງ, ນັກທຸລະກິດອາດນໍາເອົາ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມທາງດ້ານການຕະຫຼາດກໍໄດ້ ຊຶ່ງເຮົາອາດເຄີຍເຫັນ ການສົ່ງອອກເຟີນີເຈີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໄມ້ປູກ; ກະສິກໍາອິນຊີ; ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄຮ້ສານ ຊີເອຟຊີ ແລະ ອື່ນໆ.   ….(ລາຍລະອຽດ ສາມາດອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 143 ເດືອນມິຖຸນາ  2018 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

green growth: business opportunities in the new era.

To welcome the national arbor month, our Target Magazine team would like to bring up a topic related to trade and the environment which is more policy-based. However, this is an issue requires special attention from entrepreneurs as it can pose a direct impact upon their business operation in the future. Imported countries may impose environmental policies as their commercial protection and barriers. Another, investors can consider applying environmental protection measures into their production and promotion process, especially for businesses involving furniture, wood processing, organic agriculture, manufacturing of CFC-free products and so on.

Comments