Senglao content (728×90)

ຫຸ່ນຍົນ ຊ່ວຍເຮັດ Pizza

Zume startup ໃນຄາລີຟໍເນຍ ໄດ້ສ້າງຫຸ່ນຍົນຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານຫຼາຍຂຶ້ນໃນການເຮັດພິດຊ່າ Pizza ໂດຍ ຫຸ່ນຍົນຕົວນີ້ ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍເຮັດແປ້ງພິດຊ່າ ທາຊ໋ອດສ໌ໃນໜ້າພິດຊ່າ, ຊ່ວຍເຄື່ອນຍ້າຍພິດຊ່າເຂົ້າຊັ້ນກຽມອົບ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ ກໍຍັງຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບມະນຸດຢູ່ ຍັງບໍ່ແມ່ນຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດເຮັດພິດຊ່າໄດ້ເອງຄົບໝົດທຸກຂັ້ນຕອນ 100%.

Alex Garden ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ Zume Pizza ກ່າວວ່າ: ລາວຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂອງລາວຄືກັບ Amazon of food ຫຼື ອາຫານອອນໄລ໌ ເຕັມຮູບແບບ ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງຫຸ່ນຍົນ ຫາກພັດທະນາສົມບຸນແບບ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ນອກຈາກນີ້ລາວ ຍັງຈະພັດທະນາລະບົບຕ່າງໆ ໃນການຂົນສົ່ງພິດຊ່າ ຫາລູກຄ້າໃຫ້ສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ