Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຟ້າຜ່າແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ການປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກການສ່ຽງຖືກຟ້າຜ່າແນວໃດ !

ຂ່າວຮ້າຍບໍ່ຢາກຖາມຫາ !!! ແຕ່ເຂົ້າສູ່ລະດູມໍລະສຸມບໍ່ເທົ່າໃດ ເຮົາກໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວໄພທີ່ມາຈາກຝົນຕົກຫຼາຍນ້ຳຖ້ວມໜັກ , ພາຍຸພັດບ້ານເຮືອນ, ທີ່ໜັກໄປກວ່ານັ້ນຄື: ມີປະກົດການຟ້າຜ່າສັດລ໊ຽງ ແລະ ຄົນຕາຍຖີ່ໆ

ມື້ນີ້ TARGET MAGAZINE ເຮົາຊິພາທ່ານໄປເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ: ຟ້າຜ່າແມ່ນຫຍັງ ແລະ ການປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກການສ່ຽງຖືກຟ້າຜ່າ !
ເທົ່າທຸກມື້ນີ້ ເຖິງຊິມີຫຼາຍທິດສະດີອະທິບາຍເຖິງສາເຫດຂອງການເກີດຟ້າຜ່າວ່າແມ່ນຫຍັງ ? ແຕ່ມັນກະຂ້ອນຂ້າງຍາວ ແລະ ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ , ແຕ່ທີ່ແນ່ນອນຄົງຊິບໍ່ແມ່ນເປັນຍ້ອນ ຣາມະສູນໃຊ້ຂວັນໄລ່ຟັນ ນາງ ມະນີເມກຂະຫຼາ ທີ່ເອົາແກ້ວມະນີມາລໍ້, ຈົນເກີດແສງເຫຼື້ອມ ແລະ ສຽງສະນັ່ນຫວັ່ນໄຫວແນ່ນອນ
ເອົາເປັນວ່າ ເຮົາໄປຮູ້ຈັກກັນໂລດວ່າ: ຟ້າຜ່າເທິງພື້ນໂລກເຮົານີ້ ມີແບບໃດແດ່ ? ມັນມີຜົນຫຍັງ ແລະ ຊິປ້ອງກັນຕົວເຮົາ ແລະ ຊັບສິນ ຮວມທັງສັດລ້ຽງແນວໃດ ?
ລັກຊະນະຂອງການເກີດຟ້າຜ່າພື້ນໂລກ

ລັກຊະນະຂອງຟ້າຜ່າລະຫວ່າງກ້ອນເມກ ກັບ ພື້ນໂລກ ອາດອະທິບາຍໄດ້ດັ່ງນີ້:
1; ຟ້າຜ່າຂຶ້ນ ຫຼື ຜ່າລົງ
2; ຂົ້ວຂອງກະແສຟ້າຜ່າ ເປັນບວກ ຫຼື ລົບ
3; ຮູບຄື້ນກະແສຟ້າຜ່າ
4; ຂະໜາດຂອງກະແສຟ້າຜ່າ
5; ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟ້າຜ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຜົນຂອງຟ້າຜ່າ :
ຜົນຂອງຟ້າຜ່າທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ອັນຕະລາຍອາດແຍກໄດ້ 3 ປະເພດຄື:
1; ຄວາມຮ້ອນນັ້ນເປັນສາເຫດຂອງການເກີດໄຟໄໝ້ແກ່ສິ່ງມີຊີວິດ ແລະ ທຸກຢ່າງທີ່ຖືກຜ່າ
2; ແຮງກົນ ຫຼື ແຮງລະເບີດທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່ານັ້ນອາດເປັນຜົນໃຫ້ສິ່ງທີ່ຖືກຜ່ານັ້ນພັງທະລາຍ
3; ຜົນທາງໄຟຟ້າ ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຕາຍ ແກ່ຊີວິດຂອງຄົນ ແລະ ສັດ

 

ວິທີປ້ອງກັນ
ເມື່ອເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງ ອັນເນື່ອງມາຈາກຟ້າຜ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງກະມີທັງມາຈາກແຮງກົນ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຜົນຂອງໄຟຟ້າ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດແລ້ວ , ແຕ່ຄົນເຮົາກະບໍ່ສາມາດຫ້າມປະກົດການຟ້າຜ່າໄດ້ແຕ່, ພຽງແຕ່ຄົນເຮົາກໍ່ມາຊອກຫາວິທີປ້ອງກັນຢ່າງຖືກວິທີໄດ້ ດັ່ງນີ້:
ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າອາຄານ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ສູງເດັ່ນ

ສິ່ງກໍ່ສ້າງໃນບ່ອນທີ່ໂລ່ງແປນ ຫຼື ສູງເດັ່ນກວ່າສິ່ງອຶ່ນໆໃນບໍລະເວນດຽວກັນ , ມັກເປັນເປົ້າໝາຍຢ່າງດີ , ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຈໍາເປັນທີ່ສຸດທີ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈປ້ອງກັນກ່ອນການລົງມືກໍ່ສ້າງຕຶກສູງ , ເທົ່າທີ່ມະນຸດຮູ້ຈັກໃນປະຈຸບັນກໍ່ແມ່ນ ວິທີຂອງ ຟາຣາເດຍ
1; ສາາຍອາກາດລໍ້ຟ້າ ( Air Termfinal)
2; ສາຍນໍາລົງດິນ ( Down Conductor )
3; ສາຍດິນ ( Earth Electrode )

ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າຄົນ ແລະ ສັດ
ມີຢູ່ 2 ແບບຄື: ຖືກລໍາສາຍຟ້າຜ່າໂດຍກົງ ເມື່ອຄົນ ຫຼື ສັດ ຢູ່ບ່ອນທີ່ໂລ່ງແປນ ເປັນຈຸດເດັ່ນ ຫຼື ຈາກຜົນກະທົບດ້ານຂ້າງ ເຊັ່ນ: ຟ້າຜ່າລົງໃສຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ສິ່ງກໍ່ສ້າງເປັນຕົ້ນ
ການປ້ອງກັນແມ່ນ : ຢ່າເອົາຕົວເອງໄປຢູ່ບໍລະເວນທີ່ໂລ່ງແປນ ໃນຂະນະທີ່ມີຝົນຕົກ ຟ້າຄະນອງ , ການພາຍເຮືອກາງແມ່ນໍ້າ ຫຼື ລອຍນໍ້າກໍ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງ , ຢ່າຫຼົບຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ຍາມຝົນຕົກ, ຫາກຢູ່ໃກ້ຕົ້ນໄມ້ກໍ່ຄວນມີໄລຍະຫ່າງປະມານ 2-3ແມັດ , ເຮັດຕົວໃຫ້ໝອບຕໍ່າຕິດພື້ນ ຫຼື ນອນລົງກັບພື້ນໃນແນວລັດສະໝີຂອງຕົ້ນໄມ້ , ການຫຼົບຝົນ ຫຼື ຫາບ່ອນກໍາບັງຍາມຝົນຟ້າຄະນອງຄວນເລືອກບ່ອນທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ /

Comments