Senglao content (728×90)

ຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງທຶນທັງໝົດປະມານ 30.690 ຕື້ກີບ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່​ໄດ້ສະເໜີໃນເດືອນຜ່ານມານັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງທຶນ ໃນສົກປີ 2014-2015 ນັ້ນຕ້ອງກວມ 30% ຂອງ GDP ຫຼື ເທົ່າກັບ 30.690 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນມີ:

  • ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານລັດໃຫ້ໄດ້ 30.690 ຕື້ກີບ
  • ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5.000 ຕື້ກີບ
  • ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 15.890 ຕື້ກີບ
  • ສິນເຊື່ອທະນາຄານໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.500 ຕື້ກີບ

ສ່ວນການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນັ້ນຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 15.890 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1.986 ລ້ານໂດລາດ ເທົ່າກັບ 52% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ.

ການນຳໃຊ້ທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນເລັງໃສ່ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເປັນຫົວຈັກແກ່ດຶງການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າ, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລ້ວ, ໂຄງການປູກພືດ ແລະ ປູກໄມ້ອຸດສະຫະກຳ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ, ພ້ອມກັນນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການດຶງດູດແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຢ່າງ   ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ, ການຜະລິດໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ ເພື່ອຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບການລົງທຶນໃຫ້ໄປສູ່ຄຸນນະພາບໃໝ່ເປັນກ້າວໆ.

ສຳລັບການລົງທຶນຈາກສິນເຊື່ອທະນາຄານ

ຄາດໝາຍການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.500 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 21% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ. ການນໍາໃຊ້ທຶນຈາກສິນເຊື່ອທະນາຄານ ແມ່ນເລັງໃສ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ, ການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs), ການຜະລິດຂອງກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ການຜະລິດ-ບໍລິການຂອງຄົວເຮືອນ.

ອີກບັນຫາໜຶ່ງແມ່ນການລະດົມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ-ກູ້ຢືມຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອກການພັດທະນາ (ODA) ສົກປີ 2014-2015 ໃຫ້ໄດ້ 5.000 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 625 ລ້ານໂດລາ, ກວມເອົາ 16% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ

ເປົ້າໝາຍໃນການນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອກການພັດທະນາ (ODA) ສົກປີ 2014-2015 ແມ່ນເລັງໃສ່ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ, ການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ຍືນຍົງໂດຍມີເປົ້າໝາຍຫຼັກ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ສຳລັບທຶນກູ້ຢືມແມ່ນສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງບັນດາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢູ່ຊົນນະບົດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການພັດທະນາມີຄວາມຍືນຍົງ

ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງທຶນສຳລັບສົກປີ 2014-2015 ທີ່ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທຸລະກິດພາກເອກະຊົນກຳໄດ້.

Total investment of 30,690 billion kip needed for April 2015

As explained in the data presented last month, investment requirements for 2014-2015 are 30% of GDP, equal to 30,690 billion kip. Of this:

  • Investment from the State budget must account for 30,690 billion kip;
  • Foreign aid and loans must account for 5,000 billion kip;
  • Private and foreign investment must account for 15,890 billion kip; and
  • Bank credit must increase by 6,500 billion kip.

Much work will have to be done to attract private and foreign investment of 15,890 billion kip, equal to 1,986 million dollars and accounting for 52% of total investment.

Private and foreign capital must be focused into large-scale projects so as to stimulate national socio-economic development. Examples include the projects for the construction of hydroelectric dams and power plants, mining excavation, agricultural cultivation, and plantation of industrial trees for which approval has already been granted. Efforts must also be made to attracting investment into small- and medium-scale projects which have a wide effect on the income of the public and into projects for the use of modern science and technology, agricultural production, and processing in order to gradually move towards a new level of quality.

Credit released by banks is expected to rise by 6,500 billion kip, accounting for 21% of total investment. This banking credit is to be invested into the production of goods as a product, production for export, small- and large-scale production (SMEs), production groups, and household production and services.

Another issue is the securing, management, and use of aid and loans, which have to meet their expected targets. Official development assistance (ODA) for 2014-2015 has to reach 5,000 billion kip, equal to 625 million US dollars and accounting for 16% of total investment. 2014-2015 ODA is to be focused mainly on social development and sustainable environmental production in order that the Millennium Development Goals (MDGs) may be achieved. Loans shall be focused on infrastructure construction projects, infrastructural foundation activities, and rural human resource development in order ensure sustainable development.

We would like the business sector to be aware of the above capital needs for 2014-2015.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ